Как-да-се-подготвим-за-кандидат-магистърски-тест-в-УНСс
Икономика Образование УНСС

Тестове по Макроикономика (1/3)

Тестовете са подходящи за подготовка за изпити по макроикономика в УНСС и други икономически вузове, както и за цялостна проверка на знанията по икономикс.  Базата от въпроси по макроикономика е взета от катедра Икономикс в УНСС. Може да намерите отговорите на въпросите на края на поста.

Възможно е на няколко въпроса да липсват графики и следователно да не могат да се отговорят.

 1. Разпределението на дохода може да бъде по-справедливо чрез:

a) Въвеждане на прогресивно данъчно облагане

б) Въвеждане на пропорционално данъчно облагане

в) Премахване на всички данъци

г) Въвеждане на косвени данъци за всички стоки и услуги

д) Установяване на плосък данък.

 

 1. Преминаването от пряко към косвено облагане:

a) Би довело до незабавно спадане на темпа на инфлация

б) Намалява стимулите за работа

в) Причинява промяна в структурата на търсенето на стоки и услуги

г) Води до увеличаване на лихвения процент

д) Всичко посочено е вярно

 

 1. Бюджетният дефицит:

a) Ще съдейства за спадане на лихвения процент

б) Ще съдейства за намаляване на съвкупното търсене

в) Означава че вносът е по-голям от износа

г) Ще доведе до увеличение на държавния дълг

д) Означава спад на данъчните приходи

 

 1. Коя от следните промени във фискалната политика би довела до изместването на кривата на съвкупното търсене надясно:

a) Намаляване на трансферните плащания

б) Намаляване на подоходния данък

в) Увеличаване на ДДС

г) Намаляване на държавните разходи

д) Увеличаване на акцизите

 

 1. Под ……………………. политика се разбира използването на ……………… и правителствените разходи за управление на съвкупното търсене.

a) Парична, паричното предлагане

б) Фискална, потребителските разходи

в) Фискална, данъци

г) Фискална, съвкупното предлагане

д) Няма верен отговор

 

 1. Правителството може пряко да контролира:

а) Данъчните ставки, трансферните плащания, митата

б) Данъчните ставки, митата, икономическия растеж

в) Данъчните ставки, трансферните плащания, размера на държавния дълг

г) Размера на държавния дълг, данъчните приходи

д) Данъчните приходи, данъчните ставки, акцизите

 

 1. Данните в таблицата показват следната зависимост:
БВП Данъци Разполагаем доход Потребление
400 50 350 300
450 90 390 320
500 100 420 400
600 100 500 450

 

а) Намаляването на разполагаемия доход и разходите за потребление в резултат на данъчните плащания

б) Нарастването на разполагаемия доход в резултат на данъчните плащания

в) Нарастването на разполагаемия доход и разходите за потребление в резултат на данъчните плащания

г) Наличие на плосък данък

д) Няма верен отговор

 

 1. Ако в резултат на експанзивната фискална политика правителствените разходи се увеличат, функцията на съвкупните разходи ще се измести :

а) нагоре

б) надолу

в) нагоре и наляво

г) надолу и надясно

д) нито един от посочените отговори не е верен

 

 

 1. Посочете кой от посочените отговори не е верен:

(Дискреционната фискална политика е целенасочено използване на фискалните        инструменти за) :

а) постигане на потенциалното равнище на производство

б) поддържане на икономическия растеж

в) поддържане на пълна заетост

г) погасяване на държавния дълг

д) стабилизиране на ценовото равнище

 

 1. Чрез правителствените разходи се въздейства върху обема на ………………………… При осъществяване на механизма на експанзивна фискална политика правителствените разходи се …………………………., а данъците се ………………….

а) съвкупно предлагане; увеличават; намаляват

б) съвкупно търсене; намаляват; увеличават

в) съвкупно търсене; намаляват; увеличават

г) съвкупно предлагане; намаляват; увеличават

д) нито един от посочените отговори не е верен

 

 1. Определете стойността на мултипликатора на балансирания бюджет, ако мултипликатора на правителствените разходи е равен на 5:

а) М вв = 1

б) М вв = 5

в) М вв = -4

г) М вв = 1/4

д) М вв = -1

 

 1. Според класическата теория икономическата роля на държавата трябва да бъде :

а) минимална

б) държавно регулиране на независимите правителствени разходи

в) изградена върху принципите на Монетаризма

г) свързана с икономиката на търсенето

д) нито един от посочените отговори не е верен

 

 1. Нарастването на правителствените разходи при осъществяване на механизма на фискалната политика при рецесионен разрив се определя от :

а) разрива на съвкупния доход

б) величината на данъчния мултипликатор

в) величината на разходния мултипликатор

г) и а) и б) са верни

д) а), б) и в) са верни

 

АЕ                                         У

У

 1. Т. нар. избутващ ефект на частните разходи води до :

а) намаляване на инвестициите и изместване надолу на АЕ

б) нарастване на инвестициите и изместване нагоре на АЕ

в) намаляване на инвестициите и изместване нагоре на АЕ

г) нарастване на инвестициите и изместване надолу на АЕ

д) нито един от посочените отговори не е верен

 

 1. Ако икономиката е в рецесионна фаза, каква политика бихте препоръчали на правителството:

а) да увеличи данъците и да намали разходите за отбрана

б) да намали данъците и увеличи паричното предлагане

в) за да остави пазарът сам да се приспособи

г) да намали данъците и да увеличи правителствените покупки

д) да увеличи паричното предлагане и да ограничи вноса и износа

 

 1. Мултипликатора на балансирания бюджет показва:

а) с колко се изменя равновесното равнище на дохода при дадено    противоположно изменение на данъка

б) с колко нараства съвкупното производство при противоположно изменени на правителствените разходи

в) с колко нараства съвкупното производство при едновременно и равностойно увеличение на правителствените разходи и на данъците

г) с колко нараства данъчната ставка при едновременно и равностойно увеличение на правителствените разходи

д) няма верен отговор

 

 1. Източниците на приходи в държавния бюджет са данъците, плащани от икономическите агенти, ……………………….. и таксите:

а) трансферните плащания

б) субсидиите

в) квотите на вноса

г) митата

д) всички отговори са верни

 

 1. Според макроикономическия модел на коя школа се установява, че всяко изменение в съвкупните разходи, предизвиква изменение в равнището на съвкупния доход и на заетостта:

а) Кейнсианство

б) Марксизъм

в) Класицисъм

г) Неокласицизъм

д) Няма верен отговор

 

 1. Кривата на Лафер изразява зависимостта между:

а) данъчната ставка, дохода и търсенето

б) данъчната ставка и данъчните приходи

в) данъчните приходи и правителствените покупки

г) данъчните приходи, субсидиите и социалните плащания

д) данъчната ставка и инвестициите

 

 1. Каква структура на държавният дълг е по-благоприятна за икономиката на страната:

а) с преобладаващи краткосрочни дългови инструменти

б) с преобладаващи средносрочни дългови инструменти

в) с преобладавещи дългосрочни дългови инструменти

г) а) и б)

д) б) и в)

 1. Кой от следните промени във фискалната политика ще обясни изместването на кривата на съвкупното търсене надясно:

а) намаляване на основната ставка на подоходния данък

б) намаляване в равнището на социалните осигуровки

в) увеличение на ДДС

г) намаляване на капиталовите разходи на правителството

д) всички посочени

 

 1. Кое от следните е пряк данък:

а) здравните осигуровки

б) гражданска отговорност

в) ДДС

г) акциз върху петрола

д) всички посочени

 

 1. Кое от следните е определение за регресивен данък:

а) всички данъкоплатци да плащат еднакъв размер подоходен данък

б) данъкоплатците с по-висок доход плащат по-голям подоходен данък от тези с по-нисък

в) данъкоплатците с по-нисък доход плащат по-голям подоходен данък от тези с по-висок

г) данъкоплатците с по-нисък доход плащат по-малък подоходен данък от тези с по-висок

д) данъкоплатците с по-висок доход плащат по-малък подоходен данък от тези с по-нисък

 

 1. Решение на правителството да предприеме експанзионистична фискална политика е по-малко вероятно да има успех чрез намаляване на безработицата, ако страната имаше

а) висока пределна склонност към внос

б) ниско равнище на доверие от страна на потребителите и бизнеса

в) постоянен валутен курс

г) плаващ валутен курс

д) високо ниво на циклична безработица

 

 1. В коя точка от дадената графика съществува бюджетен излишък:

 

 

 

 

 

 

а) т. А

б) т. B

в) т. С

г) т. Е

д) нито една от посочените.

 

 1. Инструментите на фискалната политика са:

а) Изменения в обема и структурата на държавните разходи

б) Промени в данъците

в) Промени в инвестициите

г) Верни са а) и в)

д) Верни са а) и б)

 

 1. Кое е вярно:

а) Фискалната политика е държавна икономическа политика, провеждана от правителството чрез разработването и изменението на държавния бюджет

б) Фискалната политика е банковата политика, провеждана от правителството чрез разработването и изменението на държавния бюджет

в) Фискалната политика е монетарната политика, провеждана от правителството чрез разработването и изменението на държавния бюджет

г) Фискалната политика е паричната политика, провеждана от правителството чрез разработването и изменението на държавния бюджет

д) Фискалната политика е данъчната политика, провеждана от правителството чрез разработването и изменението на държавния бюджет

 

 1. Инфлационният разрив може да се премахне чрез провеждане на:

а) Експанзивна фискална политика

б) Екстензивна фискална политика

в) Рестриктивна фискална политика

г) Дискреционна фискална политика

д) Антициклична фискална политика

 

 1. Кое е вярно за фискалната политика:

а) тя е по-надеждна в период на рецесия

б) тя е по-ефективна в период на възход на икономиката

в) тя е инструмент, чрез който в период на подем има вероятност от прегряване на икономиката

г) подточки А и В са верни

д) подточки Б и В са верни

 

 1. Основните автоматични стабилизатори са ……………………. :

а) прогресивните лични данъци

б) корпоративните данъци

в) помощите за безработни

г) социалните помощи

д) всички изброени

 

 1. Ако икономиката се премести в неочаквана рецесия и правителството вече е планирало бюджетния дефицит, планираните постъпления от данъци ще:

а) останат непроменени

б) спаднат, поради увеличаването на бюджетния дефицит

в) увеличат, поради намаляването на бюджетния дефицит

г) спаднат, поради намаляването на бюджетния дефицит

д) увеличат, поради увеличаването на бюджетния дефицит

 

 1. Илия изкарва 20 000 лв. на година и плаща 4 000 лв. подоходен данък, Радо изкарва 30 000 лв. на година и плаща 8 000 лв. подоходен данък и Мартин изкарва 10 000 лв. на година и плаща 1 500 лв. подоходен данък. Системата на данъчно облагане е … :

а) с плосък данък

б) прогресивна

в) регресивна

г) пропорционална

д) еквивалентна

 

 1. Правителството се изправя пред намаляване на данъчните постъпления и увеличаване на социалните плащания. Това може да се дължи на … :

а) по-висока безработица

б) повишена инфлация

в) по-бърз икономически растеж

г) увеличаване на приходите от износ

д) увеличаване на вноса

 

 1. В коя точка от дадената графика съществува бюджетен дефицит:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) т. А

б) т. B

в) т. Е

г) т. D

д) нито една от посочените

 

 1. Косвените данъци могат да бъдат предпочитани пред преките, защото те:

а) няма да увеличат цените на стоките и услугите

б) ще окажат слабо влияние върху модела на търсенето

в) няма да променят избора между работно и свободно време

г) ще допринесат за по-справедливо разпределение на дохода

д) всички посочени са верни

 

 1. Бюджетният дефицит …

а) ще доведе до повишаване на държавния дълг

б) означава, че вноса надвишава износа

в) ще подпомогне намаляването на лихвените проценти

г) ще подпомогне намаляването на съвкупното търсене

д) всички посочени

 

 1. Експанзионистична фискална политика предполага:

а) увеличаване на правителствените разходи

б) намаляване на правителствените разходи

в) увеличаване на данъците върху дохода

г) намаляване на данъците върху дохода

д) верни отговори са а) и г)

 

 1. Правителствените разходи са:

а) инструмент на фискалната политика, който обхваща правителствените покупки на стоки и услуги

б) оказват пряко влияние върху размера на съвкупните разходи

в) обхващат системата и структурата на данъците

г) отговори са а) и б)

д) отговори а), б) и в)

 

 1. Мултипликатор на балансирания бюджет изразява сумата от ефектите на ………….. и ……………. мултипликатор. Показва с колко нараства ……………… при едновременното и равностойното увеличаване на правителствените разходи и на данъците:

а) разходния, данъчния, съвкупния обем на производство

б) 1- инвестиционния, данъчния, труд

в) разходния, данъчния, капитала

г) разходния, данъчния, бюджетния

д) разходния, данъчния, държавния дълг

 

 1. Не Дискреционна фискална политика се определя като:

а) вградена фискална политика

б) основава се на действието на вградени, автоматично действащи фискални

инструменти

в) съзнателно, целенасочено използване на фискалните инструменти

г) верни отговори са а) и б)

д) няма верен отговор

 

 1. Един от резултатите от провеждането на рестриктивна фискална политика може да бъде:

а) Свиване на съвкупното производство

б) Нарастване на съвкупното търсене

в) Растеж на съвкупното производство

г) Ограничаване на безработицата

д) Намаляване на данъците

 

 1. Коя от следните мерки на фискалната политика има най голям стимулиращ ефект в кратък период:

а) увеличаване на държавните разходи финансирано чрез бюджетен дефицит

б) увеличаване на държавните разходи финансирано чрез допълнително данъчно облагане

в) еднакво нарастване на дан. и държавните разходи

г) увеличение на трансферните плащания, финансирано чрез дан. облагане

д) няма верен отговор

 

 1. Данъчна ставка от 100% ще:

а) увеличи бюджетния дефицит

б) намали предлагането на труд

в) намали търсенето на труд от страна на работодателите

г) намали данъчните приходи

д) всички посочени

 

 1. С нарастването на бюджетния излишък или намаляването на бюджетния дефицит, съвкупното търсене ………. , а реалния БВП …………… :

а) расте; се съкращава

б) расте; намалява

в) намалява; расте

г) намалява; се съкращава

д) няма верен отговор

 

 1. Кривата на Лафер показва, че:

а) намаляването на дан. ставка може да предизвика увеличаване на дан приходи

б) увеличаването на дан. ставка може да предизвика увеличаване на дан приходи

в) увеличаването на дан. ставка може да предизвика увеличаване на разполагаемия доход

г) правителството знае кое е оптималното равнище на дан. ставка

д) няма верен отговор

 

 1. На графиката е показано състояние на икономиката, при определено равнище на съвкупното търсене и съвкупното предлагане, на което съответства ценово равнище и реален БВП.Как ще се измени AD, ако държавните разходи намалеят с 125млн.лв. , при мултипликатор=2:

 

 

 

 

 

а) ще се измести нагоре

б) ще се измести надолу

в) няма да се измести

г) ще се измести AS

д) няма верен отговор

 

 1. Дискреционна фискална политика е съзнателно провеждана политика, чрез използване на:

а) бюджетни правителствени разходи

б) данъци

в) трансферни плащания

г) верни са а) и б)

д) няма верен отговор

 

 1. Рестриктивна фискална политика се провежда когато икономиката е ………….. потенциала си и е насочена към ………………. на правителствените разходи и …………….. на подоходните данъци.

