Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов
УНСС Образование

Лекции по Основи на счетоводството при проф. Емилия Миланова – УНСС

Университет: УНСС

Предмет: Основи на счетоводството

Преподавател: проф. Емилия Миланова

Коментар: Лекциите са доста подробни и са напълно достатъчни за подготовка

Подкрепи блогът: Тъй като поддръжката на сайта и оформяннето на подобни материали изискват доста време и ресурси ще съм благодарен ако разгледаш някои проморциолни продукти, със специално намаление за читателите.

Предмет на счетоводството

Състоянието и движениеното на капитала на предприятието. 

Двойнственото проявление на стопанските средства в различните фази на производствения процес.

Стопанската дейност на предприятието като съвкупност от взаимносвързани операции и процеси. Предприятията разполагат с определени активи, а тези активи имат определен конкретен състав и изпълняват определена функционална роля в дейността на предприятието. Всички тези активи имат конкретен произход, или конкретен източник за финансиране. Съвкупността от активи определят имущественото състояние на предприятието. В резултат на осъществяваната дейност, състоянието на активите се променя, това е предизвикано от стопанските операции и процеси, които предприятието извършва.

Имущественото състояние на предприятието в двуаспектното му проявление изразено като динамична величина.

Формираме 4 групи обекти свързани с предмета на счетоводствтото:

 • Активите на предприятието – активът е придобит и контролиран от предприятието ресурс в резултат на минали събития, от които предприятието очаква да извлече бъдеща икономическа изгода. Във всяко предприятие има много разнообразни активи. В счетоводството водещ критерий ще бъде продължителността на тяхната употреба. На база на това се разделят на:
  • краткотрайни(текущи)
   • материални запаси – суровини и материали, незавършено производство, продукция, стоки, биологични активи
   • краткосрочни вземания – вземания от клиенти, вземания от доставчици, вземания за предоставени търговски заеми, вземания по липси и начети, вземания по съдебни спорове, вземания за съучастия, вземания от държавата за внесени данъци и др.
   • финансови
   • парични средства – каса, разплащателни сметки, безсрочни депозити, акредативи, чекове, менителници, записна заповед.
   • Разходи за бъдещи периоди с краткосрочен характер
  • дълготрайни(нетекущи)
   • материални – участват продължително време в текущата дейност на предприятието и пренасят на части своята стойност в разходите за представянето на продукцията или услугите. Земи, машини, транспортни седства, сгради, оборудване, биологични активи(гори, трайни насаждения) и др.
   • нематериални – участват продължително време в текущата дейност на предприятието и пренасят на части своята стойност в разходите, но те имат нематериален характер. Продукти на интелектуалния труд на човека. Включват се, програмни продукти, продукти от развойна дейност, права върху индустриална собственост(търсене и проучване на подземни богатства, концесии за ползване на пристанища, летища и др.), права на индустриална собственост(патенти, лицензии, ноу-хау, търговска марка и др.), репутация(може да бъде положителна или отрицателна).
   • Финансови – те не участват в текущата дейност на предприятието. Това са средства, които предприятието е предоставило за продължителен период на други предприятия под формата на различни финансови инструменти. Капитала на нашето предприятиет ще се увеличава под формата на дивиденти, лихви, ренти. Съучастия на нашето предприятие в капиталите на други предприятия. Може да бъде значително(20-50%), управляващо над 50%, малцинствено под 20%. Тук се отнасят и т.нар. дългови ценни книжа, държавни облигации, съкровищни бонове, общински облигации, корпоративни облигации, привелигировани акции и др., инвестиционни имоти(земи и сгради, които предприятието не използва, но ги отдава под наем). Дългосрочни вземания, за които се получават съответните лихви, тук се включва вземания по договори за финансов лизинг, търговски заеми и др. Разходи за бъдещи периоди с дългосрочен характер. Разходи за наеми и абонаменти, увеличаване на капитала на предприятието и др.
  • Пасиви на предприятието
   • Собствени средства(собствен капитал) – стойностен израз на собствените активи, независимо от техния състав. Собствения капитал е остатъчната стойност на активите след приспадането на неговите задължения. Наричан още нетна стойност на активити или чиста стойност на капитала.
    • Основен капитал – формира се в капиталовите дружества и се проявява като акционерен капитал(паричната сума от номиналната стойност на акциите), дружествен капитал(стойността на дяловете на съдружниците)
    • Резреви – възникват в резултат на разпределението на отчислението на печалбата преди нейното разпределенеи за дивиденти(10% от печалбата). Премийни резерви – разликата между номиналната и емисионната стойност на емитираните от предприятието акции и облигации. Преученъчни резерви.
    • Финансов резултат – проявява се като печалба или загуба
   • Чужди източници(привлечен капитал) – средтва, които предприятието привлича за осъществяване на своята дейност
    • Задължения(Пасиви) – съществуващо задължение на предприятието в резултат на минали събития, чието уреждане ще доведе до намаление на икономическата изгода.
     • Дългосрочни – задължения към банки, задължения по облигационни заеми, задължения към свързани предприятиея, задължения по търговски заеми по други предприятия, отсрочени задължения за данъци, задължения по финансов лизинг.
     • Краткосрочни – тези които сме привлекли за по-малко от 12 месеца. Задължения към доставчици, задължения към персонала, задължения към бюджета, задължения към осигурителни организации, задължения към банките.
     • Приходи за бъдещи периоди – получени суми в този период, но те ще обслужват следващи периоди
    • Финансирания – привлечен капитал, безвъзмезно получени средства от предприятието под формата на правителствена помощ и дарения. Имат строго целево предназначение
     • Дълготрайни активи
     • Текуща дейност
    • Стопански операции и процеси
    • Чужди средства, условни вземания и условни задължения

Метод на счетоводството

Съвкупност от подходи чрез които се изучава предмета на счетоводствтото:

 • Документиране на стопанските факти и операции
 • Ивентаризиране на активите и източниците на активи
 • Оценяване и калкулиране на стойностната оценка на методите на отчитане
 • Система на счетоводни сметки
 • Двойно записване на стопанските операции в системата на счетоводните сметки
 • Балансово обобщаване
 • Периодично обобщаване и представяне на счетоводната информация

 

Балансово обобщаване като елемент на метода на счетоводството

Всяка едно предприятие се нуждае от информация за състоянието на имуществото на предприятието и изменението на активите и техните източници на финансиране. От друга страна се нуждае и информация за имущественото състояние и неговото двуаспектно му проявление в даден момент. За това се използва балансовото обобщаване. Характерни черти на балансовото обобщаване:

 • Двуаспектност – реалните обекти, които се обобщават и отразяват чрез информацията се разглеждат от 2 страни.
 • Информацията, която се създава има обобщен синтезиран характер. Задължително се използва паричен измерител
 • Обектите за които балансовото обобщаване създава информация се отразяват към определен момент
 • Всепригодност – широко приложение на финансовото обобщаване като метод за създаване на информация

При счетоводния баланс имаме вечно равенство – това се обеснява с двуаспектното третиране на един и същи информационен обект

 • Балансов метод
 • Счетоводен баланс – инструмент за реализация на метода на балансовото обобщаване е система за получаване на двуаспектна синтезирана и обобщена информация за състоянието на активите на предприятието групирани по конкретен състав и функционална роля и по източници на образуване. Двуаспектно проявление на произхода и предназначението на капитала и на имуществените форми в които той е въплатен. Чрез балансовата информационна система се разкрива връзката между 3 основни елемента:
  • Активите
  • Пасивите
  • Собствения капитал

Мястото в счетоводния баланс, където се показват средствата от гледна точка на техния състав и дейността които изпълняват в предприятието се нарича актив. Източниците на тези активи се нарича пасив. Има разлика между пасив на счетоводния баланс и пасиви на предприятието. Пасива на счетоводния баланс включва пасивите и собствения капитал, докато само пасивите включват задълженията на предприятието.

 • Схема на баланса – формата по която се представя информацията от счетоводния баланс. Има 2 практически приложения за формата и начина на разпределение на актива и пасива на счетоводния баланс.
  • Двустранна форма
  • Едностранна форма – най-напред се посочват нетекущите и т.н.

Реалните обекти отразени в балансовата схема са групирани в 3 степени:

 • Балансови статии – предоставят информация за вида характера и стойностния размер на отделните конкретни обекти на отчитане
 • Баланстови групи – информация за обединени по икономическа еднородност активи и пасиви
 • Балансови раздели – обединени по икономическа еднородност балансови групи
Активи Стойност Пасиви Стойност
А. Нетекущи ДА   А. Собствен капитал  
I.                    МДА

II.                  НМДА

III.                ФДА

IV.                Отсрочени данъци

  I.                    Основен капитал(с знак – се отразява невнесения капитал)

II.                  Резерви

III.                Финансов резултат

 
Б. Текущи ДА   Б. Нетекущи (дългосрочни) задължения  
I.                    Материални запаси

II.                  Вземания

III.                Финансови текущи активи

IV.                Парични средства

     
В.  Разходи за бъдещи периоди   В. Текущи (краткосрочни) задължения  
    Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди  
Общо   Общо  

 

Едностранна форма на баланса

 • В раздел А се намират нетекущите активи на предприятието
 • В раздел Б са текущите активи
 • В раздел В се отразяват текущи пасиви
 • В раздел Г са нетни текущи активи и пасиви(ТА – ТП)
 • В раздел Д са нетекущите пасиви
 • В раздел Е е собствения капитал

Видове балансови статии – делят се на 2 основни групи

 • Основни балансови статии – тези които предоставят информация за всички основни активи, елементи на собствения капитал и пасиви
 • Регулиращи балансови статии – биват намаляващи или допълващи, като съответно намаляват или увеличават стойностния размер на основните балансови статии

Брутен счетоводен баланс – основни статии и регулиращи статии

Нетен счетоводен баланс – само основни статии

Основен счетоводен баланс – първия счетоводен баланс

Начален счетоводен баланс – за началото на периода

Приключителен счетоводен баланс – за края на периода

Ликвидационен баланс – когато предприятието е обявено в ликвидация

Междинни счетоводни баланси – използват се за целите на управлението

 

Влиянието на стопанските операции върху съдържанието на баланса. Биват 4 групи

А + х – х = П

П + х – х = А

А + х = П + х

А – х = П – х

 

Система на двойното записване и способ на двойното записване

Баланса не осигурява информация за движението и промените в активите и пасивите на предприятието. Той осигурява само крайната информация в предприятието. Следотаветлно трябва да потърсим друга информационна система, която заедно с балансовата информационна система ще удовлетвори нуждите на управлението. Изискванията на управлението за тази подробна информация, която ще характеризира. Тази информация за да стане използваема от първичните документи, трябва да бъде групирана, систематизирана и подредена. Именно за тази цел се използва системата на счетоводните сметки. Как представяме системата на счетоводните сметки – тя е уникален елемент на метода на счетоводството, чрез който въз основа на групировъчни икономически признаци се осигурява синтетична или обобщена и аналитична отчетна информация за състоянието и развитието на активите на предприятието и източниците за тяхното финансиране(пасиви), за икономическите процеси и резултати от тях, за стопанско правните отношения. За да се характеризира ситсемата на счетоводните сметки е необходимо да изясним нейните връзки с балансовата информационна система. Тези връзки са от една страна технически от друга страна органически и логически. Техническите връзки са информацията от началния баланс се принася в системата на счетоводните сметки, а информацията от края на отчетния период се принася от сметките в крайния баланс. По съществени са органическите или логическите връзки, които съществуват между двете системи, те се състоят в това че при изграждането на системата за счетоводните сметки се запазва и се принася групировката на сметките на предприятието. Системата на счетоводните сметки се явява по нататъчно развитие и осъвършенстване на счетоводната система, която с динамичния си характер, характеризира всички състояния на счетоводните обекти. Съществува връзка и между системата на счетоводните сметки и системата на документирането(първичните документи), тази връзка се нарича функционална връзка между двете системи, тъй като изходът на системата за документиането е вход на системата за счетоводните сметки.

Системата на счетоводните сметки се документира от множество счетоводни сметки и за да изпълнява функциите си, системата трябва да имат определен модел. Модели на счетоводните сметки.

 • Модели на счетоводни сметка за активи и за източници за тяхното придобиване
  • Активни сметки – сметките с които се отразява състоянието, движението и изменението на активите на предприятието. Началното състояние на актива, която отразяваме с активната сметка се нарича начално салдо и се записва в дебита. Всички изменения в посока на увеличение се записват в депитната страна на тази сметка. Сумата на всички увеличения се нарича депитен оборот. Записване на начално салдо се нарича откриване на сметката. Всички изменения в посока на намаления се записват в кредитната страна на активната счетоводна сметка. Всички намаления се наричат кредитен оборот. Сумата от началното салдо и дебетния оборот се нарича дебитен оборот. Кредитния сбор е равен на кредитния оборот. Крайното салдо е разликата между дебитния сбор и кредитния сбор, прието е да се записва като салдо за уравнение, което се записва в противоположната страна.
  • Пасивни сметки – всички сметки, с които ще отразяваме изменението на капитала и пасивите. Началното салдо е в кредита. Всички изменения в посока увеличение се записват в кредита. Техния сбор се нарича кредитен оборот. Всички изменения в посока намаление се записват в дебита, техния сбор се нарича дебитен оборот. Дебитния сбор е равен на дебитния оборот, а кредитния сбор е сумата от началното салдо и кредитния оборот. Крайното салдо се записва в кредита и е равен на разликата между кредитния сбор и дебитния сбор. Салдото за уравнения се записва в противоположната страна и е равно на крайното салдо.
  • Активно – пасивни счетоводни сметки – извършвайки своята дейност, предприятията влизат в различни взаимоотношения с различни обекти. Това са т.нар. разчетни отношения, изразяват се във вземания и задължения. Счетоводните сметки, които отразяват едновременно отразяваме вземания и задължения са активно пасивни счетоводни сметки. Началното салдо може да е кредитно или дебитно, както и крайното салдо. Такава сметка е разчети за ДДС, когато продаваме начисляваме ДДС в кредита, а когато плащаме при покупка го дебитираме. В зависимост от това дали имаме ДДС за внасяне или за получаване крайното салдо може да е активно или пасивно.
 • Модели на сметки за стопанските процеси
  • Сметки за процеси, които носят стопански резултат – операционно резултатни счетоводни сметки – те трябва да опишат процеса, който отразяват и да формират резултата от този процес. Например, приходи от продажба на продукция, на стоки и др. Положителното увеличение ще се отразява в кредита, например приходи от продажби на продукция. Разходите се записват в дебита, например разходи за производство и продажба на продукция. Крайната печалба се записва в дебитната страна на счетоводната сметка. А ако е загуба се записва в кредитната страна на счетоводната сметка.
  • Сметки за процеси, които не носят стопански резултат – операционни счетоводни сметки. Тяхното предназначение е да опишат този процес, но няма да формират финансов резултат от този процес.
   • Калкулационни счетоводни сметки – например разходи за основна дейност. Тези сметки имат само дебитно начално салдо, като в дебитната страна се отразяват всички разходи свързани с основната дейност. В кредита се записва фактическата себестойност на произведената продукция. В края на периода може да има салдо може и да няма. Крайното салдо е само дебитно и то ще отразява незавършеното производство.
   • Събирателно разпределителни счетоводни сметки – например разходи за материали. В дебитната страна се посочва увеличението, в случай се посочват всички използвани материали. В края на периода сметката ще бъде кредитирана, за да може тези разходи да се разпределят по предназначение. Винаги се приключват в края на периода.
  • От гледна точка на степента на обобщаване
   • Синтетично – отразяват или отчитат еднородни по икономически състояние групи активи, елементи на собствения капитал, пасиви и процеси. Осигуряват обобщена информация само в стойностно изражение. Когато елементът е достатъчно сложен могат да бъдат формирани допълнителни сметки, основни материали, спомагателни материали и др.
   • Аналитични – отчитат отделни видове активи, елементи на собствения капитал, пасиви отделни процеси и чрез тях ще получаваме детайлизирана информация към синтетичните счетоводни сметки.

Способ на двойното записване в системата на счетоводните сметки. – състоянието на пълно равенство се отразява чрез този уникален метод на двойното записване. Илюстрира се с измененията, които предизвикват в счетоводния баланс извършените в предприятието стопански процеси. Има 4 вида модели балансови изменения. Те се отразяват с равни суми в дебита на една сметка и в кредита на друга сметка. Те са с еднакъв стойностен размер и с еднакъв характер. Измененията, които настъпват в активите и в техните източници, не могат непосредствено да се отразяват в счетоводния баланс, затова тези изменения най-напред се отразяват в системата на счетоводните сметки и след това се пренасят в баланса. Способа на двойното записване се формулира като способ за взаимносвързано отразяване в системата на счетоводните сметки на измененията в активите и техния произход на измененията в активите и пасивите и техния произход предизвикани от извършените от предприятието стопански операции и процеси. Способа на двойното записване се реализира чрез съставянето на счетоводни статии. За да се съставят счетоводните статии е необходимо да се определят обектите, които се намират в кореспонденска връзка помежду си. Определяме посоката в които се изменят тези счетоводни обекти и определяме стойностния размер на изменението.  Счетоводните статии могат да бъдат прости и сложи. При простите се дебитира една сметка и се кредитира една. А при сложните се дебитират няколко и се кредитира една или се дебитира една и се кредитират няколко, но не трябва да се дебитират и кредитират едновременно няколко. При организацията на счетоводството предварително могат да бъдат определени всички възможни записвания в системата на счетоводните сметки, именно това се осъществява чрез така наречения сметкоплан. Модел за кореспонденция между счетоводните сметки.

 

Текущо счетоводно отчитане

Според времето в което се извършва то е текущо и периодично. Текущото счетоводно отчитане се изразява в последователно отчитане по време и място на извършените стопански операции в предприятието за отчетния период. Прочитането на отчетния процес за отразяването на извършените стопански операции започва с документирането. Промените в отчетните обекти в резултат на извършените в предприятието извършените стопански операции намират израз в първичните носители на информация.

Етапи на отчетния процес от възникването на стопанската операция до осигуряване на една напълно достатъчна и годна за използване счетоводна информация.

 • Ако приемем документирането като първия етап, то по нататъчното изменение в активите и техните източници трябва да бъде отразено във времето и пространството
 • Текущо счетоводно отчитане – може да бъде определено като единство от хронологично счетоводно отчитане и систематично счетоводно отчитане.
  • Хронологичното счетоводно отчитане се изразява в съставянето на счетоводни статии за извършените стопански операции и тяхното системано регистриране в хронологична последователонст в така наречените регистрационни дневници.
  • Систематичното счетоводно записване обхваща вписването на оборотите по сметките за периода в така наречения дневник главна книга

Освен това текущото счетоводно отчитане бива синтетично и аналитично

 • Синтетично – обобщено стойностно отчитане на стопанските операции, което се осъществява с помощта на синтетичните счетоводни сметки
 • Аналитично – подробно отчитане на стопанските операции, то се осъществява с аналитичните сметки

Обобщаване и контрол на данните от текущото счетоводно отчитане  – поради взаимната връзка, който съществува между синтетичното и аналитичното счетоводно записване се налага проверка на счетоводните записвания. Такава проверка се извършва чрез обобщаването на счетоводните записвания в синтетичните и аналитичните счетоводни сметки. За да се извърши такова обобщаване се изготвят оборотни ведомости. Чрез оборотните ведомости ще получим една обобщена представа от една страна за състоянието на активите, елементите на собствения капитал и пасивите, а от друга за измененията, които настъпват в акитвите и техния произход.

Баланс на предприятие „Глобус“ към 31.01.2013г.

Актив   Пасив  
Наименование на балансовите статии Нетна стойност Наименование на балансовите статии Нетна стойност
Сгради 2300000 Основен капитал 2620000
Програмни продукти 50000 Общи резерви 30000
Акции и дялове в дъщерни предприятия 160000 Текуща печалба 250000
Материали 50000 Задължения към банки 40000
Незавършено производство 100000 Задължения към доставчици 85000
Вземания от клиенти 140000 Задължения към персонала 80000
Парични средства в брой 10000 Данъчни задължения 15000
Парични средтва по РС 310000    
Общо 3120000 Общо 3120000

Сумата по балансовата статия материали се състои от:

 • Материал А 500кг по 40лв = 20000, както и 200кг по 50лв = 10000 общо 30000лв.
 • Материал Б 3000бр по 5 лв = 15000 и 500 броя по 10лв = 5000лв общо 20000лв.

Вземания от клиенти – 140000лв

 • Клиент В – 90000лв
 • Клинет Г – 50000лв

Задължения към доставчици – 85000лв

 • Доставчик К – 25000лв
 • Доставчик Л – 35000лв
 • Доставчик М – 25000лв

 

През месец февруари са извършени и следните стопански операции

 • Изтеглени са от разплащателната сметка на предприятието 70000лв за изплащане на заплати към персонала
 • Изплатени са заплатите на персонала за 70000лв
 • Изплатени са със средства от разплащателната сметка на предприятието банкови кредити за 20000лв
 • Постъпили са по разплащателната сметка от клиентите 30000лв, съответно от клиент В 10000лв. и от клинте Г 20000лв.
 • Със средства от разплащателната сметка на предприятието са изплатени на доставчиците 50000лв., съответно на доставчик К – 25000лв, и на доставик М 25000лв
 • Вложени са в производството на продукция материали на обща стойност 26000лв, материал А 400кг по 40лв 16000лв, и материал Б 2000бр по 5 лв, на обща стойност 10000лв.
 • Доставени са материали в предприятието съответно материал А 200кг по 60лв – 12000лв, и материал Б 1000бр по 20 лв – 20000лв, всичките материали са доставени от доставчик К и плащането ще стане след 10дни.

Иска се:

 • Да се открият сметки и да се направят записванията по тях
 • Да се направи месечна оборотна ведомост
 • Да се направи краен баланс към 28.02.2013г.
Дт                        Материали                       Кт   Дт                    Персонал                             Кт
НС 50000       80000
         
         

 

Дт                        Материал А                       Кт Материал Б
N Количество Ед Цена Сотйност N Количество Ед цена сотйност
Н.С. 500бр 40лв 20000 Н.С. 3000 5 15000
  200бр 50лв 10000   500 10 5000
               
               
                 

 

Дт                        Клиенти       В                Кт Клиент Г
N Количество Ед Цена Сотйност N Количество Ед цена сотйност
Н.С.     90000       50000
               
               
               
Дт         Разходи за основна дейност        Кт   Дт         Разплащателна сметка             Кт
НС 100000     310000  
         
         
                         

 

Дт                        Доставчици                       Кт   Дт                     Клиенти                             Кт
  85000   НС 140000  
         
         

 

Дт                        Зад към банки                  Кт   Дт                  Доставчик К                          Кт
  40000     25000
         
         

 

Дт                        Доставчик Л Кт   Дт                  Доставчик                            Кт
  35000     25000
         
         

 

Счетоводно отчитане на Дълготрайните материални активи

ДМА – участват продължително в текущата дейност на предприятието, и оттдават своята стойност на части. За отчитането на ДМА използваме специални синтетични сметки от група 20 на сметкоплана. Аналитичното отчитане е по видове ДМА.

Счетоводно отчитане на придобиване на ДМА. За да се придобият трябва да бъдат оценени – оценяват се  по историческа цена, тази по която се оценяват в момента на придобиване. Тя има 3 основни форми на проявление на историческата цена:

 • Цена на придобиване – когато се придобиват при покупка – тя включва покупната цена и преките разходи свързани с придобиването до момента на въвеждането му в експлоатация. Например разходи за монтаж, разходи за подготовка на терена, хонорари свързани с въвеждането в експлоатация.
 • Себестойност – които се създават вътре в предприятието – например предприятие, което произвежда офис оборудване и част от произведената продукция остава в предприятието за собствено потребление. В себестойността се включват само основните преки разходи.
 • Справедлива стойност(пазарна цена) – цената, която се получава на пазара между добре информиран продавач и купувач.

Видове придобивания

 • Счетоводно отчитане на придобиване ДМА чрез покупка – организацията зависи от това дали процеса на покупкате е по продължителен и се налагат разходи за монтаж или не се налагат разходи за монтаж.
  • Когато се налагат разходи за монтаж се използва сметка разходи за придобиване на ДМА(613) – операционна и калкулационна сметка. Дебитира се с елементите на цената на придобиването(разходи за монтаж, разходи по доставка, разходи по външи услуги), кредитира се когато ДМА бива въведен в експлоатация и е записан в предприятието, срещу увеличение на група 20 в дебита. Ако предприятието е регистрирано по ДДС, начисленото ДДС не се включва в цената на придобиване за да може да се получи данъчен кредит. Използва се сметка разчети по ДДС(453) – в дебита се начислява платения данък

Дебитират се разходи за придобиване на ДМА – 613

Дебитира се разчети по ДДС 453

Кредитира се доставчици 401

Дебитират се доставчици  401  

Кредитира се някакъв вид разплащане 50

Когато разходите за монтаж се извършват от нашето предприятитие се съставят 2 счетоводни статии – най-напред се отразяват разходите за понтаж като разходи по икономически елементи.

Дебитира се група 60 в зависимост от от вида на разходите

Кредитираме в зависимост от вида разходи – например материали или персонал.

Дебитираме разходи за придобиване на ДМА – 613

Кредитираме група 60

Когато имаме по продължително монтиране при външи услуги, направо се дебитират без да се минава през 60та група

Дебитираме разходи за ДМА 613

Дебитираме и разчети за ДДС 453

Кредитираме доставчици, РС

Дебитираме група 20

Кредитираме разходи за придобиване на ДМА 613

При директна покупка използваме сметка

Дебитираме група 20

Дебитираме ДДС 453

Кредитираме доставчици 401

 • Придобиване чрез строителство – може да бъде извършено по основно 2 начина – по стопански начин, когато сами си строим съответното съоражение или когато го възложим на някой друг.

При собствено строителство

Дебитираме гр 60

Кредитираме в зависимост от икономическия елемент

Дебитираме разходи за придобиване на ДМА 613

Кридитираме гр 60

Дебитираме гр 20

Кредитиаме 613

Офис обзаваждане

Дебитираме група 20

Кредитираме продукция или 613

 • Придобиване чрез непарични(апортни) вноски от акционери или съдржиници – оценката на актива трябва да се направи от 3 вещни лица. Оценява се по пазарна цена(справедлива стойност). Ако има разлика между записването на капитала и внасянето на тези вноски се правят две статии

Дебитира се вземания по записани дялове вноски 426

Кредитираме основен капитал(подсметка записан и невнесен)

Дебитираме гр 20

Кредитираме вземания по записани дялове вноски 426

Ако няма разлика във времето

Дебитираме гр 20

Кредитираме основен капитал

 • Придобиване на материали като излишъци при инвентаризацията

Дебитираме гр 20

Кредитираме други приходи от дейността 709

 • Придобиване на ДМА под формата на финансирания – оцевямат се по пазарна цена(справедлива стойност)

Дебитираме гр 20

Кредитираме финансирания за ДМА 753

 

Участие на ДМА в дейността на предприятието

Това става по пътя на амортизацията – постепенно в разходите се принася стойността на ДМА, за да може в края да се възстанови в парична форма първоначално инвестираната сума за активите. Амортизацията е едно систематично разпределение на стойността на активите в разходите на предприятието за срока на използване на тези активи.

Срок на годност на ДМА – срока в който се предполага че ДМА ще бъдат използвани по тяхното функционално предназначение. В рамките на този срок ще се черпи икономическата изгода от тях и в края на този период ще имаме тази инвестирана сума.

Амортизируема стойност – стойността която в срока на годност ще се принася постоянно и систематично като разходи. Тя е разликата между отчетната стойност и остатъчната стойност.

Отчетна стойност – стойността по която ДМА се отчетени в счетоводните сметки, може да бъде или цената на придобиване или преоценена стойност.

Остатъчна стойност – сумата, която се очаква да се получи от актива в край на неговия период на използване. Обикновено е малка величина като абсолютна сума или като процент от отчетната стойност на актива и когато е малка величина тя не се вземе предви при определяне на амортизируемата стойност.

Амортизационна квота – частта от амартизируемата стойност, която се принася или използва в сроковете за ползване на актива.

ДМА биват амортизируеми и не амортизируеми и това зависи от срока на използване на активите. Тези които имат ограничен срок на използване се наричат амортизируеми, а тези които нямат ограничен срок се наричат неамортизируеми ДМА(природни ресурси, земи, терени, водни басейни, въстановяеми природни ресурси, паметници на културата, музейни експронати, тези които са в процес на амортизация и тези които вече са напълно амортизирани).

Амортизируеми активи – те се амортизират по 2 начина:

 • Линейни – амортизационната квота е една и съща сума в годините на използване на актива АК=АС*ГАН% АН=100/брой години
 • Нелинейни – амортизационната квота е различна за всички години, като може да се увеличава или да се намалява и затова имаме увеличаващи и намаляващи не линейни методи.

Как отчитаме разходите за начисляване на амортизация

Показваме разходите за амортизация като част от разходите за икономически елементи на предприятието, дебитираме съответната сметка – 603 – разходи за амортизация и кредитираме 241 – амортизация на ДМА – това е корективна сметка и тя има спомагателна дейност и има задача да намали отчетната стойност до неговата балансова стойност. След това отразяваме на функционалното разпределение на разходите по съответните дейност дебитираме група 61 и кредитираме разходи за амортизация 603

Отчитаме отписването на активите

 • Бракуване и амортизация на ДМА – това се прави, когато в своя срок на годност не могат да изпълняват своето предназначение, това се случва при повреди, пожари и т.н.
  • Отписваме съответния ДМА от състава на активите –
   • Дебитираме амортизация на ДМА 241 – начислена амортизация
   • Дебитираме други разходи 609 – балансова стойност
   • Кредитираме група 20 – отчетна стойност
  • Във връзка с бракуването и амортизацията предприятието извършва разходи – например разходи за материали, разходи за заплати и осигуровки на персонала и др.
   • Дебитираме група 60
   • Кредитираме съответната сметка
   • Дебитираме разходи за ликвидация на ДМА
   • Кредитираме сметки от група 60
  • Също така може да се образуват и приходи от бракуването
   • Дебитираме сметката по която получаваме приходи(материали, каса и т.н.)
   • Кредитираме приходи от ликвидация на ДМА
   • Дебитираме приходи от ликвидация
   • Кредитираме разходи за ликвидация
   • Дебитираме положителния резултат
   • Кредитираме печалби и загуби от текуща година
  • Отчитане на продажбата на ДМА – използва се сметка приходи от продажба на ДМА
    • Дебитирама клиенти – продажна цена + ДДС
    • Кредитираме приходи от продажби – продажна цена
    • Кредитираме разчети за ДДС
    • Дебитираме амортизация на ДМА
    • Дебитираме приходи от продажби на ДМА
    • Кредитираме група 20 по отчетна стойност
    • Дебитираме Приходи от продажби за разликата
    • Кредитираме печалба

 

Счетоводно отчитане на материалните запаси

Материалните запаси включват материални запаси държани в запас, материални запаси в процеса на производство(незавършено производство), материални запаси за продажба(продукция) и др.

Счетоводното отчитане на материалните запаси се дели на 3 – придобиване, участие в производтвото, изваждане на материалните запаси от употреба.

 • Покупка на материални запаси – покупна цена + доставни разходи + други разходи
  • Дебитираме доставки 301
  • Дебитираме ДДС 453
  • Кредитираме доставчици 401 или разплащателна сметка 503
  • Дебитираме материали 302
  • Кредитираме доставки 301
  • Дебитираме материали 302
  • Дебитираме ДДС 453
  • Кредитираме доставчици
 • Придобиване на материали под непарична форма
  • Дебитираме вземания по записани дялови вноски 426
  • Кредитираме капитал 101
  • Дебитираме материали 302
  • Кредитираме вземания по записани дялови вноски 426
 • Финансиране от държавата
  • Дебитираме материали 302
  • Кредитираме финансиране по текуща дейност 754
  • Дебитираме финансиране по текеща дейност 754
  • Кредитираме други приходи 709
 • Придобиване чрез създаване в предприятието
  • Дебитираме материали 302
  • Кредитираме разходи за основна дейност 611 или разходи за спомагателна дейност 612
 • Използване на материалните запаси в производството
  • Дебитираме разходи за материали 601
  • Кредитиаме материали 302
  • Дебитираме разходи за основна дейност 612
  • Кредитиаме разходи за материали 601
 • Продажба на материали
 • Отчитане на липси при инвентаризация
  • По вина на МОЛ – отчетна стойност 1500лв, пазарна цена 2000лв
   • Дебитираме вземания по липси и начети 442
   • Кредитираме материали 302
   • Кредитираме ценови разлики по липси и начети 443
   • Дебитираме вземания по липси и начети 442
   • Кредитираме ДДС 453
   • Дебитираме други разходи 609
   • Кредитираме ДДС 453 с разликата от ДДС
   • Дебитираме каса 501
   • Кредитираме вземания по липси и начети 442

 

Счетоводно отчитане на разходите на предприятието

Тази информация е важна за управление, анализи и други неща за предприятието.

Разход е намаление на икономическата изгода на предприятието за отчетния период в резултат на намаление на активи или увеличение на задължения, което в крайна сметка води до намаление на собствения капитал на предприяитето. Но намалението на собствения капитал на предприятието е различно от това намаление предизвикано от разпределението на печалбата между собствениците.

Прилагат се два основни принципа на счетоводството

 • Принципа на текущото начисляване – разходите и приходите свързани с отделни сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащането на паричните средства или получаването на паричните средства свързани с приходите.
 • Принципа на съпоставимост между принципите и разходите – разходите свързани с определена сделка или дейност следва да се отразяват във финансовия отчет на предприятието за периода за който ще се черпи икономическа изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода за който са извършени разходите за тяхното осчетоводяване.

Разходите може да разделим на

 • Материални разходи
 • Трудови разходи
 • Финансови разходи

Функционалното им предназначение

 • Разходи за дейността на предприятието – тези които непосредствено са свързани със стопанската дейност на предприятието
 • Финансови разходи
 • Извънредни разходи

Счетоводно отчитане на разходите за дейността на предприятието – те се отчитат в 2 направления – като разходи за икономически елементи и по функционално направление

Счетоводно отчитане на разходите по икономически елементи – отчитат се с група 60 – калкулационни

 • Отчитане на разходите за материали
  • Дебитираме разходи за материали 601
  • Кредитираме материали 302
  • Дебитираме разходи за материали
  • Дебитираме ДДС 453
  • Кредитиаме доставчици 401
 • Отчитане на разходи за външни услуги – разходи за наеми, разходи за застраховки, пощенски услуги, разходи за реклами и др.
  • Дебитираме разходи за външни услуги 602
  • Дебитираме ДДС
  • Кредитираме доставчици
 • Разходи за амортизация
  • Дебитираме разходи за амортизация 603
  • Кредитираме амортизация на ДнМА или ДМА 241/242
 • Разходи за заплати
  • Дебитираме разходи за заплати 604
  • Кредитираме персонал 421
 • Разходи за осигурвки за сметка на работодателя
  • Дебитираме разходи за осигуровки 605
  • Кредитираме фонд пенсии, майчинство, трудова злопоука, безработица 461/462/463/464
 • При начисляване на социални помощи и надбавки за персонала
  • Дебитираме разходи за осигуровки
  • Кредитираме персонал
 • Начисляане на осигуровки за сметка на персонала
  • Дебитираме персонал 421
  • Кредитираме разчети с НОИ/Разчети за ДЗПО/ разчети за здравно осигуряване 461/462/463
 • Отчитане на елементите за данъци, такси и други подобни плащания
  • Дебитираме разходи за данъци такси и други подобни плащания 606
  • Кредитираме разчети с общините 451
  • Дебитираме разчети с общините 451
  • Кредитираме РС, каса 503/501
 • Отчитане на други разходи – отчитат се разходите за командировки, разходи за стипендии, липси, бракове, глоби и неустойки, отписани вземания
  • Дебитираме подотчетно лице 422
  • Кредитираме каса 501
  • Дебитираме други разходи 609
  • Кредитираме подотчетно лице 422
 • Накрая трябва да покажем функционалното предназначение по дейности
  • Дебитираме група 61
  • Крудитираме група 60

 

Счетоводно отчитане на разходите по видове дейности и финансовите разходи на предприятието

Характеристика на сметките от група 61(разходи за дейността) – те са операционно калкулационни сметки и са синтетични сметки, калкулационни сметки.

Разходи за основна дейност 611 – синтетична калкулационна сметка. По дебита на тази сметка се отразяват разходите, които формират фактическата себестойност на произведената в основната дейност продукция. Съпоставя се с размера на фактическата себестойност на произведената продукция. Тази сметка може да има крайно и начално салдо.

 • Дебитираме разходи по основна дейност 611
 • Кредитираме разходи по икономически елементи 60
 • Дебитираме готова продукция 303
 • Кредитираме разходи по основна дейност 611

Разходи за спомагателна дейност 612 – това транспортно звено, ремонтен цех

 • Дебитираме разходи за спомагална дейност 612
 • Кредитираме разходи по икономически елементи 60
 • Дебитираме готова продукция 303
 • Кредитираме разходи за спомагателна дейност 612

Отчитане на административните разходи 613 –  свързани са с общото управление и функциониране на предприятието

 • Дебитираме административ разходи 613
 • Кредитираме разходи по икономически елементи 60
 • Дебитираме приходи от дейността
 • Кредитираме административ разходи 613

Счетоводно отчитане на разходите за продажба 614 – предназначена за отчитане на разходите пряко свързани с продажбата на стоки материали и продукти. Когато предприятието извършва само търговска дейност, тогава тези разходи не се отчитат като разходи от продажба, а като разходи за основна дейност.

 • Дебитираме разходи за продажби 614
 • Кредитираме разходи по икономически елементи 60
 • Дебитираме приходи от дейността
 • Кредитираме разходи за продажби 614

Разходи за придобиване на ДМА и другите сметки

Счетоводно отчитане на финансовите разходи – отчитат се с група от 62 – операционни сметки, дебитират се когато възникне разхода, сметките се кредитират като се приключват в коренспонденция с резултатната сметка печелби/загуби от текущата година.

Счетоводно отчитане на разходите за лихви – по дебита се отразяват тези разходи в момента на тяхното възникване или в момента на тяхното плащане.

 • Дебитираме разходи за лихви
 • Кредитираме разчети по лихви
 • Дебитираме разходи за лихви
 • Кредитираме група 50
 • Дебитирае печалба/загуба от текущата година
 • Кредитираме разходи за лихви

Разходи от операции с финансови активи и инстуремнти – по дебита на тази сметка в счетоводно отношение намират отрицателните разходи от продажбата на финансови активи и инструменти, които възникват, когато продажната стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност.

Предриятие продава акции(активи с характер на финансови инструменти) с продажна стойност 10000лв и балансова стойност 12000лв, сумата от продажбата е постъпила по разплащателната сметка на предприятието.

 • Дебитираме РС 503 10000
 • Дебитираме разходи от операции с финансови активи от продажби 2000
 • Кредитираме финансови активи за продажба 12000
 • Дебитираме печалби/загуби 123 2000
 • Разходи за операции с ФА от продажби 2000

Разходи по валутни операции – предназначена за отчитане на отрицателни разлики породени от измененията на обменните курсове при извършване на валутни операции и при преоценка на валутни активи и пасиви към датата на съставяне на годишния финансов отчет(31 декември)

 • Отчитане на отрицателните разлики породени от разлчни валутни операции
  • При различни курсове при фактурирането и получаване на плащането
   • Дебитираме разплащателна сметак във валута 504 моментен курс
   • Дебитираме разходи по валутни операции – разликата в курса
   • Кредитираме вземания от клиенти 411 – фактуриран курс
  • Разходи при преоценка в края на отчетния период

Разходи от последващи оценки – по дебита на тази сметка се отразяват отрицателните разлики между балансовата стойност и справедливата стойност на финансовите активи и инструменти

Други финансови разходи

Счетоводно отчитане на приходите на предприятието

Приходите – нарастване на икономическата изгода на предприятието за отчетния период, изразена в придобиване на активи или намаляване на задължения, което в крайна сметка води до увеличение на собствения капитал на предприятието(различно от увеличението, което се получава в резултат на вноските)

Основните принципи при отчитане на приходите са принцип на текущото оценяване и принципа на съпоставимост между приходите и разходите.

Приходи от продажби – осчетоводяват се с група 70 – те са операционно резултатни сметки. Когато имаме печалба тя отива в дебита, при загуба отива в кредита.

 • Приходи от продажби на продукция
  • Дебитираме клиенти 411
  • Кредитираме приходи от продажба на продукция 701
  • Кредитираме Разчети за ДДС 453
  • Дебитираме приходи от продажби на продукция 701
  • Кредитираме готова продукция 303
  • Дебитираме приходи от продажби на продукция 701
  • Кредитираме разходи за администрация 614
  • Дебитираме сметка приходи от продажби на продукция 701
  • Кредитираме разходи за продажби на продукция
  • Дебитираме приходи от продажби с резултата 701
  • Кредитираме печалби/загуба 123
 • Приходи от продажби на стоки – същите сметки, но с 702
  • Дебитираме клиенти 411
  • Кредитираме приходи от продажба на стоки 702
  • Кредитираме Разчети за ДДС 453
  • Дебитираме приходи от продажби на стоки 702
  • Кредитираме стоки 304
  • Дебитираме приходи от продажби на стоки 702
  • Кредитираме разходи за основна дейност 611
  • Дебитираме сметка приходи от продажби на стоки 702
  • Кредитираме разходи за продажби на продукция
  • Дебитираме приходи от продажби на стоки с резултата 702
  • Кредитираме печалби/загуба 123
 • Приходи от продажба на услуги – същата история но със 703
  • Дебитираме клиенти 411
  • Кредитираме приходи от продажба на услуги 703
  • Кредитираме Разчети за ДДС 453
  • Дебитираме приходи от продажби на услуги 703
  • Кредитираме стоки 304
  • Дебитираме приходи от продажби на услуги 703
  • Кредитираме разходи за основна дейност 611
  • Дебитираме сметка приходи от продажби на услуги 703
  • Кредитираме разходи за продажби на продукция
  • Дебитираме приходи от продажби на услуги с резултата 703
  • Кредитираме печалби/загуба 123
 • Финансови приходи на предприятието