Биометрични данни - Петко Иванов
Технологии Статии

Биометричните данни – За или Против?

С развитието на технологиите все по-голяма част от живота на всеки един от нас се пренася в онлайн пространството. Или ако трябва да се изразя по-ясно, т.нар. онлайн и офлайн живот стават едно цяло и вече е трудно да се направи разграничение между това, което се случва в т.нар. реален живот и това, което се случва във виртуалното пространство. Голяма част от живота на всеки вече е достъпна под формата на дигитална информация, като това включва не само мнения, снимки, клипове, но и идентичност, история на човека (здравна, образователна, кариерна, престъпна и т.н.). В близкото минало единственият начин да защитим тази информация беше чрез различни профили, които биват достъпни единствено чрез парола. Но с нарастването на броя на потребителите в интернет и все по-голямата достъпност за всеки един от нас, хората започват да излагат повече информация, която рано или късно става привлекателна за различни организации, които не винаги имат най-добрите намерения. В този ред на мисли, защита чрез проста парола вече не е толкова сигурен метод, колкото беше в миналото, а развитието на технологиите неминуемо води до появата на алтернативни методи – т.нар. биометрични данни. В общия случай това са различни характеристики, които от една страна са присъщи на всеки един от нас, а от друга страна до голяма степен са уникални и на база на тях може да се разграничи всеки един индивид. Например имаме чисто физически характеристики като – пръстови отпечатъци, ирисово изображение, лицево изображение и др. От друга страна със създаването на по-сложни и комплексни алгоритми имаме възможността да следим и т.нар. поведенчески данни, това включва неща като разпознаване на гласа, разпознаване на ритъма на писане (на клавиатура) и дори начина по който се движим.

Пръстов оптечатък - Петко Иванов

Това навлизане в личното пространство на всеки един от нас и възможността всеки да бъде идентифициран на базата на определени свои характеристики (понякога без съгласието ни) повдига различни въпроси до колко подобни методи са етични и безопасни. От една страна стои въпросът за човешкото достойнство. Дали чрез събирането на подобни данни и практическото превръщане на даден индивид в сбор от физически и поведенчески характеристики не обезличава човек и не го прави просто едно тяло. Получава се така, че корпорациите и отделни организации ценят повече събраните биометрична данни отколкото самия индивид. От друга страна обаче може да се направи аргументът, че глобализирания свят е изправен пред проблема, огромна маса от хора да са слабо или изобщо да не са идентифицирани. Повечето развиващи се страни имат документи с ниско ниво на защита и идентификация, а част от бедните слоеве в тези страни изобщо нямат такива. Без наличието на подобни документи в голяма част от случаите хората губят гражданските си права и свободи. Например в САЩ голям процент от бездомните или хората, които нямат документ за идентификация нямат практическата възможност да упражнят правото си на глас, а именно те имат най-голяма нужда някой да защити техните интереси, защото се намират в тежко положение. В този ред на мисли биометричните данни могат да играят ключова роля в подкрепата и защитата на достойнствата и основните човешки права.

Друг аргумент, който може да се направи против биометричните данни е този, че те навлизат в личния живот на човек. Възможно е дата, която е придобита при събирането на биометрични данни да се използва по начини, които индивидът не е съгласен. Например част от биометричните данни могат да разкрият физически или патологични медицински разстройства или пък поведенческите данни могат да разкрият емоционалното състояние на човек. Възможно е тази информация да бъде използвана с лош умисъл и да навреди на човека, на който принадлежи.

Биометрични данни - Сигурност

Едно от най-големите притеснения е относно сигурността на биометричните данни. До колко може да се разчита на тях за да бъде някой идентифицират правилно. До каква степен е възможно да се допусне грешка и даден човек да получи достъп до живота на някой друг или до каква степен е възможно някой да изгуби достъпа до собствения си живот. Защото за разлика от паролите, които могат да бъдат сменени, биометричните данни са несменяеми и при даден инцидент е възможно да изгубиш достъп. Например при порязване и заличаване на пръстовия отпечатък, също така често се наблюдава промяна на ириса с напредването на възрастта и т.н. Не са и един и два случаите, в които хора с престъпни намерения са злоупотребявали и са се опитвали да заобиколят сигурността като са нанасяли много по-тежки вреди на индивида за да получат достъп до биометричните му данни, като например рязане на пръсти. Напълно възможно е в бъдеще подобни инциденти да зачестят все повече. Въпреки тези рискове, трябва да се отбележи, че това е технология, която тепърва навлиза и с развитието на технологиите и използването на все по-сложни алгоритми е възможно различни биометрични данни да се комбинират по такъв начин, че дори единия елемент да не сработи, останалите да компенсират и да се постигне от една страна много по-добра надеждност и от друга страна много по-голяма сигурност. Например за определена парична транзакция може да се използва не просто ПИН код, но може да се комбинира с пръстов отпечатък и лицево изображение. По този начин шансът за грешка става на практика нулев, както и възможността някой да злоупотреби.

Освен корпорациите и различни организации един от най-големите ползватели на биометричните данни са държавните структури. Все повече страни започват да въвеждат система за идентификация на своите граждани чрез серия от различни идентификатори. Това неминуемо води до повдигането на различни въпроси. Вече съществуват различни слухове за това, че различни страни смятат да обменят биометрични данни с цел засилване на сигурността и борба с тероризма и международната престъпност. Но това поставя въпроса до каква степен веднъж събрани биометричните данни на даден индивид са в сигурни ръце. До каква степен държавата може да осигури сигурността и да гарантира, че данните няма да бъдат използвани за различни от предназначените цели или още по-лошо, че няма да попаднат в грешните ръце. Биометрични данни

Но въпреки всички тези проблеми и предизвикателства, биометричните данни имат своите неоспорими предимства. Използвани по правилния начин в своята същност те предоставят доста по-голяма сигурност и удобство, което дава възможност на всеки да се идентифицира и до голяма степен прави невъзможна злоупотребата с чужда самоличност и достъпа до информация или места от трети лица, които не би трябвало да имат такъв. В бъдеще биометричните данни биха дали възможността на медици, полицаи, пожарникари бързо и лесно да идентифицират човек в беда и да получат достъп например до медицинското му досие, което може да спаси нечий живот. Не само това, но възможността да се идентифицира човек на база на биометрични данни би спомогнало за лесното идентифициране и залавяне на престъпници, предотвратяването на терористични актове и др. Създаването на база данни с отличителни белези за цялото население би спестило огромни средства за административни дейности, изготвянето на различни справки, разпечатване на хартиени копия и др. Съхранението на биометричните данни на всеки отделен индивид в т.нар. облачни услуги биха улеснили изключително много достъпа до различни административни услуги, корпоративни услуги, разплащания, медицинско обслужване и др. Не само това, но цялостният сбор от всички подобни данни може да се използва за различни научни и статистически изследвания, които могат да дадат по-задълбочен поглед за феномени и да доведат до оптимизирането на социалния живот и по-доброто разбиране на нашето общество.

Със сигурност събирането на биометрични данни крие своите рискове, било то на ниво техническо изпълнение, или пък чисто от човешка и морална гледна точка. Но с развитието на технологиите това е естествената посока на развитие и вярвам, че с достатъчно внимателно и премерено събиране, съхранение и използването на биометричните данни те могат да донесат огромни ползи за обществото в близкото бъдеще.