а) над, съкращаване, увеличаване

б) над, съкращаване, съкращаване

в) над, увеличаване, съкращаване

г) под, съкращаване, увеличаване

д) под, съкращаване, съкращаване

 

 1. Мултипликатора на балансирания бюджет е:

а) сума от разходния и данъчния мултипликатор

б) равен на единица

в) отрицателна величина

г) а) и б)

д) а) и в)

 

 1. Кривата на Лафер има……………..наклон и илюстрира стимулиращия ефект от…………на данъчните ставки.

а) обратен, намаляването

б) положителен, намаляването

в) отрицателен, намаляването

г) обратен, увеличаването

д) положителен, увеличаването

 

 1. На долната графика е илюстриран механизмът на експанзионистична фискалната политика при:

 

 

AE                                                                     E1                   AE1          

AE

G= AE               E

 

 

Y

0                                         Y                  YP                   Y                            

 

а) инфлационен разрив

б) рецесионен разрив

в) увеличаване на правителствените разходи

г) а) и в)

д) б) и в)

 

 1. Когато макроикономиката функционира под равнището на потенциално производство и на пълна заетост провежданата от правителството фискална политика ще бъде насочена към:

а) увеличаване на правителствените разходи

б) намаляване на правителствените разходи

в) намаляването на данъците върху дохода

г) увеличаване на данъците върху дохода

д) верни са а) и в)

 

 1. Фискална политика е:

а) държавна макроикономическа политика

б) политика провеждана от правителството

в) в нейния инструментариум се включват правителствените разходи и данъците

г) стабилизационна икономическа политика

д) всички отговори са верни

 

 1. Когато е нарушено макроравновесието и спестяванията надвишават планираните инвестиции и правителствените разходи, правителството би трябвало да:

а) намали държавните покупки

б) увеличи данъците

в) въведе нови прогресивни данъци

г) да увеличи инвестициите и държавните покупки

д) нито едно от посочените

 

 1. Когато държавата има дефицитен бюджет, може да се твърди че:

а) данъчните постъпления са по-големи от бюджетните разходи

б) държавата провежда рестриктивна фискална политика

в) бюджетът при пълна заетост има по-голям дефицит

г) държавата провежда рестриктивна политика

д) всички отговори са грешни

 

 1. Кой мултипликатор показва с колко нараства съвкупния обем на производството при едножременното и равностойно увеличаване на правителствените разходи и данъци:

а) разходния мултипликатор

б) данъчния мултипликатор

в) паричния мултипликатор

г) мултипликатор на балансирания бюджет

д) комбинирания мултипликатор

 1. Експанзивната фискална политика предполага ………………… на правителствените разходи и ………………… на данъците върху дохода.

а) увеличаване; увеличаване

б) увеличаване; намаляване

в) намаляване; намаляване

г) намаляване; увеличавне

д) увеличаване; запазване равнището

 

 1. Когато данъците се намалят, разполагаемия доход се увеличава, а кривата AD

а) се измества наляво и надолу

б) не се измества

в) се измества надясно и предизвиква увеличаване на съвкупното предлагане

г) се измества и предизвиква намаляване на заетостта

д) се измества и предизвиква намаление на равнището на цените

 

 1. Автоматичните вградени стабилизатори във фискалната система са:

а) акцизите

б) пропорционалните данъци върху продажбите

в) трансферни плащания

г) верни са отговори б) и в)

д) всички отговори са верни

 

 1. Най – добре можем да оценим фискалната политика като експанзионистична или рестриктивна като наблюдаваме:

а) Равновесния БВП

б) Цикличният бюджетен дефицит

в) Структурният бюджетен дефицит

г) Бюджетният дефицит

д) Няма верен отговор

 

 1. Мултупликаторът на балансирания бюджет е:

а) По – голям от единица

б) По – малък от единица

в) Равен на единица

г) Има отрицателна стойност

д) Няма такъв мултипликатор

 

 1. За да се изключи влиянието на частните разходи върху бюджетния баланс и да се определи точно вида на фискалната политика се използва структурния дефицит. Той показва ———————–, при условие, че икономиката е в състояние на пълна заетост и липсва —————– дефицит.

а) бюджетен дефицит – фактически

б) бюджетен дефицит – цикличен

в) бюджетен излишък – фактически

г) бюджетен излишък – цикличен

д) бюджетен излишък – структурен

 

 1. Ако се отчете влиянието на намалените данъци не само върху AD, но и върху AS, ще се открие, че при равновесие:

а) Цените и производството са по – високи

б) Цените и производството са по – малки

в) Производството е по – малко, а цените са по – високи

г) Производството е по – голямо, а цените – по – ниски

д) Няма верен отговор

 

 1. Фискалната политика е по – ефективна при:

а) Отворена икономика независимо от вида на валутния курс

б) Отворена икономика и плаващ валутен курс

в) Затворена икономика

г) Еднакво ефективна е във всичките случаи

д) Фискалната политика не се влияе от типа на икономиката

 

 1. При рецесия структурният бюджетен дефицит е:

а) По – голям от фактическия дефицит

б) По – малък от фактическия дефицит

в) По – голям от цикличния дефицит

г) По – малък от цикличния дефицит

д) Равен на цикличният дефицит

 

 1. Кривата на търсене на монопола е:

а) безкрайно еластична спрямо цената

б) безкрайно нееластична

в) по-еластична от кривата на търсене при съвършенна конкуренция

г) същата като кривата на отрасловото търсене на продукта

д) нито едно от посочените

 

 1. Държавата може да регулира естествения монопол чрез:

а) пазарна цена

б) оптимална цена

в) минимална цена

г) монополна цена

д) нито едно от посочените

 

 1. Справедлива цена при държавно регулиран монопол е чрез установяването на:

а) цена, която е по-ниска от монополната и от съвършенно конкурентната

б) най-ниската цена

в) цена, която позволява на монопола да реализира нормална цена

г) цената , която лъответства на LAC

д) вярни са в) и г)

 

 1. На монополните пазари монополиста произвежда количество ………………… от това при съвършената конкуренция и го продава на цена ……………………….. от тази при съвършената конкуренция.

а) по-малко / по-ниска

б) по-голямо / по-ниска

в) по-малко / по-висока

г) по-голямо / по висока

д) всеки монополист сам избира политиката си

 

 1. Монополистът като единствен продавач на пазара, е изправен пред взимането на следното/ните решение/я:

а) определяне на продажна цена

б) определяне на предлаганото количество продукция

в) определяне на продажна цена и определяне на предлаганото количество продукция

г) не е изправен пред нуждата да взима каквито и да е решения

д) нито едно от посочените

 

 1. В коя точка от грфиката установената от регулативния рган максимална нена монопола съвпада с оптималната:

а) точка F

б) точка A

в) точка B

г) точка C

д) точка Z

 

 1. Кога фирма монополист е в състояние да реализира нормална печалба или загуба:

а) при неблагоприятни пазарни и производствени условия

б) ако кривата на средните разходи на фирмата се допира до кривата на търсене или е разположена над нея

в) ако цената е равна или по-ниска от равнището на средните разходи на фирмата монополист

г) ако общите разходи на фирмата са равни или по-големи от общите приходи

д) всичко посочено

 

 1. При увеличаване на правителствените разходи:

а) ще намалее инфлацията;

б) ще се намали вноса

в) ще се увеличи износа

г) ще нарастне дохода

д) ще се увеличи паричното предлагане

 

 1. Негативен „вторичен” ефект има от стимулиращата данъчна политика има тогава, когато в икономиката:

а) намалените данъци свиват потребителското търсене

б) държавата емитира и продаде ДЦК на финансовите пазари в страната

в) не се прибягва до директно заемане от централната банка за финансиране на дефицита в бюджета

г) разходите по инвестиционни покупки започнат да превишават натрупаните спестявания

д) държавата увеличи паричното предлагане

 

 1. Правителствения дълг е сума от годишните ___________.

а) правителствени разходи;

б) данъци;

в) издадени ДЦК;

г) бюджетни баланси;

д) бюджетни дефицити.

 

 1. Коя от следните мерки на фискалната поли­тика има най-голям стимулиращ ефект в краткосрочен период:

а)       нарастване на държавните разходи, финансирано чрез бюджетен дефицит

б)       увеличаване на държавните разходи, фи­нансирано чрез допълнително данъчно облагане

в)         еднакво нарастване на данъците и дър­жавните разходи

г)       увеличаване трансферните плащания, финансирано чрез данъчно облагане

д) намаляване на субсидиите

 

 1. ………………. политика, при която правителството цели чрез увеличаване на държавните разходи или намаляване на данъчното бреме да стимулира съвкупното търсене.

а) рестриктивна политика

б) експанзистична политика

в) ограничителна политика

г) няма верен отговор

д) антидъмпингова политика

 

 1. За да се намали бюджетният дефицит с 1 млрд. лв., трябва:

а) да се намалят държавните разходи в съ­щия размер

б) да се намалят държавните разходи с повече от 1 млрд. лв.

в) да се намалят държавните разходи с по-малко от 1 млрд. лв.

г) не може да се постигне такъв ефект чрез промяна в държавните разходи

д) няма верен отговор

 

 1. Как ще се отрази увеличаването на правителствените разходи:

а) ще намалее инфлацията

б) ще се намали вноса

в) ще се увеличи износа

г) ще нарастне дохода

д) ще се увеличи паричното предлагане

 

 1. Резултатите от провеждането на рестриктивна фискална политика са:

а) ограничаване на съвкупното търсене

б) свиване на съвкупното производство

в) създаване на предпоставки за възникване на циклична безработица

г) създаване на възможности за образуване на бюджетен излишък

д) всички отговори са верни

 

 1. Ако в резултат на провежданата експанзивна политика, правителствените разходи се увеличат и функцията на съвкупните разходи се измести нагоре се наблюдават следните изменения:
О

а) съвкупното търсене ще се увеличи

б) съвкупното производство ще се увеличи

в) нарастване на заетостта

г) няма верен отговор

д) верни са а), б) и в)

 

 1. При намаляване на бюджетния дефицит съвкупното търсене ……………………………., а реалния брутен вътрешен продукт …………………………………….

а) расте, намалява

б) намалява, намалява

в) намалява, расте

г) расте, расте

д) расте, е неизменен

 

 1. Процес, при който ефектът от увеличаването на правителствените разходи при експанзивна фискална политика изцяло или частично се неутрализира от ефекта на ограничаване или изместване на частните инвестиции е:

а) ефект на изтласкване

б) ефект на мултипликатора

в) ефект на инфлация

г) ефект от провеждане на рестриктивна политика

д) разглеждания процес няма отношение към фискалната политика

 

 1. Коя от следните двойки най-добре си съответства с фискалната политика:

а) Данъци и правителствено разходи

б) Операции на открит пазар и задължителни минимални резерви

в) Данъци и операции на открит пазар

г) Операции на открит пазар и правителствени разходи

д) Трансферни плащания и операции на открит пазар

 

 1. Кое от следните твърдения е грешно? Фискалната политика:

а) е държавна икономическа политика провеждана от правителството

б) използва като основен инструмент измененията в правителствените разходи

в) е част от паричната политика

г) е част от регулативната политика на държавата

д) влияе върху всички макроикономически субекти

 

 1. По време на рецесия правителственият бюджет е ___________, а по време на подем – ___________.

а) обикновено в дефицит; обикновено в излишък

б) обикновено в излишък; обикновено в дефицит

в) обикновено в дефицит; непредсказуем

г) обикновено балансиран; обикновено в излишък

д) обикновено в излишък; непредсказуем

 

 1. Какъв е ефектът на експанзионистичната фискална политика върху паричното предлагане:

а) Зависи от нея

б) Не оказва влияние

в) Намалява го

г) Увеличава го

д) а) и c)

 

 1. Фактор от страна на търсенето, който не допринася за нарастването на публичните разходи е:

а) нарастването на БВП

б) системата на трансферните платежи

в) лобистката система, в условията на парламентарна демокрация

г) предпочитанията на средния избирател или т. нар. „фискална илюзия”

д) фискалната децентрализация

 

 1. Рестриктивната фискална политика:

а) е приоритет за централните банки на развиващите се страни

б) е приоритет за централните банки на развитите страни

в) се прилага при висока инфлация

г) се прилага при ниска инфлация

д) нито един от горепосочените

 

 1. Процес, при който ефектът от увеличаването на правителствените разходи при експанзивна фискална политика изцяло или частично се неутрализира от ефекта на ограничаване или изместване на частните инвестиции е:

а) ефект на изтласкване

б) ефект на мултипликатора

в) ефект на инфлация

г) ефект от провеждане на рестриктивна политика

д) разглеждания процес няма отношение към фискалната политика

 

 1. Как балансирането на приходите и разходите в държавния бюджет влияе върху съвкупното предлагане:

а) влияе чрез намалените държавни разходи, които не бутат нагоре агрегатното търсене и не упражняват натиск върху обемите производство

б) дава възможност да се произведе повече и нови стоки и услуги, да не се бяга от данъчно облагане

в) много трудно може да се измери това влияние, доколкото в зависимост от конкретната ситуация и дефицит, и излишък биха могли да стимулират агрегатното предлагане

г) влияе, но за определянето му трябва допълнителна информация

д) въобще не влияе

 

 1. Функционалната зависимост между данъчната ставка и абсолютния размер на данъчните постъпления в бюджета, се нарича …………….. :

а) трансферни плащания

б) крива на Лафер

в) равновесен бюджетен мултипликатор

г) бюджетен мултипликатор

д) няма верен отговор

 

 1. Коя от следните мерки на фискалната политика има най – голям стимулиращ ефект в краткосрочен период:

а) нарастване на държавните разходи, финансирано чрез бюджетен дефицит

б) увеличаване на държавните разходи, финансирано чрез допълнително данъчно облагане

в) еднакво нарастване на данъците и държавните разходи

г) увеличаване на Tp ( трансферните плащания ), финансирано чрез данъчно облагане

д) няма верен отговор

 

 

 

 1. Коя от следните мерки трябва да вземе правителството на дадена страна, за да ограничи инфлационното нарастване на БНП :

а) да увеличи държавните разходи

б) да въведе данъчни облекчения

в) да увеличи Tp ( трансферните плащания )

г) да повиши данъците

д) няма верен отговор

 

 1. Икономиката на страната Z” е в състояние на непълна заетост. Коя от следните мерки би била най – ефективна за възстановяването на макроравновесието:

а) намаляване на данъчната ставка

б) увеличаване на държавните покупки, за да се увеличи съвкупното търсене

в) намаляване на плановите инвестиции в частния сектор

г) повишаване на плановите инвестиции в частния сектор

д) верни са а) и в)

 

 1. Когато е нарушено макроравновесието и спестяванията надвишават плановите ( желаните ) инвестиции и държавните разходи, правителството би трябвало да ……………. :

а) увеличи данъците

б) намали държавните покупки

в) повиши инвестициите и държавните покупки

г) въведе нови прогресивни данъци

д) нито едно от посочените

 

 1. При пропорционално данъчно облагане, мултипликаторът на БНП е:

а) по – малък от инвестиционния мултипликатор

б) по – голям от инвестиционния мултипликатор

в) равен на 0

г) равен на 1

д) нито едно от посочените

 

 1. Негативен вторичен ефект от стимулиращата данъчна политика има тогава, когато в икономиката ……………… :

а) намалените данъци свиват потребителското търсене

б) държавата емитира и продаде държавните ЦК на финансовите пазари

в) не се прибягва до директно заемане от ЦБ за финансиране на дефицита в бюджета

г) разходите за инвестиционни покупки започнат да превишават натрупаните спестявания

д) няма верен отговор

 

 1. Натрупването на държавния дълг се определя и се свързва със:

а) размера на лихвите върху дълга, които получават заемодателите

б) величината на икономическата задлъжнялост на правителството към тези, които са го финансирали, която образува главница

в) относителен дял на държавния дълг в БВП

г) относителен дял на лихвата върху държавния дълг в БВП

д) всички са верни

 

 1. Когато не се използват автоматични стабилизатори, фискалната политика е:

а) Дискреционна

б) Недискреционна

в) Дългосрочна

г) Краткосрочна

д) Нито едно от посочените

 

 1. Кое от долу посочените е косвен данък:

а) Плосък подоходен данък

б) Корпоративен данък

в) Данък добавена стойност

г) Данък наследство

д) Данък сгради

 

 1. Автономният разходен мултипликатор изразява връзката между:

а) изменението на съвкупните разходи и изменението на съвкупното производство

б) изменението на правителствените разходи и изменението на данъчните ставки

в) изменението на правителствените разходи и изменението на съвкупното

производство

г) изменението на правителствените разходи и изменението на съвкупните разходи

д) няма верен отговор

 

 1. Данъчният мултипликатор Мt може да се изрази чрез следната формула:

а) Мt=MPC/MPS

б) Mt=-MPC/MPS

в) Mt=(MPC+MPS)/1-∆T

г) Mt=(1+∆T)/MPS

д) Мt=1/MPC+MPS

 

 1. Ако икономиката е в рецесия, какви мерки на правителството ще са адекватни:

а) намаляване на данъците, увеличаване на правителствените покупки и създаване на бюджетен дефицит 003

б) намаляване на разходите за отбрана и социалните трансфери

в) увеличаване на данъците и намаляване на правителствените покупки, с което да планира бюджетен излишък

г) правителството не е нужно да се намесва, защото автоматичните изравнителни сили на пазара винаги действат

д) няма верен отговор

 

 1. Ефективната фискална политика е насочена:

а) към ограничаване на рецесията, предизвикана от недостатъчно търсене

б) към създаването на фискална структура, която ще се справи с инфлацията и безработицата

в) не само антиинфлационно, но и ако е необходимо да стимулира растев на цените

г) всички отговори са верни

д) всички отговори са грешни

 

 

 1. Комбинирането на високи данъчни ставки и високи правителствени разходи (планиран дефицит), води до:

а) стимулиране на съвкупното търсене и предлагане

б) ограничаване на съвкупното търсене и стимулиране на предлагането

в) ограничаване на съвкупното търсене и съвкупното производство

г) намаляване на съвкупното предлагане и стимулиране на съвкупните разходи

д) няма верен отговор

 

 1. ……… политика е съвкупност от икономичски подходи,икономически действия и икономически …….., чрез които се оказва влияние при формирането на съвкупното …….. с цел насочване на съвкупното производство и заетостта към потенциалното равнище при стабилно равнище на ……..

а) паричната, инструменти, предлагане, инфлацията

б) фискалната, инструменти, търсене, цените

в) макроикономическата, принципи, търсене, цените

г) фискалната, принципи, предлагане, цените

д) паричната, инструменти, търсене, инфлацията

 

 1. Краткосрочните държавни заеми могат да се оформят чрез няколко инструмента. Кой от посочените инструменти не участва във формирнето им?

а) неизплатени чиновнически заплати и задължения по доставки

б) емитиране чрез фондовата борса

в) заеми срещу съкровищни менителници

г) текуща дебиторна сметка на съкровището

д) заеми срещу съкровищни бонове

 

 1. Погасяването на държавните заеми може да стане:

а) на ежегодни части,наречени анюитети

б) тиражно погасяване

в) посредством изкупуване на ДЦК чрез фондовата борса

г) чрез т.нар.погасителен фонд

д) всички отговори са верни

 

 1. В категорията „Други бюджети” в консолидирания държавен бюджет се включва:

а) Републикански бюджет

б) Бюджет на съдебната власт

в) Бюджет на общините

г) Бюджет на областните администрации

д) Бюджет на сметната палата

 

 1. От страна на предлагането най-важните фактори,допринасящи за нарастването на публичните разходи:

а) нарастването на БВП

б) фискалната децентрализация

в) системата на трансферните платежи

г) лобистката система

д )предпочитанията на средния избирател

 

 1. Автоматични стабилизатори не са:

а) всички фискални инструменти,които осигуряват,при икономически подем, допълнителни приходи в държавния бюджет и по този начин намаляват бюджетния дефицит

б) стабилизатори,представляващи израз на недискреционна политика

в) всички фискални инструменти,чието действие не се обвързва с колебанията на икономическата система-иконимически спадове и икономически подем

г) пропорционалните и прогресивните данъци върху доходите на домакинствата и печалбата на бизнеса

д) акцизите

 

 1. Към основните цели на фиксалната политика на държавата спадат:

а) създаване на условия за успешно провеждане на бизнес начинания

б) антициклично регулиране на стопанството

в) повишаване на благосъстоянието на гражданите

г) преразпределение на националния доход в полза на най-бедните слоеве на населението

д) всички отговори са верни

 

 1. Ефективната дискреционна фиксална политика на държавата се ограничава от:

а) вътрешни лагове

б) външни лагове

в) вътрешни и външни лагове

г) мащабите й

д) да не се ограничава от нищо

 

 1. Правителствената фиксална политика ще бъде дестабилизирана, ако:

а) държавните разходи нарастват при рецесия и намаляват в период на инфлация

б) не може да се смени бързо, когато частните разходи се променят неочаквано

в) данъчните ставки са редуцирани, когато съществува рецесионен разрив в БВП и се увеличават, когато е налице инфлационен разрив

г) изоставанията в решенията са много кратки

д) няма верен отговор

 

 1. При използване на фиксалната политика за стабилизиране на стопанството, правителството трябва:

а) да увеличи търсенето си , когато частното търсене е нарастващо

б) да намали търсенето, когато частното търсене е нарастващо

в) да намали търсенето, когато частното търсене е спадащо

г) да действа като разумните домакинства и да формира дълг, когато неговите доходи са неочаквано високи

д) верни са отговори а и г

 

 1. Ако в стопанството е налице инфлационен разрив, правителството трябва да провежда политика, която:

а) ще намали държавните разходи и/или увеличи данъчните ставки

б) ще увеличи държавните разходи и/или намали данъчните ставки

в) да насочи частните разходи към увеличаването им

г) да предизвика намаляване на данъчните постъпления

д) се базира главно на автоматичните стабилизатори

 

 

 1. Резултатът от преминаването от пряко към косвено облагане води до:

а) Незабавно спадане на темпа на инфлация

б) Намаляване стимулите за работа

в) Промяна в структурата на търсенето на стоки и услуги

г) Увеличаване на лихвения процент

д) Всичко посочено е вярно

 

 1. Пряко се контролират от правителството:

а) Данъчните ставки, трансферните плащания, митата

б) данъчните ставки, митата, икономическия растеж

в) Данъчните ставки, трансферните плащания, размера на държавния дълг

г) Размера на държавния дълг, данъчните приходи

д) Данъчните приходи, данъчните ставки, акцизите

 

 1. Разликата между приходи и разлики на ЦБ отива в:

а) Държавния бюджет

б) Резервна сметка на ЦБ

в) Разпределя се по държавни ведомства

г) а) и с)

д) Няма верен отговор

 

 1. ЦБ играе роля на банка на банките когато:

а) Обслужва паричния процес на продажба да ДЦК

б) Държи златните резерви на държавата

в) Правителството държи своите финанси в ЦБ

г) a) и б)

д) Няма верен отговор

 

 1. За ограничаване на инфлационното нарастване на БВП, правителството на дадена страна трябва:

а) Да увеличи трансферните плащания

б) Да увеличи държавните разходи

в) Да увеличи данъците

г) Да въведе данъчни облекчения

д) в) и г)

 

 1. Фискалната политика насочена срещу инфлацията предполага:

а) Нарастване на данъците и намаляване на държавните разходи

б) Намаляване и на данъчните постъпления и на държавните разходи

в) Растеж на данъците и по-високо равнище на държавните разходи

г) Непроменено равнище на държавните разходи и на данъчните постъпления

д) Няма верен отговор

 

 1. Коя от следните мерки на фискалната политика има най-голям стимулиращ ефект в краткосрочен период:

а) нарастване на държавните разходи, финансирано чрез бюджетен дефицит

б) увеличаване на държавните разходи, финансирано чрез допълнително данъчно облагане

в) еднакво нарастване на данъците и държавните разходи

г) увеличаване на трансферните плащания, финансирано чрез данъчно облагане

д) няма верен отговор

 

 1. Коя от следните мерки трябва да предприеме правителството на дадена страна, за да ограничи инфлационното нарастване на БНП:

а) да увеличи държавните разходи

б) да въведе данъчни облекчения

в) да увеличи трансферните плащания

г) да увеличи данъците

д) няма верен отговор

 

 1. Чрез управляването на бюджетния дефицит не се постига:

а) разширяване на макроикономическата активност

б) регулиращи въздействия върху макроикономическото равновесие

в) регулиращи въздействия върху икономичесия растеж на страната

в) всички са верни

д) няма верен отговор

 

 1. По икономическо предназначение разходите на консолидирания бюджет са:

а) текущи и капиталови

б) трансфери от и за централния републикански бюджет

в) а) и б)

г) общи публични услуги

д) всички са верни

 

 1. За да се намали бюджетния дефицит с 1 млрд. лв. Трябва:

а) да се намалят държавните разходи в същия размер

б) да се намалят държавните разходи в по-голям размер

в) да се намята държавните разходи в по-малък размер

г) не може да се постигне такъв ефект чрез държавните разходи

д) няма верен отговор

 

 1. Функционалното бюджетно равновесие е:

а) равновесие, при което сладото на бюджетния баланс е равно на нула

б) разновидност на кредитното равновесие

в) функциите, които бюджетът изпълнява и доходите, които осигуряват това изпълнение се покриват

г) между приходната и разходната част на бюджетното равновесие се формира неравновесие

д) всички са верни

 

 1. Дефицитът на държавния бюджет може да се финансира за сметка на:

а) преразпределението на правата на собственост върху активите на държавата

б) продажбата на златно-валутните резерви

в) парични емисии и емитирането на ДЦК

г) а) и б)

д) няма верен отговор

 

 1. Икономическите функции на държавата са:

а) Разпределение на оскъдните стопански ресурси

б) Разпределение на доходите и богатството

в) Стабилизиране на равнището на стопанската активност

г) Регулиране на частната стопанска дейност

д) Всички отговори са верни

 

 1. Факторите, от които зависи разпределението на доходите и богатствата в условията на чистия пазар са:

а) притежаваните от хората умения и способности (вродени и придобити),

б) собствеността върху производствените фактори – капитал и земя,

в) наследството, което получава даден индивид,

г) цената на производствените фактори – труд, земя и капитал,

д) всички отговори са верни

 

 1. Каналите за покриването на бюджетния дефицит от вътрешни източници са:

а) ЦБ набира необходимите ресурси чрез емисия и пускане в обращение на допълнително количество пари

б) ТБ и други финансово-кредитни институции, които кредитират бюджетния дефицит в) за сметка на прегрупирани в страната свободни парични средства

г) автономните физически и юридически лица, които кредитират посредством закупуването на ДЦК

д) Всички отговор са верни

 

 1. Разликата между ефекта на мултипликатора на държавните разходи и данъчният мултипликатор съществува заради:

а) нарастването на правителствените покупки за разлика от намаляването на данъците

б) намалява инвестициите,

в) нарастването на правителствените покупки за разлика от намаляването на данъците

г) оказва пряко и непосредствено въздействие в/у съвкупните разходи

д) всички отговори са верни

 

 1. Държавният бюджет съдържа в себе си:

а) републикански бюджет

б) централен бюджет

в) бюджет на министерства и ведомства

г) бюджет на областните админисрации

д) всичко изброено

 

 1. Факторите допринасящи за нарастването на на публичните разходи от страна на търсенето са:

а) нарастването на БВП

б) системата на трансферните плащания

в) лобистката сиситема в условията на парламентарна демокрация

г) всички отговори са верни

д) всички отговори са грешни

 

 1. Автоматични бюджетни стабилизатори са:

а) всички фискални инструменти

б) само данъците

в) само държавните разходи

г) данъците и трансферните плащания

д) верни са а) и г)

 

 1. Коя от следните функции не е присъща на бюджета:

а) алокативна

б) разпределителна

в) стабилизационна

г) уравнителна

д) нито едно от посочените

 

 1. При рецесионен разрив се наблюдава:

а) равенство между потенциалния БВП и реалния БВП

б) изоставане на реалния БВП от потенциалния БВП

в) изоставане на потенциалния от реалния БВП

г) потенциалният БВП не изостава от реалния БВП

д) нито едно от посочените

 

 

 

 1. Основната причината за появата на “икономиката на предлагането”

е:                                                                                

а) инфлацията

б) дефлацията

в) девалвацията

г) стагфлацията

д) нито едно от посочените

 

 1. В сравнение с мултипликатора на държавните разходи, мултипликаторът на данъците е:

а) по-голям

б) еднакъв

в) по-малък

г) вариращ

д) нито едно от посочените

 

 1. Трансферните плащания:

а) увеличават автономното потребление

б) не оказват влияние на автономното потребление

в) увеличават автономното потребление със стойността на трансфера,умножен с MPC

г) намаляват автономното потребление

д) нито едно от посочените

 

 1. Фискалната политика е по-ефективна при:

а) затворена икономика

б) отворена икономика и плаващ валутен курс

в) отворена икономика независимо от валутния курс

г) отворена икономика и фиксиран валутен курс

д) нито едно от посочените

 

 1. Бюджетен дефицит се получава:

а) данъчните приходи са по – малки от съвкупните правителсвени разходи

б) данъчните приходи са по – големи от съвкупните правителсвени разходи

в) данъчните приходи са равни на съкупните правителствени разходи

г) верни са отговор а) и в)

д) нито един отговор не е верен

 

 1. Правителството може да контролира косвено:

а) данъчните ставки

б) митата

в) акцизите

г) размера на държавния дълг

д) закупувенето на стоки и услуги

 

 1. Съвкупното търсене се определя от:

а) търсенето на инвестиционни и потребителски стоки

б) растежа на инвестиционно търсене

в) разполагаемият доход

г) растежа на БВП

д) нито един отговор не верен

 

 1. Всяко увеличение на бюджетните разходи постига и нарастване на:

а) нарасване на разполагаемят доход

б) растежа на бюджетните разходи

в) пределна склонност към потребление

г) верни са отговор а) и б)

д) нито един отговор не верен

 

 1. В условията на паричен съвет съгласно споразумението с МВФ, българското правителство по задължението да:

а) да минимизира дефицита

б) да увеличи износа

в) да намали вноса

г) да увеличи съвкупното пазарно търсене

д) да минимизира съвкупното пазарно предлагане

 

 

 1. Намаляването на пределният данък едновременно стимулира предлагането на работна сила и се:

а) намаляват производствените разходи

б) намаляват производствените приходи

в) увеличават производствените разходи

г) увеличават производствените приходи

д) нито един отговор не верен

 

 1. Времевия лаг е:

а) решението на правителсвото, задействането на съответните механизми и получаването на желаните резултати

б) административен лаг

в) оперативния лаг

г) верни са отговор а) и б)

д) нито един отговор не е верен

 

 1. Каква промяна на данъците и държавните разходи предполага фискалната политика насочена срещу инфлацията:

а) нарастване на данъците и намаляване на държавните разходи

б) намаляване и на данъчните постъпления и на държавните разходи

в) растеж на данъците и по-високо равнище на държавните разходи

г) непроменено равнище на държавните разходи и на данъчните постъпления

 

 1. Коя от следните фискални политика трябва да се приложи когато икономиката е на ниско равнище на развитие:

а) да се намалят данъците и да се съкратят държавните разходи

б) да се намалят данъците или да се увеличат държавните разходи

в) да се увеличат данъците или намалят държавните разходи;

г) нарастване само на данъцит

 

 1. Ако бюджетният дефицит доведе до увеличаване на търсенето на пари и кредити, тогава лихвеният процент трябва:

а) да нарастне

б) да се намали

в) да остане същият

г) да стане неопределен

 

 1. Съществуващата система на автоматични стабилизатори в САЩ има за цел:

а) да смекчи спадовете и върховите точки на цикъла

б) да задълбочи възходящата и низходящата точка на цикъла

в) да не влияят върху стопанският цикъл

г) да доведе до годишно балансиране на държавният бюджет

 

 1. Циклично балансираният бюджет е трудно да се приложи, защото

продължителността и дълбочината на рецесиите са:

а) равни на периодите на подем

б) по-дълги от периодите на подем

в) по-къси от периодите на подем

г) непредсказуеми

 

 1. През периода 1989 – 1994 фискалната политика на България е:

а) рестриктивна

б) експанзионистична

в) недискреционна

г) неефективна

д) нито едно от посочените

 

 1. Кое е грешното? Данъците:

а) са инструмент на фискалната политика

б) осигуряват приходи в държавния бюджет

в) оказват въздействие върху съвкупното търсене

г) не оказват влияние върху размера на съвкупните разходи

д) няма грешен отговор

 

 1. Експанзивната фискална политика оказва разширяващ ефект върху икономиката и предполага:

а) увеличаване на правитеслствените разходи

б) намаляване на правителствените разходи

в) уваличаване на данъците върху дохода

г) намаляване на данъците върху дохода

д) верни са а) и г)

 

 1. Пропорционалното данъчно облагане се нарича още:

а) фиксиран данък

б) прогресивен данък

в) пряк данък

г) данъчна основна

д) няма верен отговор

 

 1. В системата на данъците се формират:

а) 2 групи – косвени и преки данъци

б) 3 групи – косвени преки и общи данъци

в) има само преки данъци

г) в зависимост от бюджета на държавата

д) 4 групи – косвени, преки, общи и частни данъци

 

 1. Антициклична фискална политика е:

а) дискреционна финансова политика

б) политка с рестриктивен характер

в) политика, която цели пълна заетост

г) верни са а) и б)

д) верни са а), б) и в)

 

 1. Фиксираният данък върху дохода:

а) увеличава разходите за потребление

б) намалява разходите за потребление

в) ограничва разполгаемия доход

г) верни са а) и б)

д) верни са б) и в)

 

 

 1. Когато се провежда политика на бюджетна експанзия се изисква:

а) Значителен растеж на данъците

б) Бюджетни излишъци и неголямо нарастване на данъците

в) Значително намаляване на данъците

г)Всички предишни отговори са верни

д) Всички предишни отговори са грешни

 

 1. С нарастване на бюджетния излишък или намалчването на бюджетния дефицит съвкупнотом търсене ………………., а реалният БНП……………… .

а)расте,се съкращава

б)расте,намалява

в)намалява,расте

г)намалява ,се съкращава

д)не е посочен точен отговор

 

 1. Политика,при която държавата взима участие като “възлага” Бюджетни стабилизатори е:

а) Експанзионистична

б) Рестриктивна

в) Недискреционна

г) Неефективна

д) няма верен отговор

 

 1. При пропорционално данъчно облагане мултипликаторит на БНП е:

а)по-малък от инвестиционния мултипликатор

б) по-голям от инвестиционния мултипликатор

в)равен на нула

г)няма верен отговор

д)верни са а) и в)

 

 1. При наличие на бюджетен дефицит може да се твърди, че:

а) държавата провежда рестриктивна фискална политика

б) държавата провежда стимулираща фискална политика

в) данъчните постъпления са по-големи от бюджетните разходи

г) в държавата има пълна заетост

д) няма верен отговор

 

 1. Съкращаването на пропорционалните данъци най-вероятно ще доведе до:

а) увеличаване на съвкупното търсене и равновесния доход

б) по-малък от 1 мултипликатор на балансирания бюджет

в) намаляване на съвкупното търсене и равновесния доход

г) намаляване на общото равнище на спестяванията в стопанството

д) намаляване на размера на данъчния мултипликатор в резултат на данъка

 

 1. Ако икономиката на дадена страна е в състояние на непълна заетост. Коя от следните мерки би била най-ефективна за възстановяване на макроравновесието?

а) увеличаване на държавните покупки, за да се увеличи AD

б) намаляване на данъчната ствка

в) намаляване на плановите инвестиции в частния сектор

г) а) и б)

д) а) и в)

 1. Ако в стопанството е налице инфлационен разрив правителството трябва да провежда политика, която:

а) да увеличи частните разходи

б) да предизвика намаляване на данъчните постъпления

в) ще увеличи държавните разходи и/или увеличи данъчните ставки

г) ще намали държавните разходи и/или увеличи данъчните ставки

д) се базира главно на автоматичните стабилизатори

 

 1. За да се намали бюджетния дефицит с 0,5 млрд. лв. трябва да се ________ държавните разходи с _________ 0,5 млрд. лв:

а) увеличат; по-малко

б) увеличат; точно

в) намалят; точно

г) намалят; повече

д) намалят; по-малко

 

 1. Ако икономиката се намира в равновесие то:

а)потребителските разходи са равни на инвестициите

б) доходите на предприемачите трябва да бъдат равни на общите инвестиции

в) всяко нарастване на потребителските разходи ще води до инфлационен разрив

г) бюджетите на всички равнища трябва да бъдат балансирани

д) няма верен отговор

 

 1. Циклично балансираният бюджет е трудно да се приложи, защото продължителността и дълбочината на рецесиите са:

а) равни на периодите на подем

б) по-дълги от периодите на подем

в) по-къси от периодите на подем

г) непредсказуеми

д) а) и г)

 

 1. Ако бюджетният дефицит доведе до увеличаване на търсенето на пари и кредити, тогава лихвеният процент трябва:

а) да нарасне

б) да се намали

в) да остане същият

г) да стане неопределен

д) лихвения процент не се влияе от търсенето на пари

 

 1. Икономистите наричат спестяванията и данъците:

а) елемент, който само богатите могат да си позволят

б) загуби от доходният поток

в) елемент, който само бедните плащат

г) инвестиционен мултипликатор

д) няма верен отговор

 

 1. Увеличаването на бюджетния дефицит …………….. съвкупното…….:

а) Увеличава/търсене

б) Намалява/ предлагане

в) Намалява/търсене

г) Увеличава/предлагане

д) Нито едно от посочените

 

 1. Рецесионният разрив може да бъде преодолян чрез:

а) Повишаване на правителствените покупки

б) Увеличаване на трансферните плащания

в) Намаляване на данъците

г) Увеличаване на данъците

д) а,б,в

 

 1. Коя от следните фискални политики е най-подходяща в краткосрочен период:

а) Повишаване на правителствените разходи финансирано от облагането с данъци

б) Повишаване на трансферните плащания финансирано от облагането с данъци

в) Увеличаване на правителствените разходи финансирано от заеми

г) Равно намаление на данъците и правителствените разходи

д) Няма верен отговор

 

 1. Намаляването на данъчните ставки в краткосрочен период вероятно ще увеличи……………….. повече от ……………………., причинявайки ……………………. на равнището на цените, освен ако правителството не намали ………………………

а) Съвкупно търсене/съвкупно предлагане/спадане/своите заеми

б) Съвкупно предлагане/съвкупно търсене/повишаване/данъчните ставки

в) Съвкупно предлагане/съвкупно търсене/ спадане/трансферните плащания

г) Съвкупно търсене/съвкупно предлагане/ повишаване/правителствените разходи

д) Нито едно от посочените

 

 1. Бюджетен дефицит е налице, когато:

а) Правителствените разходи са равни на правителствените приходи

б) Правителствените разходи са по-големи от правителствените приходи

в) Данъчните приходи превишават правителствените разходи

г) Държавният дълг намалява

д) Нито едно от посочените

 

 1. Повишаването на бюджетния излишък или намаляването на бюджетния дефицит ………………………. съвкупното търсене и ………………………реалния БНП(БВП).

а) Намалява/увеличава

б) Увеличава/намалява

в) Свива/намалява

г) Увеличава/повишава

д) Няма верен отговор

 

 1. Ако използваме фискална политика, за да намалим навото на инфлация, какво ще се случи на паричния пазар

а) Търсенето на пари ще се увеличи

б) Търсенето на пари ще се намали

в)Предлагането на пари ще се увеличи.

г)Предлагането на пари ще се намали.

д) предлагането и търсенето на пари ще се увеличи

 

 1. Експанзионистичната фискална политика е промяна в структурата и равнишето на …………………. и държавните …………………..с цел преодоляване изоставането на текущото производство от……………………

а) данъчните ставки, разходи, потенциалното

б) данъчните ставки, приходи, потенциалното

в) данъчните ставки, разходи, миналогодишното

г) паричното предлагане, разходи, потенциалното

д) инвестициите, приходи, потенциалното

 

 1. Дефицит в бюджета, породен от целенасочена фискална политика се нарича:

а) структурен дефицит

б) цикличен дефицит

в) бюджетен дефицит

г) бюджет при пълна заетост

д) целенасочена фискална политика

 

 1. Ако една икономика функционира на равнище пълна заетост и цените са относително устойчиви, как правителството ще съчетае запазването на стабилността с намерението си да инвестира средства в разширяване на общественото здравеопазване:

а) Като се увеличат данъците с размер на предвижданото увеличение на правителствените разходи

б) Като се увеличат данъците, но с по-малък размер в сравнение с правителствените разходи

в) Не е необходимо данъците да се променят при такова нарастване на разходите

г) данъците трябва да се увеличат с размер, превишаващ предвидените разходи за

инвестиции в здравееопазването

д) нито едно от посочените

 

 1. За да бъде ефективна фискалната политика, практиката показва, че трябва да бъде насочена към:

а) ограничаване на рецесията, предизвикана от недостатъчно търсене

б) създаване на такава фискална структура, която ще победи комбинацията от инфлация и безработица

в) да не бъде ориентирана предимно към антиинфлационни мерки, защото може да

намали скоростта на нарасване на цените, но само да отсрочва инфлационния взрив

г) всичко посочено по горе

д) нито едно от посочените

 

 1. Комбинацията от високи данъчни ставки и големи разходи, т.е. планиран дефицит в бюджета, води до:

а) стимулиране на съвкупното търсене и предлагане

б) ограничава съвкупното търсене и стимулира съвкупното предлагане

в) ограничава и съвкупното търсене и съвкупното предлагане

г) ограничава съвкупното търсене и стимулира съвкупното предлагане

д) не предизвиква промяна в съвкупното предлагане и търсене

 

 1. Провеждането на политика на бюджетна експанзия изисква:

а) значителен растеж на данъците

б) бюджетни излишъци и неголямо нарастване на данъците

в) значително намаляване на данъците

г) всички предишни отговори са верни

д) всички предишни отговори са грешни

 

 1. При увеличаване на държавните разходи, например с 10 млрд. лв. и при намаляване със същата сума индивидуалните данъци, какъв ще е ефектът от мултипликатора:

а) държавните разходи повишават доходите от производствената дейност, увеличават и разходите за потребление

б) намаляването на данъците с 10 млрд. лв. оказва значително по-голямо влияние на състоянието на бюджета, отколкото повишаването на държавните разходи със същата сума

в) намаляването на данъците непосредствено влияе на размера на потребителските доходи и разходи, а нарастването на държавните разходи оказва на тях косвено въздействие

г) намаляването на индивидуалните данъци с 10 млрд. лв. няма да доведе до растеж на разходите със същата сума; частично нарасналите доходи (в резултат от намаляването на данъците) ще се спестяват

д) всички предишни отговори са грешни

 

 1. Ако икономиката се намира в равновесие то:

а)потребителските разходи са равни на инвестициите

б) доходите на предприемачите трябва да бъдат равни на общите инвестиции

в) всяко нарастване на потребителските разходи ще води до инфлационен разрив

г) бюджетите на всички равнища трябва да бъдат балансирани

д) няма верен отговор

 

 1. Икономиката се намира в равновесно състояние в условията на пълна заетост. При тези условия правителството желае да увеличи покупката на стоки и услуги на сума от 10 млрд. лв. и едновременно с това желае да увеличи данъците, при това да избегне инфлацията, т.е. да запази предишното равнище на равновесния БНП. На колко е равно предполагаемото нарастване на данъците:

а) повече от 10 млрд. лв.

б) 10 млрд. Лв.

в) по-малко от 10 млрд. лв.

г) 0

д) по-малко от 0 – т.е. данъчните постъпления трябва да бъдат намалени

 

 1. Когато икономиката е на ниско равнище на развитие, трябва да се приложи следната фискална политика:

а) да се намалят данъците и да се съкратят държавните разходи

б) да се намалят данъците или да се увеличат държавните разходи

в) да се увеличат данъците или намалят държавните разходи

г) нарастване само на данъците

д) няма верен отговор

 

 1. Циклично балансираният бюджет е трудно да се приложи, защото продължителността и дълбочината на рецесиите са:

а) равни на периодите на подем

б) по-дълги от периодите на подем

в) по-къси от периодите на подем

г) непредсказуеми

д) а) и г)

 

 1. Съществуващата система на автоматични стабилизатори в САЩ има за цел:

а) да смекчи спадовете и върховите точки на цикъла

б) да задълбочи възходящата и низходящата точка на цикъла

в) да не влияят върху стопанският цикъл

г) да доведе до годишно балансиране на държавният бюджет

д) всички отговори са верни

 

 1. Ако бюджетният дефицит доведе до увеличаване на търсенето на пари и кредити, тогава лихвеният процент трябва:

а) да нарасне

б) да се намали

в) да остане същият

г) да стане неопределен

д) лихвения процент не се влияе от търсенето на пари

 

 1. Икономистите наричат спестяванията и данъците:

а) елемент, който само богатите могат да си позволят;

б) загуби от доходният поток

в) елемент, който само бедните плащат

г) инвестиционен мултипликатор

д) няма верен отговор

 

 1. Увеличаването на бюджетния дефицит …………………. съвкупното ……………………

а) Увеличава/търсене

б) Намалява/ предлагане

в) Намалява/търсене

г) Увеличава/предлагане

д) Нито едно от посочените

 

 1. Рецесионният разрив може да бъде преодолян чрез:

а) Повишаване на правителствените покупки

б) Увеличаване на трансферните плащания

в) Намаляване на данъците

г) Увеличаване на данъците

д) а,б,в

 

 1. Коя от следните фискални политики е най-подходяща в краткосрочен период:

а) Повишаване на правителствените разходи финансирано от облагането с данъци

б) Повишаване на трансферните плащания финансирано от облагането с данъци

в) Увеличаване на правителствените разходи финансирано от заеми

г) Равно намаление на данъците и правителствените разходи

д) Няма верен отговор

 

 1. Автоматичните стабилизатори са:

а) Форма на недискреционна фискална политика

б) Фискални инструменти, които при икономически подем осигуряват допълнителни приходи в държавния бюджет и намаляват бюджетния дефицит

в) Фискални инструменти, които при икономически спад ограничават приходите в държавния бюджет и предизвикват увеличаване на бюджетния дефицит

г) Акцизите, трансферните плащания, пропопционалните и прогресивни данъци върху доходите и др.

д) Всичко посочено

 

 1. Намаляването на данъчните ставки в карткосрочен период вероятно ще увеличи……………….. повече от ……………………., причинявайки ……………………. на равнището на цените, освен ако правителството не намали ……………………… .

а) Съвкупно търсене/съвкупно предлагане/спадане/своите заеми

б) Съвкупно предлагане/съвкупно търсене/повишаване/данъчните ставки

в) Съвкупно предлагане/съвкупно търсене/ спадане/трансферните плащания

г) Съвкупно търсене/съвкупно предлагане/ повишаване/правителствените разходи

д) Нито едно от посочените

 

 1. Ако МPC=0.8 и данъците се увеличат с 1млрд. лв., при равни други условия:

а) Кривата на съвкупните покупки ще се свие и доходите ще намалеят с 4 млрд. лв.

б) Функцията на потреблението ще се свие с 2 млрд. лв. спрямо доходите

в) Няма да има съществена промяна в доходите и разходите

г) Кривата на съвкупните покупки ще се свие и доходите ще се увеличат с 4 млрд. лв.

д) Нито едно от изброените

 

 1. Бюджетен дефицит е налице, когато:

а) Правителствените разходи са равни на правителствените приходи

б) Правителствените разходи са по-големи от правителствените приходи

в) Данъчните приходи превишават правителствените разходи

г) Държавният дълг намалява

д) Нито едно от посочените

 

 1. Повишаването на бюджетния излишък или намаляването на бюджетния дефицит ………………………. съвкупното търсене и ………………………реалния БНП(БВП).

а) Намалява/увеличава

б) Увеличава/намалява

в) Свива/намалява

г) Увеличава/повишава

д) Няма верен отговор

 

 1. Ако използваме фискална политика, за да намалим навото на инфлация, какво ще се случи на паричния пазар?
 • Търсенето на пари ще се увеличи
 • Търсенето на пари ще се намали
 • Предлагането на пари ще се увеличи
 • Предлагането на пари ще се намали
 • предлагането и търсенето на пари ще се увеличи

 

 1. Какво ще се случи с лихвените проценти, износа и вноса, ако правителството на САЩ следва ограничителна фискална политика?
 • Увеличение на лихвение процент, намаление на износа, намаление на вноса
 • Намаление на лихвения процент, увеличение на износа, намаление на вноса
 • Намаление на лихвения процент, увеличение на износа, увеличение на вноса
 • Без промяна на лихвения процент, намаление на износа, увеличение на вноса
 • Увеличение на лихвения процент, намаление на износа, увеличение на вноса

 

 

 1. Експанзионистичната фискална политика е промяна в структурата и равнишето на …………………. и държавните …………………..с цел преодоляване изоставането на текущото производство от……………………

а) данъчните ставки, разходи, потенциалното

б) данъчните ставки, приходи, потенциалното

в) данъчните ставки, разходи, миналогодишното

г) паричното предлагане, разходи, потенциалното

д) инвестициите, приходи, потенциалното

 

 

 1. „Изтласкващ ефект” в икономиката има, когато държавата:

а) увеличи данъците, с което причинява свиване на потребителските разходи

б) емитира и продава дългови документи, за да подпомогне експанзионистичната политика

в) съдейства за парична емисия

г) разходите за инвестиции започват да превишават спестяванята в стопанството

д) нито едно от посочените

 

 1. Дефицит в бюджета, породен от целенасочена фискална политика се нарича:
 • структурен дефицит
 • цикличен дефицит
 • бюджетен дефицит
 • бюджет при пълна заетост
 • целенасочена фискална политика

 

 1. Ако една икономика функционира на равнище пълна заетост и цените са относително устойчиви, как правителството ще съчетае запазването на ставилността с намерението си да инвестира средства в разширяване на общественото здравеопазване?
 • Като се увеличат данъците с размер на предвижданото увеличение на правителствените разходи
 • Като се увеличат данъците, но с по-малък размер в сравнение с правителствените разходи
 • Не е необходимо данъците да се променят при такова нарастване на разходите
 • данъците трябва да се увеличат с размер, превишаващ предвидените разходи за инвестиции в здравееопазването
 • нито едно от посочените

 

 

 1. За да бъде ефективна фискалната политика, практиката показва, че трябва да бъде насочена към:
 • ограничаване на рецесията, предизвикана от недостатъчно търсене
 • създаване на такава фискална структура, която ще победи комбинацията от инфлация и безработица
 • да не буде ориентирана предимно към антиинфлационни мерки, защото може да намали скоростта на нарасване на цените, но само да отсрочва инфлационния взрив
 • всичко посочено по горе
 • нито едно от посочените

 

 1. Комбинацията от високи данъчни ставки и големи разходи, т.е. планиран дефицит в бюджета, води до:
 • стимулиране на съвкупното търсене и предлагане
 • ограничаване на съвкупното търсене и стимулиране на съвкупното предлагане
 • ограничаване на съвкупното търсене и съвкупното предлагане
 • ограничаване на съвкупното търсене и стимулиране на съвкупното предлагане
 • не предизвиква промяна в съвкупното предлагане и търсене

 

 1. Ако МРС= 0.9, колко е данъчният мултипликатор:
 • 9
 • 5
 • 3
 • 8
 • 1/9

 

 1. При увеличаване на държавните разходи, например с 10 млрд. лв. и при намаляване със същата сума индивидуалните данъци, какъв ще е ефектът от мултипликатора?

а) Държавните разходи повишават доходите от производствената дейност, увеличават и разходите за потребление;

б) Намаляването на данъците с 10 млрд. лв.оказва значително по-голямо влияние на състоянието на бюджета, отколкото повишаването на държавните разходи със същата сума;

в) Намаляването на данъците непосредствено влияе на размера на потребителските доходи и разходи, а нарастването на държавните разходи оказва на тях косвено въздействие;

г) Намаляването на индивидуалните данъци с 10 млрд. лв. няма да доведе до растеж на разходите със същата сума; частично нарасналите доходи (в резултат от намаляването на данъците) ще се спестяват;

д) Няма верен отговор

 

 1. Ако бюджетният дефицит доведе до увеличаване на търсенето на пари и кредит, тогава лихвеният процент трябва;

а) Да нарасне

б) Да се намали

в) Да остане същият;

г) Това не влияе на лихвения процент;

д) Не може да се определи.

 

 1. Основните инструменти на фискалната политика са:

а) Промени в системата на данъците и данъчните ставки

б)   Изменения в обема и структурата на държавните разходи

в)   Измерване на безработицата

г)   Измерване на инфлацията

д)   Верни са a) и б)

 

 1. Когато се формира рецесионен разрив в съвкупното производство и има наличие на безработица, се провежда:

а)   Рестриктивна фискална политика

б)   Рестриктивна парична политика

в)   Експанзивна фискална политика

г)   Експанзивна парична политика

д)   Няма верен отговор

 

 1. Кое от изброените е характерно за експанзивната фискална политика:

а)   Увеличаване на правителствените разходи

б)   Намаляване на правителствените разходи

в)   Увеличаване на данъците върху дохода

г)   Увеличава се бюджетния излишък

д)   Няма верен отговор

 

 1. Към преките данъци се отнасят:

а) Данък върху сгради

б)   Данък върху наследства

в)   Данък върху печалбата

г)   Данък върху общия доход

д)   Всички отговори са верни

 

 1. При …….. данъчния размер се определя в процент и е постоянен, зависи от измененията в данъчната основа.

а)   Фиксирано данъчно облагане

б)   Пропорционално данъчно облагане

в)   Прогресивно данъчно облагане

г)   Косвени данъци

д)   Няма верен отговор

 

 1. Автоматични вградени стабилизатори във фискалната система са:

а) Трансферните плащания

б)   Акцизите

в)   Пропорционалните данъци върху продажбите

г)   Верни са б) и в)

д)   Верни са a), б) и в)

 

 1. Към кой от изброените, макроикономически параметри, не е насочено провеждането на фискалната политика?

а) равнище на заетоста;

б) равнище на цените;

в) равнище на съвкупното производство;

г) равнище на съвкупното търсене;

д) няма верен отговор.

 

 1. Върху принципите на коя от изброените школи се изгражда съвременната фискалната политика ?

а) Монетаризма;

б) Школа на физиократите;

в) Класическа школа;

г) Марксиската икономическа школа;

д) Кейнсианството.

 

 1. Кои са основните инструменти при провеждането на експанзивна фискална политика?

а) ограничаване на правителствените разходи и увеличаване на данъците;

б) намаляване на дисконтовият процент и намаляване на задължителната резервна норма;

в) увеличаване на правителствените разходи и намаляване на данъците;

г) увеличаване на работната заплата;

д) покупка на ДЦК от страна на централната банка и намаляване на дисконтовият процент.

 

 1. В макроикономиката, ”Теоретичен модел на концепцията „икономика на предлагането”, според която намаляването на данъците не ограничава данъчните постъплиния в бюджета, защото това стимулира икономическата активност на бизнеса и разширява данъчната основа”, е известен още като:

а) закон на Оукън;

б) крива на Лафер;

в) крива на Филипс;

г) психологически закон на Кейнс;

д) ефект на Пигу.

 

 1. Кой от изброените разходи не се включва към правителствените разходи?

а) социално осигуряване;

б) данъци;

в) помощи за безработните;

г) разходи за култура;

д) разходи за националната сигурност.

 

 

 1. Автоматичните вградени стабилизатори са израз на ………….. фискална политика. Те са такива фискални инструменти, които при икономически спад увеличават бюджетния дефицит, а при икономически подем го намаляват, ……. извършване на конкретни текущи действия от правителството.

а) дискреционна, посредством;

б) дискреционна, без;

в) недискреционна, посредством;

г) недискреционна, без;

д) експанзивна, посредством.

 

 1. Кой от следните данъци се отнася към категорията на косвените данъци?

а) данък върху сградите;

б) данък върху наследството;

в) данък върху печалбата;

г) данък върху общият доход;

д) данък върху добавената стойност.

 

 1. Принципът на по-големите печалбите или доходите да се плаща по-малък процент данъци се нарича:

а) прогресивно данъчно облагане;

б) пропорционално данъчно облагане;

в) регресивно данъчно облагане;

г) адвалорно данъчно облагане;

д) неутрално данъчно облагане.

 

 1. В данъчното облагане принципът на изгодата цели:

а) да намали разходите при събиране на данъци;

б) да увеличи данъчните приходи в бюджета;

в) платените данъци да са свързани с ползата от обществените блага;

г) гражданите с ниски доходи да не плащат данъци;

д) да ускори икономическия растеж.

 

 1. Финансирането на правителствените разходи чрез _____________ може да ______________ лихвения процент и да влоши бизнес климата.

а) данъци; увеличи;

б) данъци; намали;

в) данъци; стабилизира;

г) държавни заеми; намали;

д) държавни заеми; увеличи.

 

 1. Кое от посочените не е вграден в държавната политика автоматичен лост за намаляване на социалната диференциация:

а) осигурителни плащания срещу безработица;

б) социалните помощи;

в) прогресивен данък;

г) пропорционален данък;

д) плосък данък.

 

 1. При дискреционна фискална политика провеждана от правителството основен лоста са ______________ , които се променят ______________ в зависимост от макроикономическата политика.

а) фискалните инструменти; целенасочено;

б) правителствените разходи; съзнателно;

в) бюджетните механизми; автоматично;

г) данъците; несъзнателно;

д) автоматични стабилизатори; нецеленасочено.

 

 1. Ограничаваща фискалната политика е налице когато:

а) се увеличава размера на правителствените разходи;

б) се намалява размера на правителствените разходи;

в) се увеличават трансферните плащания от държавния бюджет;

г) се намаляват данъчните ставки за физически и юридически лица;

д) се въвеждат данъчните облекчения.

 

 1. При балансиран държавен бюджет правителствените разходи са равни на данъчните постъпления. Ефектър от държавна политика с такъв бъджет е:

а) стабилизиращ;

б) неутрален;

в) рестриктивен;

г) експанзионистичен;

д) друг.

 

 1. Фискалната политика е рестриктивна:

а) при намаляване на подоходния данък;

б) при намаляване на данък печалба;

в) при увелиичаване на правителствени разходи;

г) при намаляване на правителствени разходи;

д) при разширяване на данъчните облекчения;

 

 1. Мултипликатора на държавните разходи при равни други условия е:

а) по-голям от данъчния мултипликатор;

б) 1;

в) равен на данъчния мултипликатор;

г) по-малък от данъчния мултипликатор;

д) няма еднозначен отговор;

 

 1. Кое от изброените не автоматичен стабилизатор на стопанството:

а) компенсациите за безработни;

б) разходите за отбрана;

в) данък печалба;

г) политики и мероприятия на МВФ;

д) прогресивната данъчна ставка;

 

 1. Резултата от намаляването на данъчната ставка е:

а) до увеличаване на данъчните приходи

б) до запазване на данъчните приходи

в) до намаляване на данъчните приходи

г) до увеличаване на икономическата активност

д) всички отговори са верни

 

 1. Натрупания през годините бюджетен ………, представлява държавният дълг. Държавния дълг ………при наличие на текущ дефицит, текущият …….. го намалява.
 • дефицит, се увеличава, суфицит
 • дълг,се увеличава, излишък
 • дълг, се намалява, излишък
 • дефицит, се намалява, излишък
 • дълг, се увеличава, суфицит

 

 1. Освен балансиран държавният бюджет може да бъде и :

а) неравновесен

б) с положително салдо

в) равновесен

г) верни са б и в

д) верни са а, б и в

 

 1. Кое от посочените уравнения не е равенство според икономическата теория:

а) S = ( G – T ) + I;

б) S – I = G – T;

в) S + T = G + I;

г) S + G = I + T;

д) G – T = S – ( I + X );

 

 1. Бюджетната политика може да бъде:

а) контракционна

б) експанзионистична

в) рестриктивна

г) смесена

д) верни са а), б) и в)

 

 1. При наличие на дефицит в държавния бюджет е налице:

а) държавата провежда рестриктивна фискална политика;

б) данъчните постъпления са по-големи от бюджетните разходи;

в) бюджетът има по-голям дефицит при пълна заетост;

г) държавата провежда експанзивна фискална политика;

д) няма верен отговор;

 

 1. Кой от факторите пречи за провеждането на ефективна дисцкреционна фискална политика.

а) вътрешни и външни лагове;

б) мащаба;

в) вътрешни лагове;

г) външни лагове;

д) не се ограничава от нищо;

 

 1. За фискалната политикане е не е вярно, че тя:
 • Използва правителствените разходи и ситемата на данъците като основни инструменти;
 • Може да бъде стимулираща и ограничаваща;
 • Се провежда от правителството;
 • Е свързана с т. нар. икономика на предлагането;
 • Се изгражда върху теоретичните принципи на кейнсианската концепция.

 

 1. Кое не е автоматичен вграден стабилизатор на фискалната политика:
 • Данъкът върху дохода;
 • Лихвеният процент;
 • Данъкът върху печалбата;
 • Данъкът върху добавената стойнаст;
 • Акцизите.

 

 1. При пропорционалното данъчно облагане:
 • Данъчният размер се определя в процент и е постоянен;
 • Данъчният размер се опрелеля като абсолютна сума;
 • Данъчният размер се определя в зависимост от данъчната основа;
 • Данъчното задължение е фиксирано;
 • Нито едно от посочените.

 

 1. Допълнете пропуснатото: ……………………. фискална политика се основава на ……………………… фискални инструменти:
 • Недискреционната; целенасоченото използване на;
 • Дискреционната; действието на вградени;
 • Дискреционната; целенасоченото използване на;
 • Верни са отговори а) и б);
 • Нито един от посочените.

 

 1. Допълнете пропуснатото: данъчният мултипликатор по абсолютна стойност е ……………… мултипликатора на независимите съвкупни разходи и е …………………….. мултипликатора на трансферните плащания:
 • По-малък от; равен на;
 • Равен на; равен на;
 • По-голям от; равен на;
 • По-малък от; по-голям от;
 • Равен на; по-малък от.

 

 1. Мултипликаторът на балансирания бюджет в затворена икономика без зависими данъци е:
 • По-голям от единица;
 • По-малък от единица;
 • Равен на 1 / MPS;
 • Равен на единица;
 • Нито едно от посочените.

 

 1. Кое от посочените твърдения не е вярно за косвените дънъци:
  • Облагат дохода при неговото изразходване;
  • Обхващат облагане на богатството, имуществото или дохода при неговото получаване;
  • Към тази група данъци спадат акцизите и митата;
  • Се включват в цената на стоките и услугите и се заплащат от техните потребители;
  • Нито едно от посочените.

 

 1. Антицикличната фаскална политика цели:
 • Постигане на балансиран бюджет през всяка фаза на цикъла;
 • Създаване на бюджете излишък при рецесия в икономоката;
 • Създаване на бюджетен дефицит при експанзия в икономиката;
 • Изглаждане на макроикономическите колебания;
 • Намаляване на държвния дълг при рецесия в икономиката.

 

 1. Фискална политика се отнася до контрола на
  а) лихвените проценти от Федералния резерв на системата
  б) бизнес политика за увеличаване на конкуренцията
  в) държавния бюджет за оказване на влияние върху общите разходи
  г) разходите на правителството, за да балансира бюджета
  д) растежа на паричното предлагане

 

 1. Ako MPC = 0.75, определете мултипликаторът на балансирания бюджет:

а)3

б)1

в)-1

г)0,25

д)0,75

 

 1. В затворена икономика данъчният мултипликатор Мt се определя от отношението:

а)Mt=-MPC/(1-MPC)

б)Mt=-1/MPS

в)Mt=1/(1-MPC)

г)Mt=-MPS/(1-MPS)

д)Mt=T-G/(1+T)

 

 1. Провеждането на експанзионистична фискална политика означава, че:

а) правителството прави по-големи разходи и намалява данъчната ставка;

б) правителството прави по-малки разходи и намалява данъчната ставка;

в) правителството прави по-малки разходи и увеличава данъчната ставка;

г) правителството прави по-големи разходи и увеличава данъчната ставка;

д) няма верен отговор.

 

 1. Кое твърдение е грешно?

а) Фискаланата политика има двояка същност. От една страна тя е средство за набиране на данъчни постъпления, а от друга представлява съставна част от макроикономическата стабилизационна политика.

б) Бюджетната политика на правителството се определя от бюджетния план, който се утвърждава от Президента.

в) Фискалната политика може да бъде рестриктивна или експанзивна.

г) Решаването на редица стопански проблеми на съвременния свят изисква комбинираното въздействие на фискалната и монетарна политика.

д) няма верен отговор.

 

 1. Фискалната политика, насочена срещу инфлацията предполага:

а) намаляване на данъчните постъпления и държавните разходи;

б) растеж на данъците и по-високо равнище на държавните разходи;

в) нарастване на данъците и намаляване на държавните разходи;

г) непроменено равнище на държавните разходи и данъчните постъпления;

д) няма верен отговор.

 

 1. В реалната икономика разполагаемият доход зависи от:

а) БВП;

б) данъчната ставка;

в) инвестициите;

г) а) и б);

д) б) и в).

 

 1. Ако бюджетният дефицит доведе до увеличаване на търсенето на пари и кредит, тигава лихвеният процент трябва:

а) да се намали;

б) да нарастне;

в) да не се променя;

г) да стане неопределен;

д) няма верен отговор.

 

 1. При прехода към пазарна икономика в редица Източноевропейски страни, в т.ч. България голямо бюджетно неравновесие е предизвикано от:

а) рязко свиване на пазарите и изпадане на десетки хиляди фирми във финансова несъстоятелност;

б) твърде високата инфлация;

в) недостига на валутни резерви;

г) всички посочени отговори са верни;

д) няма верен отговор.

 

 1. Степента на мултипликация се определя по следната формула:

а) к = 1/1- MPC;

б) k = 1/1- MPS;

в) k = 1/1-MPE;

г) k = 1/1-MPT;

д) няма верен отговор.

 

 1. Фискалната политика влияе на съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Степента на въздействие зависи от:

а) съотношението между потенциалния и реалния БВП;

б) темпа на инфлация;

в) рационалните очаквания;

г) всички посочени отговори са верни;

д) няма верен отговор.

 

 

 1. По принцип федералното правителство финансира бюджетния дефицит чрез:

а) намаляване на националния дълг.
б) увеличаване на паричното предлагане.
в) намаляване на паричното предлагане.
г) продава бонове, полици и облигации.
д) заемни средства от други страни.

 

 1. Много икономисти биха твърдяли, че при равни други условия, голям бюджетен дефицит може вероятно да доведе до:

а) намали вътрешните лихвени проценти, намалени на стойността на долара на международните пазари, обмен, както и увеличаване на американските нетен износ.

б) увеличаване на вътрешните лихвени проценти, увеличаване на стойността на долара на международните пазари, обмен, както и намаляване американския нетния износ.

в) увеличаване на вътрешните лихвени проценти, намаление на международните стойност на долара, както и увеличаване на американските нетния износ.

г) увеличаване на вътрешните лихвени проценти, увеличаване на международния стойност на долара, както и увеличаване на американските нетния износ

 

 1. Кое от следните притежава най-голямата част от държавния дълг?
  а) българската общественост – физически лица, предприятия и търговски банки, държавни и федерални агенции

б) чуждестранните физически лица и правителства
в) нашата централна банка

г) а, б и в
д) Няма верен отговор

 

 1. При равни други условия и първоначално състояние на икономика при балансиран бюджет, коя от следните политики ще е склонна да има най-свиващ ефект върху икономиката?

а) Продължаване на балансиран бюджет.
б) Бюджетен излишък, държан като бездействащ паричен баланс.
в) Бюджетен дефицит, финансиран чрез създаване на нови пари.
г) Бюджетен излишък, използван за погасяване на дълга.
д) Бюджетен дефицит, финансиран чрез заеми от населението

 

 1. Дискреционната фискална политика при инфлационен разрив предполага:

а) повишаване на лихвените проценти;

б) понижаване на подоходната данъчна ставка;

в) понижаване на държавните разходи;

г) всички посочени отговори са верни.

д) няма верен отговор

 

 1. Употребата на данъчното облагане и бюджетните разходи като инструмент за въздействие върху съвкупното търсене и предлагане представлява:

а) монетарна политика

б) държавна политика

в) фискална политика

г) правителствена политика

д) икономическа политика

 

 1. Величината, с която съвкупното търсене намалява равнището на дохода при пълна заетост, когато ресурсите на икономиката не се използват пълно се нарича:

а) инфлационен разрив

б) бюджетен дефицит

в) рецесионен разрив

г) бюджетен излишък

д) няма верен отговот

 

 1. Структура на данъчната ставка и равнище на правителствените разходи , при които се очаква излишък в бюджета дори и ако икономиката функционира при пълна заетост е:

а) експанзионистична монетарна политика

б) експанзионистична фискална политика

в) рестриктивна монетарна политика

г) рестриктивна фискална политика

д) не е посочен верен отговор

 

 1. Автоматичните стабилизатори:
  а) са форма на недискреционна фискална политика
  б) включват данъците върху доходите и паричните помощи за бедните
  в) включват съдействие и социално осигуряване
  г) А и Б
  д) всички по-горе

 

 1. Вие сте били помолени да консултирате правителството по отношение на вида на финансиране на дефицита, като това вероятно най-малко да влоши бизнес инвестиционните разходи в краткосрочен план. Кое от следните решения бихте препоръчали?

а) увеличаване на данъците
б) монетаризация
в) продажба на ДЦК

г) намаляване на паричното предлагане

д) няма верен отговор

 

 1. Причините поради, които правителството поддържа бюджетен дефицит са:

а) когато правителството се стреми да запази икономиката на съществуващото и равнище;

б) когато се стреми стимулиране на икономиката към достигане на потенциалното и равнище;

в) провежда рестриктивна финансова политика;

г) това няма общо с политиката на правителството, а с недостатъчните приходи в бюджета;

д) отговори а) и в);

 

 1. Кривата на Лафер :

а) показва зависимостта между търсенето на пари и данъчната ставка

б) показва зависимостта между бюджетния дефицит и данъчните постъпления

в) показва зависимостта между паричната политика и фискалната политика

г) се използва от представителите на икономиката на предлагането

д) отговори б) и г);

 

 1. Кривата на съвкупното търсене сте се измести наляво, когато:

а) нараснат държавните разходи;

б)се увеличат трансферните плащания;

в)се намали бюджетния излишък;

г)се намалят трансферните плащания

д)се намалят данъчните ставки;

 

 1. При инфлационен разрив, правителството провежда политика, при която:

а) ще увеличи държавните разходи

б) ще намали държавните разходи

в) ще увеличи данъчните ставки

г) ще намали данъчните ставки

д) верни са отговорите б) и в)

 

 1. Политиката на съзнателно, целенасочено използване на фискалните инструменти се нарича:

а) антиинфлационна политика

б) антициклична фискална политика

в) дискреционна политика

г) недикреционна политика

д) няма верен отговор

 

 1. Кои са вградените автоматични стабилизатори :

а) Данък върху печалбата

б) трансферни плащания

в) прогресивните данъчни ставки

г) разходите за отбрана

д) акцизи

 

 1. Ефекта на заемите се изразява във:

а) вземането на правителствени заеми от населението

б) вземането на правителствени заеми от международни институции

в) вземането на правителствени заеми от частния сектор

г) вземането на правителствени заеми от други държави

д) плащанията по взети правителствени заеми

 

 1. Мултипликатора на балансирания бюджет представлява:

а) изразява сумата от ефектите на разходния и данъчния мултипликатор

б) комбинирания ефект от изменението на правителствените разходи и на данъците

в) комбинирания ефект от изменението но данъчния мултипликатор и разходите на правителството;

г) верни са А) и Б)

д) верни са Б) и В)

 

 1. Мултипликаторът на балансирания бюджет се определя по формулата:

а) М = 1

б) М = 1/1-МРС + МРС*t

в) M = – MPC/MPS

г) M = 1/MPS + MPImp

д) няма верен отговор

 

 1. Кое от следните твърдения относно характеристиката на данъците не е вярно:

а) те са законосъобразни, безвъзмездни и принудителни плащания на икономическите субекти в полза на държавата

б) те са цената за правителствените покупки и трансферните плащания

в) те влияят пряко върху обема на съвкупното търсене и съвкупното предлагане

г) ако те се увеличат, съвкупните разхходи намаляват

д) всичко посочено е вярно

 

 1. Структурният дефицит отразява необходимото увеличаване на правителствените разходи или намаляването на данъците, с цел да се поддържа функционирането на икономиката………………..

а) при стабилно ценово равнище и при ниска норма на безработица

б) балансирано

в) на потенциалното равнище

г) стабилно, при отсъствие на резки циклични колебания

д) нито едно от посочените.

 

 1. В затворена икономика без зависими данъци, ефектът от данъците :

а) е равен на ефекта от правителствените разходи

б)е по-голям от ефекта от правителствените разходи

в)е по-малък от ефекта от правителствените разходи

г) зависи от фазата на икономическия цикъл

д)зависи от пределната склонност към данъчно облагане

 

 1. Мултипликационният ефект:

а) е по-голям при гъвкаво ценово равнище

б) е по-голям при постоянно ценово равнище

в) е по-голям в междинния участък от кривата АSsr при модела на макроикономическо равновесие на съвкупното търсене и съвкупното предлагане

г) е различен при модела на разходното равновесие и хоризонталния участък от кривата АSsr при модела на макроикономическо равновесие на съвкупното търсене и съвкупното предлагане

д) верни са А и В.

 

 1. При изтласкващия ефект на частните разходи, увеличаването на правителствените покупки, от една страна, предизвиква ……………на съвкупното търсене,а от друга страна, то ………….. поради …………. на частните инвестиции.

а) нарастване; се увеличава; нарастване;

б) нарастване; намалява; намаляване;

в) ограничаване; се увеличава; нарастване;

г) свиване; намалява; намаляване;

д) нито едно от посочените.

 

 1. Кривата на Лафер:

а) изразява зависимостта между разходите за потребление и данъчните приходи

б) е с положителен наклон

в) показва, че по-ниските данъчни ставки водят до формиране на бюджетен дефицит

т) показва зависимостта между растежа на производството и нарастването на данъците

д) нито едно от посочените

 

 1. Кое от изброените не е автоматичен бюджетен стабилизатор:

а) пропорционалните данъци върху продажбите

б) акцизите

в) трансферните плащания

г) верни са А и В

д) верни са А, Б и В

 

 1. Кой данък не се включва към преките данъци:

а) данък сгради

б) данък върху наследствата

в) данъка за облагане на физическите лица

г) акциза

д) данъка върху печалбата

 

 1. Какво представлява мултипликаторът на балансирания бюджет?

а) изразява сумата от ефектите на разходния и данъчния мултипликатор;

б) показва с колко ще нарастне съвкупният обем на производството при едновременно и равностойно увеличаване на правителствените разходи и на данъците

в) равен е на данъчния мултипликатор, при балансиран бюджет

г) верни са А) и Б)

д) верни са Б) и В)

 

 1. Какво представлява фискалният мултипликатор

а) сума от данъчния мултипликатор и мултипликатора на балансирания бюджет

б) показва с колко се променя съвкупното производство в следствие на провежданата фискална политика, като знака на мултипликатора зависи от това дали се води рестриктивна или експанзионистична политика

в) показва с колко се променят данъчните постъпления при единица промяна на данъчните ставки

г) верни са а) и б)

д) не съществува такъв мултипликатор

 

 1. България през последните години поддържа бюджетен излишък. Как може да се изтълкува това?

а) България провежда експанзионистична фискална политика

б) България провежда рестриктивна фискална политика

в) България е увеличила социалните помощи

г) данъчните постъпления са по-малко от правителствените разходи

д) има задължението на поддържа излишъци, поради изискванията от Маахстрит

 

 1. Кривата на Лафер е инструмент за анализ, които:

а) се използва от представителите на икономиката на предлагането

б) показва зависимостта между бюджетния дефицит и данъчните постъпления

в) показва зависимостта между паричната политика и фискалната политика

г) показва зависимостта между търсенето на пари и данъчната ставка

д) верни са В) и Г)

 

 1. При икономически ….., когато съвкупният доход се увеличава, данъчните постъпления също …. Това може да доведе до бюджетен излишък, който е …. и играе ролята на стабилизатор при икономически подем.

а) спад; нарастват; благоприятен

б) подем; нарастват; ограничаващ

в) подем; нарастват; стимулиращ

г) спад; намаляват; стимулиращ

д) подем; намаляващ; ограничаващ

 

 1. Ако в стопанството е налице рецесионен разрив, правителството трябва да провежда политика, която:

а) да увеличи държавните разходи и/или да намали данъчните ставки

б) да увеличи данъчните ставки

в) да намали държавните разходи

г) да ограничава кредитирането

д) всичко посочено

 

 1. Фискалната политика на правителството може да бъде неефективна ако:

а) ако държавните разходи нарастват при рецесия

б) ако данъчните ставки се увеличават при голяма инфлация

в) ако инвестициите са силно чувствителни към лихвения процент

г) ако държавата е в преход

д) няма верен отговор

 

 

 1. Фискалната политика е съвкупност от действия по контролиране на ………………. и ………………. чрез изменения на ………………. и ………………. .

а) количеството пари в обръщение; равнището на цените; лихвения процент; държавните разходи

б) количеството пари в обръщение; равнището на заетост; държавните разходи; данъчните ставки

в) съвкупното производство; равнището на заетост; количеството пари в обръщение; лихвения процент

г) съвкупното производство; равнището на цените; държавните разходи; данъчните ставки

д) инфлацията; икономическия цикъл; лихвения процент; данъчните ставки

 

 1. Ако иконимиката е в рецесия, каква политика бихте препоръчали на правителството?

а) да намали данъците,да увеличи правителствените покупки и да планира дефицит;

б) да намали разходите за отбрана и образование

в) да увеличи данъците и да намали правителствените разходи

г) да остави да действат пазарните механизми

д) да съдейства за парична емисия

 

 1. Ако MPC = 0,9 и се увеличат с 1 млрд. лв данъците, при равни други условия:

а) кривата на потребителските разходи ще се премести надясно и нагоре от увеличението им с 900 млн. лв

б) функцията на потреблението ще се свие с 1 млрд. лв спрямо дохода

в) свиване ще отбележи кривата на съвкупните разходи в размер на 900 млн. лв, а доходът ще се свие с 9 млрд. лв

г) съвкупните разходи ще се увеличат с 900 млн. лв

д) няма да има промяна в местоположението и равнището на разходите,защото тези данъци косвено ще подпомогнат различни потребители;

 

 1. При пропорционално данъчно облагане мулипликаторът на брутния вътрешен продукт е:

а) по-малък от инвестиционния мултипликатор

б) по-голям от инвестиционния мултипликатор

в) равен на нула

г) равен на инвестиционния мултипликатор

д) равен на единица

 

 1. С нарастването на бюджетния излишък или намаляването на бюджетния дефицит съвкупното търсене ………………. , а реалния БВП ……………….

а) се увеличава; намалява

б) намалява; се увеличава

в) се увеличава; нараства

г) намалява; се съкращава

д) остава непроменено; се увеличава

 

 1. Кривата на съвкупното предлагане може да се раздели на два сегмента. Кои са те?

а) зона на нормалната еластичност на обемите на производства към общото равнище на цените

б) кейнсианска зона, в която производството точно реагира на нарастването на съвкупното търсене

в) обективно обусловена зона,в която нарастването на съвкупното търсене в дълъг период води единствено към нарастване на цените

г) зона на моментното равновеси,когато промените в предлагането се поемат от производството

д) зона,в която нарастването на съвкупното предлагане води до пропорционално нарастване на цените;

 

 1. Как балансирането на приходите и разходите в държавния бюджет влияе върху съвкупното предлагане?

а) дава възможност да се произвеждат повече нови стоки и услуги

б) влияе чрез намалените държавни разходи,които не бутат нагоре съвкупното търсене и не упражняват натиск върху обемите производство;

в) въобще не влияе

г) дава възможност да се правят повече инвестиции от страна на бизнеса

д) много трудно може да се измери това влияние,доколкото в зависимост от конкретната ситуация и дефицит,и излишък може да стимулира съвкупното предлагане

 

 1. Ако дадено правителство увеличава вътрешния държавен дълг,то това ще предизвика:

а) нарастване на пазарната цена на държавните облигации и спадане на лихвения процент

б) изтласкване на частния капитал

в) по-високи данъчни ставки

г) провеждане на рестриктивна фискална политика

д) нито едно от посочените

 

 1. Кои от изброените са основни инструменти на фискалната политика:

а) измененията в равнището на инфлация и измененията в обема и структурата на     държавните разходи

б) измененията в обема и структурата на държавните разходи и промените в системата на данъците и данъчните ставки

в) промените в системата на данъците и данъчните ставки и измененията в паричното търсене

г) измененията в равнището на инфлация и измененията в равнището на цените

д) промените в системата на данъците и данъчните ставки и измененията в равнището на цените.

 

 1. За резултати от експанзивната фискална политика се считат:

а) създаване на предпоставки за възбуждане на инфлация

б) ограничаване на съвкупното търсене

в) свиване на съвкупното производство

г) създаване на предпоставки за възникване на циклична безработица

д) създаване на възможности за образуване на бюджетен излишък

 

 1. Данъчната ставка:

а) обхваща всичко, което е подложено на данъчно облагане

б) обхваща всички данъчни единици, върху които се определя данъчно задължение

в) определя величината на данъка за една данъчна единица

г) определя се като произведение от данъчната основа и данъчния размер

д) обхваща облагане на дохода при неговото изразходване

 

 1. Бюджетният дефицит:

а) се формира, когато бюджетните приходи са по-големи от бюджетните разходи

б) се формира, когато правителствените разходи са по-големи от бюджетните приходи

в) е положително салдо на държавния бюджет

г) се формира, когато бюджетните приходи и бюджетните разходи се изравнят;

д) няма верен отговор

 

 1. Инфлационният разрив:

а) се формира когато, текущото равнище на съвкупното производство спане под потенциалното

б) може да се премахне чрез провеждането на експанзивна фискална политика

в) може да се илюстрира както чрез Кейнсианския модел (Y=AE), така и чрез модела AD-AS;

г) изразява недостатъчност на съвкупните разходи за постигане на потенциалното равнище на производство;

д) всички отговори са верни.

 

 1. Важни макроикономически ефекти от провеждането на фискална политика са:

а) ефект на мултипликатора и ефект от изменението на данъците

б) ефект от изменението на правителствените разходи и ефект от изменението на данъците

в) ефект от изменението на данъците и ефект на нарастването на съвкупните разходи

г) ефект на мултипликатора и ефект на изтласкването

д) ефект от изменението на правителствените разходи и ефект на нарастването на съвкупните разходи

 

 1. Величината на мултипликационния ефект е по-голям при:

а) при постоянно ценово равнище

б) при гъвкаво ценово равнище

в) при увеличаване на съвкупните разходи

г) при увеличаване на съвкупното търсене

д) при силна фискална политика

 

 1. Фискалната политика по своята същност е:

а) държавна макроикономическа политика

б) стабилизационна политика

в) дискреционна политика

г) експанзивна или рестриктивна

д) всички изброени са верни

 

 1. Дискреционната фискална политика е целенасочено използване на фискалните инструменти с цел:

а) поддържане на пълна заетост

б) стабилизаиране на ценовото равнище

в) поддържане на икономическия растеж

г) постигане на потенциалното равнище на производството

д) всички изброени са верни

 

 1. Кога е налице бюджетен дефицит:

а) когато данъчните постъпления в бюджета са по-големи от направените правителствени разходи

б) когато данъчните постъпления в бюджета са по-малки от направените правителствени разходи

в) когато трансферните плащания се увеличават

г) когато данъчните постъпления намаляват

д) когато правителствените разходи намаляват

 

 1. Когато бюджетният излишък нараства, съвкупното търсене ……….. , а реалния БНП ……….. .

а) намалява/расте

б) намалява/се съкращава

в) расте/се съкращава

г) расте/намалява

д) верни са отговори а) и в)

 

 1. Кога е налице негативен вторичен ефект от данъчната политика?

а) когато държавата емитира ДЦК и ги продава на финансовите пазари

б) когато разходите за инвестиции превишават спестяванията

в) когато намаляването на данъците свива потребителското търсене

г) когато дефицита в бюджета не се финансира от ЦБ

д) всички изброени са верни

 

 1. С колко е необходимо да намалим държавните разходи, за да намалим бюджетния дефицит с 1 млрд.лв:

а) с 1 млрд.лв.

б) с повече от 1 млрд.лв

в) с по-малко от 1 млрд.лв

г) трябва да увеличим данъците

д) няма верен отговор

 

 1. Какво е необходимо да предприеме правителството за възстановяване на макроравновесието, ако спестяванията надвишават плановите инвестиции и държавните разходи:

а) намали държавните покупки

б) увеличи инвестициите и държавните покупки

в) увеличи данъците

г) да промени данъчната система

д) верни са отговори б) и в)

 

 1. Кривата на Лафер:

а) е един от моделите, обосноваващи концептуално теорията на икономиката на предлагането

б) отразява зависимостта между размера на данъчната ставка и размера на данъчните приходи

в) отчита стимулиращия ефект на ниските данъчни ставки за производството и предлагането

г) поддържа идеята,че намаляването на данъчната ставка предизвиква увеличаване на данъчната основа

д) всички изброени са верни

 

 1. Коя е най-ефективната мярка на правителството за възстановяване на макроравновесието, ако е налице непълна заетост:

а) увеличаване на държавните покупки

б) намаляване на данъчната ставка

в) намаляване на плановите инвестиции

г) верни са а) и б)

д) верни са б) и в)

 

 1. Кои от изброените разходи не са данъчно облагаеми:

а) разходи за покупка за значими стоки

б) ипотеки и дарения

в) разходи за усвояване на специфична професия

г) ускорена амортизация

д) няма верен отговор

 

 1. По отношение на фискалната политика не е вярно , че тя :

а) Се провежда от правителството

б) Е свързана с разработватето и изпълнението на държавния бюджет

в) Е насочена към изменението на съвкупното търсене

г) Е свързана с т. нар. икономика на предлагането

д) Използва като основни инструменти държавните разходи и данъци

 

 1. Ако правителството си постави за цел да окаже свиващ ефект върху икономиката , то трябва да :

а) Увеличи държавните разходи

б) Намали данъците

в) Увеличи данъците

г) Провежда експанзивна фискална политика

д) Няма верен отговор

 

 1. Към преките данъци се отнася :

а) ДДС

б) Данък върху печалата

в) Митото

г) Акцизът

д) Всички посочени

 

 1. Прогресивен е този данък , размера на който :

а) Намалява с нарастване на данъчната основа

б) Е еднакъв за всички доходи с различен размер

в) Е в обратна зависимост от облагаемия доход

г) Нараства с нарастване на данъчната овнова

д) Се налага като абсолютна сума върху данъчната основа независимо от размера и

 

 1. Когато държавата има дефицитен бюджет , може да се твърди , че :

а) Държавата провежда стимулираща фискална политика

б) Държавата провежда рестриктивна фискална политика

в) Бюджетът при пълна заетост има по-голям дефицит

г) Данъчните постъпления са по-големи от бюджетните разходи

д) Нямя верен отговор

 

 1. Всички от посочените равенства са верни за стопанство , намиращо се в равновесие , с изключение на :

а) S-I=G-T

б) S+T=G+I

в) S+G=I+T

г) S=(G-T) +I

д) G-T=S-(I+X)

 

 1. Към автоматичните стабилизатори на стопанството не спадат :

а) Данъкът върху печалбата

б) Разходите за отбрана

в) Прогресивната данъчна ставка

г) Компенсациите за безработни

д) Политики и мероприятия на МВФ

 

 1. Ефективната дискреционна фискална политика на държавата се ограничава от:

а) Вътрешни лагове

б) Външни лагове

в) Вътрешни и външни лагове

г) Мащабите й

д) Не се ограничава от нищо

 

 1. Кривата на съвкупното търсене ще се премести надясно , ако :

а) Нарастнат данъчните равнища

б) Намалеят държавните разходи

в) Нарастне ъджетния излишък

г) Нарастнат трансферните плащания

д) Намалеят трансферните плащания

 

 1. При равни други условия размерът на мултипликатора на държавните разходи ще бъде :

а) По-малък от размера на данъчния мултипликатор

б) Равен по размера на данъчния мултипликатор

в) По-голям от данъчния мултипликатор

г) Равен на 1

д) Не трябва да се дава еднозначен отговор

 

 1. Коя от изброените политики се провежда от ЦБ на държавата:

а) фискалната политика

б) монетарната политика

в) политиката на доходите

г) външноикономическата политика

д) верни са а) и б)

 

 1. Основните инструменти на фискалната политика са измененията в обема и структурата на …………….. и измененията в системата на данъците:

а) лихвения процент

б) държавните разходи

в) задължителните резерви

г) операциите на открития пазар

д) политиката на доходите

 

 1. Кое от посочените не е вярно за експанзивната фискална политика:

а) тя се провежда, когато макроикономиката функционира под равнището на потенциалното производство

б) създаване на предпоставки за възбуждане на инфлация

в)растеж на съвкупното производство

г) тя предполага увеличаване на правителствените разходи

д) тя предполага увеличаване на данъците върху дохода

 

 1. Кое твърдение е невярно:

а) данъчният мултипликатор показва с колко се изменя равновесното равнище на дохода при дадено противоположно изменение на данъка

б) ако фиксирания данък се увеличи, то функцията на съвкупните разходи ще се измести нагоре

в) увеличаването на данъка намалява разходите за потребление

г) верни са а) и б)

д) верни са а) и в)

 

 1. Към автоматичните вградени стабилизатори във фискалната система спадат:

а) акцизите

б) трансферните плащания

в) пропорционалните данъци върху продажбите

г) прогресивните данъци върху доходите на домакинствата

д) всички изброени

 

 1. Размерът на мултипликатора на данъчните разходи при равни други условия ще бъде:

а) по-голям от данъчния мултипликатор

б) по-малък от данъчния мултипликатор

в) равен на 1

г) равен на данъчния мултипликатор

д) винаги с 0,5 по-голям от данъчния мултипликатор

 

 1. При увеличаване на трансферните плащания:

а) кривата на съвкупното търсене ще се измести надясно

б) кривата на съвкупното търсене ще се измести наляво

в) ще има движение по кривата на съвкупното търсене

г) няма да има изместване на кривата на съвкупното търсене

д) няма верен отговор

 

 1. Инструментариума на фискалната политика включва:

а) Държавния бюджет

б) Специализирани звена и органи

в) Система от данъци и такси

г) Всички без д)

д) Паричното предлагане

 

 1. Експанзионистичната фискална политика :

а) Увеличава размера на данъците и повишава разходите на държавния бюджет за покупка на стоки и услуги

б) Намалява размера на данъците и повишава разходите на държавния бюджет за покупка на стоки и услуги

в) Не влияе на размера на данъците

г) Не влияе върху разходите на държавния бюджет за покупка на стоки и услуги намалява

д) Повишава само разходите на държавния бюджет за покупка на стоки и услуги

 

 1. Рестриктивната фискална политика служи за:

а) Активно ограничаване на активността на държавните покупки и плащания

б) Промени в данъчната система и бюджетните разходи

в) Увеличение на активността на държавните покупки и плащанията

г) Верни са а) и б)

д) Запазване на размера на данъците

 

 1. Недискреционна е фискална политика, при която:

а) Държавата не трябва да взима участие при политиката

б) Държавата взима участие като “възлага” Бюджетни стабилизатори

в) Държавата има минимално отношение като наблюдател

г) Не се използват бюджетни стабилизатори

д) Няма верен отговор

 

 1. През периода 1989-1994 фискалната политика на България е:

а) Рестриктивна

б) