Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов
УНСС Образование

Лекции по Макроикономика при доц. Екатерина Сотирова – УНСС

Университет: УНСС

Предмет: Макроикономика

Преподавател: доц. Екатерина Сотирова

Коментар: Лекциите са доста подробни и са напълно достатъчни за подготовка

Подкрепи блогът: Тъй като поддръжката на сайта и оформяннето на подобни материали изискват доста време и ресурси ще съм благодарен ако разгледаш някои проморциолни продукти, със специално намаление за читателите.

Увов в макроикономиката

Обхват на макроикономическата теория

 • Теория за поведението на националната стопанска система
 • За възможните начини за коригиране на поведението и –формиране на основни рамки за правенето на макрополитиката
 • Тясно свързана е с политическата, демографската и външната среда

Изучава агрегатното състояние и тенденциине в развитието на стопанството в 6 глани направления

 • Заетост и безработица
 • Инфлация
 • Стопански цикли
 • Икоомически растеж
 • Макроикономическа политика
 • Външноикономически отношения

Теоретични възгледи за макроикономическата политика

 • Класически тип
  • Меркантилизъм
  • Физиократи
  • Адам смит и Дейвид Рикардо
  • Съвременни
   • ненамеса в стоанския живот
   • достъточност на пазарния механизъм
   • акцент върху производството и предлагането
   • социални фуннкции на държавата
   • създаване на легална среда
   • правила срещу дискриминация – целенасочена намеса в икономиката
  • Кейсианска теория
   • Исторически и икономически обстоятелства при появата
   • За механизъм на кризите
   • Недостатъци на пазарите и тъсенето
   • Роля на държавата – финна настройка

Задачи на макрополитиката

 • Да въздейства така върху реалното производство, че да го поддържа около потенциалното му равнище
  • Близо до PPF – граница на производствените възможности
  • Всяко увеличение на цените да е от по-висока производителност на труда и капитала – без инфлационен натиск
 • Равнище на заутост, съответстващо на потенциалните възможности на икономиката
  • Трдът е основен фактор на производството
  • Получаването на дохода има икономическо и социално значение за обществото
 • Да се подържа стабилност на цените
  • Цените съизмерват производствени разходи и възможните приоди. Така се формира
  • Механизма на относителни цени Pa/Pb
  • Информационна функция спрямо производители и потребители и макрополитици
  • Отражение върху вътрешните и външи стопански връзки
 • Поддържане на стабилен валутен курс и уравновесен платежен/търговски баланс
  • Курсът влияе въху износа и вноса на стоки и капитали
  • Той действа стабилизиращо и на вътрешните цени и очаквания
  • Дефицитът в платежния баланс е негативен спрямо стопанкото развитие
 • Джон мийд
  • Целите на макрополитиката
   • Максимална възможна заетост
   • Приемливо равнище на инфлацията
   • Баланс на външно платежните отношения
  • Видове макроикономическа политика
   • Фискана
   • Парична – прави се от централната банка
   • Структурна – кои отрасли са приоритетни за да ги стимулира
   • Антициклична – по плавна крива на развитие(по-леки кризи)
   • Външнотърговска
  • Инструменти
   • Данъци-държавни разходи
   • Парични лостове – основе лихвен процент, парична маса и база, валутен курс
   • Външнотърговски мита, извънтарифни ограничения, валутен курс
   • Политика на доходите – помощи, социални добавки, данъчни облекчения
   • Противоречивост в целите и задачите на макрополитиката
   • При използване на инструментите

Сектори в икономиката

 • Реален сектор – произвеждат се стоки и услуги
 • Паричен сектор – банки, финансови къщи, лизингови къщи и т.н.
 • Публичен сектор – държават и местни органи на властта
 • Външен сектор –
 • Всички тези сектори си взаимодействат помежду си

Циркулационни потоци

 • Предприемачи
 • Домакинства
 • Те се свързват чрез продуктови пазари и факторни пазари
 • Между предприемачите и домакинствата стоят правителството и финансовата система

Запаси – разглежда се дадена величина към определена дата

Потоци – когато дадена величина се разглежда за определен период

Изземване от доходите(W) – Tx, S, M – включват данъци, спестявания и покупката на вносни стоки.

Добавки(J) – G, I, X – правителствени покупки, инвестиционни разходи на бизнеса, износ.

 

Пари и техните функции

 • Общоприето средство за размяна
 • Конвенционален характер
 • Монети и банкноти
 • Депозити до поискване – DD и чекове
 • Други депозити – SD и TD
 • Пари-доходи-богатство

Функции на парите

 • Средства за обръщение
  • Икономизират се разменните отношения транзакционни разходи
  • Изпълнява се от налични пари
  • Стокови пари
  • Злато и сребро
  • Книжни пари
  • Кредитни пари
  • Електронни пари
 • Разчетно средство
  • Сетни пари(изпълнява се без налини пари)
  • Формират се цените
  • Икономизира се размяната
  • Стимули за роизводителите
  • Рационализиране на потреблението
 • Средство за натрупване
  • Изпълнява се от налични, пълноценни пари
  • Натрупва се покупателна сила
  • Зависи от равнището и динамиката на цените
  • Степен на ликвидност и лихва
 • Средство за разплащане
 • Световни пари

Банково дело

 • Търговска банка
 • История на възникването
 • Основни дейности – активни и пасивни
 • Печалба
 • Централна банка –

Стопанско значение на банките:

 • Осигуряват ресурси за кредити
 • Привличат спестявания
 • Предлагат ликвидни и разплащателни услуги
 • Определят паричното предлагане заедно с централната банка
 • Подпомагат макрополитиката
 • Информационни и социални функции

Активни операции

 • Държане на касова наличност
 • Формиране на резерви
 • Отпускане на кредити
 • Покупка на ценни книжа
 • Покупка на други активи

Пасивни операции:

 • Привличане на безсрони и срочни депозити
 • Привличане на средства от други банки
 • Привлиане на стредства от бюджета
 • Набиране и увеличаване на собствения капитал

Баланс и Т-образна сметка

 • Понятие за баланс на банката
 • Активи – касови наличност, резервни сметки, кредити, ценни книжа, други активи
 • Пасиви – разплащателни сметки, спестовни влогове, срочни депозити, сметки на дуги финансови институции и правителството, собствен капитал

Измерване на парите. Парична маса и парична база

 • Теоретичен подход – основна функция е средство за обръщение и чрез нея се измерват парите, които са
 • Наличните
 • Средства по разплащателни сметки

Емпиричен подход към парите

 • М.Фридман и Д.Мейзелман
 • Монетарни агрегати
 • M1 = C + DD
 • M2 = M1+SD+TD
 • M3=M2 + специални депозити + фондове на паричните пазари
 • Парично предлагане – Ms

Парична база

 • Пари с повишена сила
 • Резервни пари
 • Включват наличните пари извън банките
 • Резервите, държани от банките в централната банка

MB = C + TR

TR – ощи резерви на банките – задължителни(RR) и допълнителни(ER)

Финансова система

 • Дефиниция – съвкупността от всички финансови институции субекти и пазари, които функционират в рамките на дадена територия
 • Основни участници
 • Пазари

Спестители

 • Единици с излишък в доходите
 • Разполагат го в налични или по сметка в зависимост от
  • Стабилността на финансовата система
  • Вкусове и продпочитания
  • Транзакционните разходи
  • Наличната информация
  • Разнообразието от финансови продукти

Инвеститори

 • Единици с дефицит в доходите спрямо текущите разходи
 • Мотив – печалба
 • Вложения в реален сектоп
 • Цената на ресурса и възвръщаемостта от него
 • Поведението им зависи от
  • Стопанската конюнктура
  • Политиката на държавата
  • Очакванията
  • Външната среда

Основни пазари

 • Директни и индиректни пазари
 • Парични и капиталови пазари – при паричните пазари се формират отношения със срок до 1 година, а ако е над една година са капиталови
 • Дългови и пазари на собствености – ценни книжа и акции и т.н.
 • Първични и вторични пазари
 • Организирани и неорганизирани – фондова борса са организирани, всички останали пазари
 • Валути
 • Спот и фючърсни пазари

Финансови посредници

 • Търговски банки
 • Спестовни и заемни сдружения
 • Застрахователни компании
 • Пенсионни фондове
 • Инвестиционни банки/фондове
 • Финансови компании, взаимни фондове и др.

Централна банка

 • Емисионна институция
 • Връзки с търговските банки
 • Фискална дейност
 • Влияние върху валутния курс
 • Ценова стабилност

 

Измерване на националното производство и дохода

Необходимост от измерване

 • Описание на резултатите от стопанската дийност
 • Анализ на националната икономика – дават възможност да се формира т.нар. макроикономическа политика
 • Ориентеция и избор на стратегия от фирмите –
 • Изработване параметрите на макрополитиката –
 • Международни сравнения и анализи

Понятие за БВП и за БНП

 • Брутен вътрешен продукт
  • Сума от пазарните стойности
  • Крайните стоки и услуги
  • Произведени
  • Реализирани
  • В течение на даден период от време, обикновено една година
  • Макроикономическа категория от групата на потоците
  • Не включва сделките със суровини и материали
  • Не включва сделкита на финансовите пазари – чисти финансови транзакции
  • Не включва сделки с употребявани стоки
  • Не включва социалните трансфери
  • Брутен – включват се и възстановителните покупки на машини и съоръжение – брутни инвестиции
  • Вътрешен само сделки в рамките на страната, независимо от националността на участниците

Брутен национален продукт

 • Продуктът, който е произведен и риализиран в рамките на една година от производители с еднаква националност, независимо къде
 • Отчита се то гледна точка получените доходи от тези производители
 • БНП = БВП – доходите на чужденци, получени в страната + доходите на българи, получени зад граница
 • БНП = БВП + нетното салдо от задграничната дейност
 • Нетно салдо от задгранична дейност = доходи на българи зад граница – доходи на чужденци в страната

Три подхода при измерването

 • Производствен подход – определя крайната продукция
 • Основава се на сумирането на добавената стойност, създадена в стопанството
 • Добавена стойност – всичко, което се добавя към стойността на суровините и материалите на дадения стадий на производство

Структера на добавената стойност

 • Амортизации
 • Работни заплати
 • Наеми
 • Ренти
 • Лихви
 • Транспортни разходи
 • Печалби

Подход, основан на разходите

Продуктово-разходен подход

 • Разходи за крайните блага на
 • Пазарни разходи на потребление – С
 • Инвеститори – I
 • Държавата – G
 • Нетен експорт – (X – M)

Инвестиционни разходи

 • Брутни
 • Вътрешни
 • Частни
 • Във фиксиран капитал
 • Понятие на ентни инвестиции
 • Запаси от нереализирана продукция, суровини и материали

Други компоненти на разходите

 • Потребителски разходи – в краткотрайни и дълготрайни предмети
 • Правителствени разходи
 • Изнс – внос

Подоходен подход

Ресурсно доходен подход

 • Доходи от заплати и възнаграждения
  • От труд
  • Самонаемане
 • Чисти лихви, ренти и други доходи от собствености
 • Косвени данъи намелени със субсидии
 • Амортизационни очисления
 • Други доходи на некорпоративния бизнес – от наеми, ренти, лихви и др.
 • Печалба на кооперациите (плюс дивидентите)
 • Това е брутния вътрешен доход в страната
 • Доходите са до данъчно облагане
 • БВП е изчислен по пазарни цени

 

БВП по факторни цени

 • Сума от всички доходи като заплати, ранти, наеми лихви, печалби
 • Плюс амортизациите
 • Изчислява се като от БВП по пазарни цени се извадят косвените данъци и се добавят субсидиите
 • БВП – косвени данъци + субсидии

Други измерители

 • Нетен вътрешен продукт(НВП) = БВП минус амортизациите
 • Нетен национален продукт(ННП) = БВП – амортизации

Национален доход

 • Сумата от истите факторни доходи в стопанството на макроравнище
 • Получава се като нетния национален продукт по пазарни цени се извадят косвените данъци и се добавят субсидиите
 • НД = ННП – косвени данъци + субсидии

Чист вътрешен доход – получава се като от нетния вътрешен продукт по пазарните цени се извадят косвените данъци и се добавят субсидиите ЧВД = НВП – косвени данъци + субсидии

Ако за изчисление на националния доход или чистия вътрешен доход се ползва БНП или БВП по фактори цени само се изваждат амортизациите

Личен/персоналев доход(PI, Y)

 • Всички доходи на индивида или домакиството, получени през периода
 • Включва доходи от
  • Труд
  • Самонаемане
  • Собствености
  • Социални трансфери

Разполагаем доход(DI, Yd)

 • Онази част от дохода на домакинството, с която реално се разолага при задоволяване на потребностите
 • Лимитира покупателната способности на домакинствата ил отделните лица
 • Формира платежоспособното търсене DI = PI – Tx(платени данъци)
 • Разполагаемият доход се насочва към потребителски разходи(С) или за сместявания(S) DI = C + S
 • Спестявания могат да бъдат
  • Лични спестявания – NPS
  • Брутни спестявания на корпорациите – GCS
  • Чисти правителствени спестявания – NGS
  • S= NPS + GCS + NGS

Номинален и реален БВП, Дефлатор на БВП

 • Номинален БВП – измерен в текущи цени, от дадената година
 • Реален БВП – номиналният, изчистен от инфацията
 • БНП – изчислен по
  • Базови цени
  • По постоянни цени
  • По цени от предшестващата година

Дефлатор на БВП

 • Ценови индес
 • За всички стоки и услуги, влизащи в БВП, отразяващ
 • Изменението на цените
 • За една година
 • D = (Номиналния БВП / Реалния БВП)*100

Реален БВП – практически се получава като обемите стоки и услуги от текущата година се преизчислят по цени от миналата или друга година, приета за базова

Потенциален и реален БВП

 • Потенциален БВП
  • Пълна заетост на ресурсите
  • На границата на произвосдтвените възможности
 • Реален БВП
  • Действително създаден
 • Понятие за пълна заетост
  • На всчки ресурси
  • Овишаването на цените да е от по-висока производителност
  • Без инфлационен натиск

Ограничения на показателят БВП като макроикономически измерител

 • Влияе се от промените в цените
 • Не отчита натуралните дейности и услиги в домакинствата
 • Не отчита нелегалната икономика – в сянка, подземна икономика, сива и черна икономика
 • Не отчита вредните вторични ефекти, от които получават отрицателни продукти(диспродукти)
 • Поради промени в структурите на БВП трудно се правят сравнения за по-дълги периоди

Концепцията на нетно икономическо благосъстояние – У. Нордхауз и Дж. Тобин:

 • Акцент върху потреблението
 • От потребителските разходи да се извадят
  • Диспродуктите
  • Нежеланите блага
  • Разходите за полиция и отбрана
 • Да се добавят
  • Дейностите в домакинствата по пазарни цени
  • Положителните вторични ефекти
  • Пазарната оценка на свободното време

 

Съвкупно търсене и съвкупно предлагане

Съвкупното търсене(AD) – съвкупния разрен на ръзходите, които правят всички стопански субекти през определен период от време при дадено равнище на цените. Включват C – consumption; I – инвестиционни разходи на бизнеса; G – пралителствени покупки на стоки и услуги; X-M – нетен експорт

Зависят от оценките за полезността на благата

Съвкупното търсене е система от разходи, а не сбор

Фактори, променящи AD

 • Лихвен процент
 • Инлационни очаквания
 • Валутен курс
 • Очаквани печалби
 • Парична маса
 • Национално богатство
 • Правителствени разходи, данъци и трансфери
 • Населението на страната

Очаквано AD

 • Планирани разходи
 • Очаквани от стопанските субекти
 • Значимост на новите инвестиции

Съвкупно предлагане(AS)

 • Съвкупното производство при дадено равнище на цените, производствените мощности и технологиите, през даден период от време
 • В кратък период влияе на заетостта, инфлацията и използването на запасите
 • В дълъг период определя икономическия растеж
 • Онова равнище на егрегатно производство, което може да се поддържа в дълъг период
  • Без инфлаионен натиск върху цените
  • При обичайната пълна заетост на ресурсите

Фактори на AS

 • Използваната работна сила – количество
 • Образователното и равнище
 • Наличието на стимули/ограничения за труд
 • Технологични нововъведения
 • Използване на нови суровини и материали
 • Промишлена структура на БВП
 • Климат и други природни условия

Факторен и функционаен анаиз на разходите за потребление

 • С – текущите разходи на домакинствата/индивидите които са насочени към набавяне на стоки и услуги

Фактори на С

 • Среден разполагаем доход на домакинствата
 • Пропорцията, в която дохода се дели на потребителски разходи и спестявания
 • Традициите в потреблението
 • Степен на развитие на производството
 • Лихвен процент
 • Инфлационни очаквания
 • Очаквания за деловия цикъл

Основен психологически закон – Дж. М. Кейнс

 • С увеличаване на дохода хората са склонни да увеличават потреблението си, но не в същата степен, в която нараства дохода им.

Функция на потреблението

 • Изразява зависимостта между разходите за потребление и разполагаемия доход на домакинствата в страната
 • Агрегатна функция
 • Зависимостта С – Yd е
  • Устойчива
  • Емпирично проверима
  • Доказуема
 • С = Ca + Ci където
  • С – функцията на потребителските разходи
  • Са – автономно потребление
  • Ci – зависимо/индуцирано потребление Ci = cYd
  • С – пределна склонност към потребление, определя наклона на кривата на потребителските разходи

Пределна и средна склонност към потребление

 • Пределна сконност към потребление – MPC – формира се от нарастването на потребителските разходи при единица нарастване на дохода MPC = лC/лYd
 • Средна склонност към потребление APC – формира се от отношенеито между равнището на тещущите потребителски разходи и текущия доход, с който са направени APC = C / Yd

Други фактори на потребителските разходи

 • Личното богатство
 • Натрупания дълг на домакинствата

Милтън фридман: теория за перманентния доход

 • Потребленеито на домакинствата се детермирина от техните очаквания в дълъг период за един относително постоянен доход
 • Фактори на постоянния доход са образованието, квалифика;ията и традициите

Франко Модиалиани: хипотеза за жизнения цикъл на дохода

 • Потреблението на домакинствата се формулира от дългосрони фактори като очаквания жизнен цикъл на дохода и според него се стабилизират текущите потребителски разходи

Функция на спестявания

 • Спестяванията са отложено текущо потребление
 • Мотиви за спестявание
  • Осигурителен
  • Спекулативен
  • Очаквания за по-добър инвестиционен доход
 • Изразява пряката зависимост между нарастването на дохода и нарастване на спестяванията
 • Фактор на динамиката им MPS – пределна склоност към спестявания MPS=лS/лYd
 • Средна склонност към спестявания – APS – среден размер на спестяванията спрямо осигурилия ги доход APS=S/Yd
 • S = -Ca + sYd, където
  • S – пределната склонност към спестявания
  • Ca – автономно потребление

Инвестиционна функция – фактори и динамика. Държавни разходи

 • Инвестициите не зависят от дохода
 • По структура биват
  • Брутни
  • Нетни

Мотиви за инвестиции

 • Печалба
 • Структурни промени в икономиката
 • Пазарни промени
 • Технологии и технологични изменения
 • Състояние на деловия цикъл и очакванията на бизнеса
 • Държавна политика
 • Международна среда
 • Лихвен процент

Държавни разходи

 • Насочени към покупка на стоки и услуги
 • Не включват паричните трансфери към бедни, безработни, болни.
 • Не зависят пряко от доходите в стопанството (не са функция на доходите).
 • Инструмент на социалната политика.
 • Имат планиран характер
 • Приемат се с държавния бюджет

Нетен експорт – фактори и динамика

 • Износът е независим от текущите доходи в страната
 • Вносът е нарастваща функция на доходите

Фактори

 • Степен на развитие на производството
 • Експортна ориентираност
 • Импортна зависимост
 • Сравнителни предимства
 • Валутен курс
 • Мита и извънтарифни ограничения
 • Участие в интеграционни общности(ЕС)

Макроикономическо равновение

Класическа и кейнсианска концепция за равновесието

 • Класическа концепция: Ж.Б. Сей, А Смит
 • Идеи за равновесието на макроравнище
  • Установява се автоматично
  • Всяка покупка е продажба
  • Разходите на едни лица стават доходи на други(закон на Сей)
  • Няма свръхпроизводство
  • Цените, заплатите и лихвите са гъвкави към понижение
  • Спестяванията автоматично се превръщат в инвестиции
  • Съществува справедливо разпределение на хододите чрез пазара
  • В релацията AD-AS водещо е съвкупното предлагане, което си саздава търсене

Кейнсианска концепция

 • Кризата 29-33 година и разрушените класически митове – висока незаетост, силно изоставане на AD, продължителна депресия
 • Изходна позиция – съвкупното търсене AD, което дава възможност на съвкупното предлагане да се реализира

Основни положения

 • Има вътрешно присъщи фактори които трайно нарушават равновесието в макросистемата
 • Причината за това е недостатъното платежоспособно търсене
 • Цените и работните заплати не са достатъчно гъвкави към понижение, те имат едностранна гъвкавост – към повишение
 • Лихвеният процент не е единственият факто, трансформиращ спестяванията в инвестиции
 • Върху инвестициите оказват влияние оакванията на бизнеса, поради което и при високи лихви не спира раздаването на кредити
 • Съществува трайна незаетост. Не е необходимо 100% ангажираност на работниците, а такава заетост, която няма да причини проинфаионен натиск върху цените
 • Много важно значение имат прихологиеските особености на бизнесмените и потребителите, с техните очаквания и предпочитания
 • За коригиране неравновесието е необходимо държавата да провежда финна настройка на бизнес средата чрез фискални лостове

Методи за определяне на макроикономическото равновесие

 • Кейсианското виждане – макроикономическо равновесие има, когато пранираните съвкупните разходи(АЕ) са равни на доходите в обществото
 • За да се получи това трябва очакваните съвкупни разходи да са равни на съвкупното предлагане, и от там да генерират доходите в стопанството.
 • АЕ=AS=Y
 • Доминиране на съвкупното търсене
 • Посредническа роля на съвукното предлагане

Предпоставки в анализа

 • Затворена икономика
 • Абстрахиране от паричната сфера
 • Постига се равновесие при пълна заетост
 • Цените са постоянни
 • В структурата на съвкупните разходи има независими от дохода елементи – Co, I, G и зависими C
 • При постигане на равновесието запасите са нула
 • При дадения агрегатен доход няма тенденция към промяна
 • Планираните инвестиции са равни на действиетелните
 • Точки А и В временни отклонения, при които се реагира с промяна в запасите

Равновесие между изземванията и добавките

 • Изземванията от доходите(W) са данъци, спестяванията и покупките на вносни стоки W = S +Tx + M
 • Добавките към доходите(J) са инвестициите, правителствените покупки и износа J = I + G + X

Равновесие в макро системата същетвува, когато изземванията са равни на добавките или J = W, защото ако АЕ = Y, то            C + I + G + X   =  C + S + Tx + M

 

Мултипликатор на дохода

 • Доразвитие на теорията за макроравновесието
 • Основава се на виждането, че разходите на едни лица стават доходи на други
 • При допускане, че реалното производство е по-малко от потенциалното и
 • в обществото има свободни ресурси, които да се мобилизират
 • Мултипликаторът е множител, който приложен към инвестициите,потребителските или държавните разходи, води до нарастване на доходите в стопанството.
 • Принцип на мултипликатора: отношението на промените в равновесното състояние на дохода към измененията в инвестициите, потребителските разходи или държавните разходи

Инвестиционен мултипликатор:

                  Δ У/ΔІ = к, където

    к – мултипликатор. Изчислява се като

               1                          1

к = ——————– = —————-

       1 – МРС                  MPS

При данъчно облагане и отворена икономика, разходният мултипликатор е

                        1

к = —————————-

      1 – МРС(1-t) + МРМ

t – пределна данъчна ставка

МРМ – пределна склонност към внос                  

t = ΔTx / ΔY

MPM = ΔM / ΔY

Акселератор на инвестициите

 • Изразява зависимостта между извършващите се промени в доходите и величината на потреблението
 • Акселераторът е ускорител на ефекта от промяната в дохода, влияеща се от промените в потреблението
 • Базира се на предположението, че нарастването на потребителското търсене ще увеличи инвестициите на фирмите.
 • Дава идеята, че щом има връзка между потребителското търсене и инвестициите, то би могло да се управляват инвестициите като се въздейства върху потребителското търсене.

It = v (Yt – Yt-1), където

It –  инвестициите в периода t

Yt – дохода от реализацията на продукцията на фирмата, получен в периода t

Yt-1 – дохода от реализацията, получен в предшестващия период

В резултат на промените в потребителските разходи и необходимостта от разширяване на производството се стига до нарастване на инвестициите – правят се нови, допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса

Стопанско значение на цикличността

 • Негативно
  • Разстройва се нормалното функциониране на стопанството
  • Има нереализирана продукция
  • Спадат инвестициите
  • Спадат печалбите
  • Спадат доходите и заетостта
  • Спада потреблението
 • Положително въздействие
  • Насилствено се преструктурира стопанската система като
   • Отпадат нерентабилни производства
   • Преориентира се към по-ефективно използване на съществуващите мощности
   • Активизира се иновационната дейност
   • Въвеждат се трудо и енергоспестяващи технологии
   • Разширява се асортимента и се подобляна качество на продуктите
   • Извършва се централизация и децентрализация на бизнеса

История на кризите и циклите

 • Първата голяма икономически крриза е във Великобритания през 1825г.
 • Първата световна криза е 1857г.
 • Най-голямата икономическа криза е Голямата депресия 1929г.-1933г.
  • Световното производство спаса с 44%
  • Търговията се свива с 66%
  • Безработни са 1/3 от населението

Теория за дългите вълни на конюнктурата

 • Н. Кондратиев
  • Стопанството преминава през редуващи се дълги периоди на забавен и ускорен икономичесик растеж – около 50 години
  • През ускорителната фаза има ясно изразени подеби и слаби спадове
  • През фазата на забавянето – силно рецесии и депресии и слаби оживления и подеми

Периодизация на циклите

 • Индустриален 1772/75-1825/26г.
 • Металургичен 1825/26-1873/79г.
 • Електро и химически – 1879/79-1929/33г.
 • Топлинна вълна – 1929/33-1974/75г.
 • Информационна вълна от 1974/75 – ????
 • Заражда се и шеста вълна, основана на пазара на здравето и опазването на околната среда – здравна вълна

 

Проблеми на заетостта и безработицата

Работна сила – онази част от трудоспособното население на страната, което активно уаства в различни дейност или активно търси работа(декларират съобразно установените норми, че активто търсят работа). Работоспособното население обхваща всички граждани над 16/18 години, но една част от него не е работна сила.

Невключени в работната сила:

 • Домакини
 • Пенсиорени
 • Учещи се
 • Нетрудоспособни

Правила за младата работна сила

 • До 16г. малолетни – 4 часа дневно, и то като тан,ьори, балетисти, артисти, с разрешение на Главната инспекция по труда
 • Между 16 и 18г. – непълнолетни – 7 часов работен ден, с разрешение на Главната инспекция по труда.

Норма на незаетост

 • Отношението между незаетите, активно търсещите работа и работната сила(U’)

Естествена норма на незаетост(Un’)

 • Процентът на работната сила, която нормално би могло да се очаква да бъде незаета по причини от нецикличен характер
 • Стопанството функционира при потенциоалното си равнище
 • Заетата работна сила, която чрез работната заплата влияе върху производството и цените, но не упражнява инфлационен натиск
 • При естествената норма на незаетост – оществото плаща по-ниска цена за берработните, отколкото ако те се включат в производството
 • Un’е естествен резерв на стопанството
 • Упражнява понижителен натиск върху растежа на заплатите

Форма на безработица

 • Текуща или фрикционна – временно незаети, пренаемани се, нова работна сила. Причина – недостатъчна информация за свободните работни места. Доброволен характер. Естествено явление.
 • Структурна безработица – причина са структурните промени в производството. Има свръх предлагане на работна сила с остаряла квалификация. Нормално стопанско явление
 • Заетост с текущата безработица формира естествената норма на незаетост
 • Циклична безработица – принудително освободена работна сила поради кризисен спад в производството
 • Скрита или застойна безработица – в селското стопанство, туризма, строителството
 • Сива заетост – наети по трудов договор, но на осигурителе праг. Реално получават по-голямо възнаграждение
 • Съществуването и води до по-малки данъчни приходи

Цената на незаетостта

 • Плащането на застраховки и осигуровки
 • Преразпределение на разолагаемия доход на домакинствата
 • Свива се текущото потребление, а следователно и съвкупните разходи – АЕ

Мерки на държавата

 • Поддържеат се социални програми понезаетост
 • Програми за преквалификация и образование
 • Програми за разкриване на нови работни места
 • Контрол върху уволненията

Закон на Оукън

 • Свързва нормата на незаетост -U‘с промени в реалния БВП
 • Въз основа на дългосрочни изследвания – в САЩ

Законът – всяко едно увеличение с 1% на действителната норма на незаетост над естествената норма, води до 2,5% свиване на реално създадения БВП спрямо потенциалния.

(Y-Yp)/Yp = -2.5(U’-Un’)

 

Инфлация

Дефиниция – промяната на общото равнище на цените през определен период от време, обикновено 1 година. Темпът на инфлация се измерва с ценови индекси – P

П = (Pt – Pt-1)/Pt-1

Дефлация – спад в общото равнище на цените

Десинфлация – спад в темпа на нарастване на цените

Инфлацията се измерва чрез следните ценови индекси

 • Индекс на потребителските цени(ИПЦ) – премереното средно равнище на индивидуалните цени на различни стоки от потребителската кошница
 • Стандартна пазарна кошница
 • Теглата на отделните стокови групи – от интензивността на покупките им
 • Промяната на цените чрез индекси, например на Ласперс или Пааше

Други индекси

 • Индекс на цените на производител на промишлена продукция – търговия на едро и цени в производствения стадии
 • Дефлатор на БВП

Типове инфлация

 • Умерена(инерционна) – бавен растеж на цените – до 10% годишно
  • Хората имат доверие в парите
  • Склонни са да спестяват
  • Сключват се дългосрчни договори
 • Висока(галопираща) инфлация
  • Темпът на нарастване на цените е от 10% до 200% годишно
  • Договорите се индексират с ценовия индекс или в чужда валута
  • Свива се кредитораздаването
  • Купуват се недвижимости
  • Увеличават се текущите покупки – свиват се спестяванията
 • Хиперинфлация
  • Критерий на Кейгън – 6 последователни месеца по 50% месечен ръст на цените
  • Длъжниците са в многго изгодна позоция
  • Преразпределят се доходите
  • Рязко спадат реалните доходи
  • Дестабилизира се икономиката

Причини за инфлацията

 • Кейнсиански възглед – предизвикана е от прекомерното съвкупно търсене, надхвърлящо потенциалните възможности на икономиката
 • Цените растат бързо поради големи правителствени разходи, потребителски покупки, износ или инвестиционни разходи
 • Предлагането остава постоянно

Инфлация на разходите

 • Производствените разходи на фирмите нарастват
 • Действат повишително на цените
 • За пръв път се появява 30-те и 40-те години на 20век
 • След втората световна война – типично явление
 • Инфлацията се съчетава с незаети ресурси и се появява –
 • Стагфлация – съчетание на незаетост, инфлация и рецесионен спад в производството

Монетаристки възглед

 • Инфлацията винаги и навсякъде е парично явление
 • Причина – прекоерна книжно-парична емисия, предизвикаваща
 • Растеж на паричното предлагане
 • Изреварва паричното търсене

Микроикономическо въздействие на инфлацията

 • С нееднороден темп се променят относителните цени
 • Намалява информационната функция на цените
 • Демотивира производителите и потребителике
 • Свиват инвестициите и решенията за потребителски покупки
 • Преразределя се дохода и богатството в обществото
 • Реалната работна залата намалява, дори и номиналната да расте
 • В кредитната сфера са облагодетелствани длъжниците
 • Губят хората с фиксирани доходи
 • В публичните финанси се променя размера на данъка поради промяна на данъчната група
 • Държавата е в изгодна позиция и като длъжник по емитираните държавни ценни книжа. Инфлацията обезценява държавния дълг

Макроикономически ефекти – зависят от това доколко инфлацията е балансирана и очаквата от стопанските субекти

 

Балансирана и очаквана инфлация

 • Не се променя реалното производство
 • Не се преразпределят доходи
 • Цените се изменят с еднакъв темп и няма силни вътрешни про-инфлационни импулси
 • Тази инфлация няма негативен ефект върху стопанството, за нея обществото не плаща специфична цена

Небалансирана, очаквана инфация

 • Изопачават се информационните потоци, идващи от цените
 • Обезценяват се парите
 • Разрушава се смисъла на съществуващата данъчна система
 • Има загуба на ефективност от функционирането на пазарната система и публичния сектор

Балансирана, неочаквана инфлация

 • Силно преразпределение на доходите и богатството
 • Негативен социален ефект върху обществото

Небалансирана и неочаквана инфлация

 • Съчетава всички негативи на небалансираната и на неочакваната инфлация
 • Стопанската система губи икономическа и социална ефективонст във функционирането си.

Крива на Филипс

 • Графична илюстрация на обратната зависимост между темпа на растеж на цените и нормата на незаетост
 • Основания за макроикономиеска политика, стимулираща заетостта чрез „дозирана“ инфлация
 • Съществува в кратък период
 • Няма дългорсочна крива на Филипс. Тя съвпада с потенциалното производство

Теория за очакванията

 • Адаптивни очаквания
 • Рационални очаквания

 

Фискална политика

Макроикономическа политика

 • Съвкупност от средства, цели и инститиции, които дават възможност да се наблюдава, коригира, управлява функционирането на макросистемата

Цели на макрополитиката

 • Осигуряване на пълна заетост
 • Устойив темп на икономически растеж
 • Стабилност на цените
 • Външнотърговско равновесие

Начин на реализиране

 • Правила – примерно валутния борд
 • Дискреции – целенасочена намеса за промяна на определени макроикономическ параметри. Примерно увеличаване на данъците, за да влезат средства в държавата.
 • Смесен тип

Задачи на макрополитиката

 • Осигуряване на нормална легална(законова) среда
 • Антициклични – относително по-слаби кризистни спадове и пикове
 • Структурни – доколкото може макраикономическата политика трябва да е насочена към създаване на балансирани отрасли
 • Социални

Инструменти на макрополитиката

 • Фискални – данъци, държавни разходи
 • Парични – основен лихвен процент, парична маса и база
 • Външнотърговски валутен курс, мита, извънтарифни ограничения
 • Стопански закони
 • Социални – трансфери, програми и др.

Лагове в макрополитиката(разминаване във времто между предприемането на едно действие и крайния резултат от него)

 • Идентификационен – идентифицира се нежелано явление в макроикономиката(до 6 месеца)
 • Административен – времето за вземане на решение от съответната институция(най-добре между 2 седмици и 1 месец)
 • Оперативен – времето от прилагането на мерките до техния краен резултат(може да е до 2 години)

Данъчна система

 • Данъкът е паричен трансфер, който физическите и юридически лица плащат на държавните институции
 • Законоустановена сума
 • Задължителна за платеца

Данъчна основа

 • Доход
 • Богатство
 • Направени разходи

Видове данъци

 • Преки
 • Косвени

Принципи на данъчно облагане

 • Платежоспособност на платеца – трябва да се облагат тези платци, които са платежосбособни. Този принцип означава и че трябва да има необагаем минимум.
 • Изгода за платеца – въз основа на платените данъци, данъкоплатците трябва да получават възможност да потребяват публични блага.

Допълнение към принципите – А. Смит

 • Плащането да е лесно и еднакво за всички
 • Начинът на събиране – удобен
 • Ниски разходи по събирането

Изисквания към фискалните власти

 • Да имат ясна концепция за данъка
 • Да определят и разпределят справедливо данъчно бреме – по хоризонтала(хора с еднакви доходи да плащат еднакви данъци) и по вертикала(различни доходи да плащат различна ставка)
 • Данъците да са неутрални – да не дискриминират, да не разрушават избора на стопанските субекти, да не дестимулират
 • Данъците да имат вградена гъвкавост и автоматично да се писпособяват към променящата се среда

Данъчна ставка

 • Процентното отношение на данъка(Tx) към данъчната база(TxB)
 • Средна данъчна ставка – ATR – Tx/TxB
 • Пределна данъчна ставка MTR=лTx/TxB

Избор на данъчно облагане

 • Пропорционални
 • Прогресивни
 • Регресивни
 • Данък, наложен камо цяла сума

Видове данъци

 • Индивидуален подоходен – семеен, персонален, облекчения
 • Данък печалба
 • Социален осигурителен данък
 • Акциз
 • Мито
 • Данък върху собственост
 • Местни данъци и такси

Данъчен мултипликатор

 • Множител, провеждащ ефекта от промяната в данъците към промяната в доходите
 • С отрицателен знак mt= -MPC/MPS
 • Действие – лY=mtлTx

Ефективност на данъчната система

 • Данъчни облекчения – необлагаем минимум, освободени дейности и субекти
 • Данъчно бреме
 • Търсене на данъчни убежища
 • Търсене на данъчни убежища
 • Укриване на данъци
 • Развитие на сива и подземна икономика

Държавен бюджет

 • План сметка на държавата
 • За набирането на средства
 • Тяхното използване
 • Приет със закон
 • Бива централизиран
 • Децантрилизиран
 • Може да се изпълни с излишък или дефицит

Разбирания за бюджета

 • Традиционно – да е уравновесен
 • Кейнсианско – възможно е дефицитно бюджетно финансиране
 • Вградени стабилизатори

Статии на бюджета

 • Приходи – данъци, такси, мита, акцизи, отчисления от печалбата на държавните форми, социално-осигурителни вноски, собствени средства и заеми
 • Разходи – отбрана и сигурност, социално осигурявана, здравеопазване, селско стопанство, образование, транспорт, градско стопанство, околна среда, съдебна система, специални агенции и др.

Държавен дълг

 • Акумулираните задължения на държавата
 • Роля на дефицита
 • Монетизация на дълга
 • Секюритизация на дълга – да бъде под формата на ДЦК
 • Дългово бреме
 • Изтласкващ ефект на държавното заемане – частния сектор бива изстласкан от капиталите, заради високите лихви.

Типове фискана политика

 • Дискреционна(целенасочени въздействия върху определени параметри) или основана на правила
 • Автоматизъм в действието
 • Ограничетия: лагове, странични ефекти, локални циклични вълни, обществени предпочитания
 • Рестриктивна
  • Повишени данъци
  • Намалени бюджетни разходи
 • Експанзивна – при депресия
  • Намалени данъци
  • Повишени правителствени покупки

Кейнсиански модел

 • Високи данъци – свива се AS
 • Планират дефицит – увеличават се AE, води до инфлация
 • 70-те години в развитите страни
 • Води до големи дефицити

Икономика на предлагането(Supply side)

 • Намаляване на данъците – стимули AS и растеж на доходите
 • Планиран излишък – намаляване на държавните разходи, като антиинфлационна мярка

 

Парична политика

Цели и инструменти на паричната политика

Целите са:

 • Крайни – параметър от реалната икономика върху който чрез посредническата дейност въздейства. Най-добрата крайна цел това е стабилност на цените.
 • Междинни – стоят между паричния и реалния сектор и въздействието между тях, посредничи между предаването на ефекти. Оформя паричния режим на една страна – паричната база, валутния курс или инфлацията.
 • Оперативни – параметър от паричния сектор върху който централната банка може пряко да въздейства централна банката пряко може да въздейства(основен лихвен процент, парична база и други такива параметри)

Политиката на централната банка може да е:

 • Експанзивна
 • Рестриктивна

Инструменти на паричната политика

Централната банка контролина паричното предлагане чрез

 • Задължителни минимални резерви
 • Рефинансиране на търговските банки и основен лихвен процент
 • Операции на откриятия паричен пазар

Парични режими

 • Режимът е съвкупност от закони, принципи и задачи в областта на паричната политика
 • Основава се на поддържането на целеви променливи(таргети), които са междиннити цели(още се нарича номинална котва) на паричната политика

Основни видове режими

 • С експлицитно изразена номинална котва(междинна цел)
  • Точно число
  • Таван за растежа
  • Коридор на промяна
 • С имплицитно заявена котва

Преимущества на експлицираната котва

 • Ограничава проинфлационната склонност на политиците
  • Стабилизира националната валута
  • Дисциплинира централните банкери и макро политиците
  • Неутрализира се вътрешния натиск върху централната банка с неикономически цели
 • Преодолява се проблема с времевата несъгласуваност в политиката
 • Прознарчности и отчетност в действията на централната банка
 • Доверие в централната банка

Валутно таргетиране

 • Междинна цел на паричната политика е фиксираният валутен курс на националната валута

Преимущества

 • Стабилизира цените на търгуваемите стоки
 • Високо доверие в централната банка
 • Стабилизират се инфлационноти очаквания
 • Въвежда се автоматично правило за паричната политика

Недостатъци

 • Централната банка губи независимостта си спрямо вътрешни шокове
 • Може да се внесат и външни шокове по линия на фиксинга – няма защита срещу спекулативни атаки
 • Опасност от финансова криза – прекомерни дългове и кредити в чужда валута
 • Отсъствие на дневни колебания във валутните курсове

Парично таргетиране

 • За междинна цел на паричната политика се избират и анонсират
 • Паричната маса
 • Паричната база

Преимущества

 • Дава значителна свобода на централната банка
 • Независимост на централната анка
 • Прозрачност и отговорност в действията на централната банка

Недостатъци

 • Да се подцени скоростта на паичното обръщение и спецификата на паричното търсене
 • Излизане от целевите променливи и действия с лихвените проценти, в кратки периоди
 • Често отстъства ясна връзка между таргета и крайната цел на паричната политика

Инфлационно таргетиране

 • Парична политика основа на дискреции, които са свързани с правило за растеж на инфлационния индекс или на ценотово равнище

Преимущества

 • Прозрачност и отчетност на централната банка
 • Централната банка коригира параметри с вътрешен характер
 • Монетарните власти могат да използват широк кръг инструменти
 • Сатбилни инфлационни очаквания
 • Паричната политика като цяло не игнорира останалите цели на макрополитиката

Паричен мултипликатор

M = (1 + c)/c + rd + x   

c – отношение между желаните от икономическата публика налични пари върху депозитите

rd – коефициент на задължителните минимални резерви 0,1

х – отношение между желаните от банките допълнителни резерви върху депозитите

Действие на мултипликатора –  лMs = m*лMB

Парично търсене и предлагане

 • Паричното търсене зависи от
  • Разплащателен
  • Осигурителен
  • Спекулативен мотив

Парична трансмисия  – механизмът на пренасяне на ефекти от паричния към реалния сектор

Кейнсиански механизъм

 • Основен канал на паричната политика е лихвеният процент
 • i >>> I >>> AD >>> Y, заетост
  • ликвиден капан – функция на реакция на централната банка
  • краткосрочен лихвен процент
  • отклонение на инфлацията от предначертания темп(таргета)
  • отклонение на реалния БВП от потенциалния

Монетаристки механизъм

 • При промяна в паричната маса се засягат широк кръг от активи – пари, ценни книжа и реален капила
 • Няма ограничения за начина, по който парите действат върху стопанската система
 • Централната банка купува държавни ценни книжа
 • Увеличава се паричната база
 • Увеличават се касовите остатъци в населението и те купуват
 • Ценни книжа и реален капитал
 • Цената им се покачва
 • Спедат пазарните лихви
 • Преструктурира се портфейлна на инвеститорите

Паричен съвет

 • Система на управление на паричното предлагаре, осъществяване от специален орган – паричен съвет
 • Книжнопаричната емисия се обвързва с наличните златно-валутни резерви
 • Паричната база е покрита поне 100% със златно валутния резерв на страната
 • Националната валута е конвертируема по фиксиран курс
 • Съветът има само емисионни функции, не се рефинансират търговските банки
 • Централната банка не финансира държавния бюджет
 • Централната банка изпълнява надзорни функции спрямо търговските банки

Резултати

 • Стабилизират се цените
 • Инфлационните очаквания
 • Доверие в централната банка
 • Консолидация и концентрация в банковия сектор
 • Дисциплиниране на бюджета – излишък
 • Развитие на междубанковия пазар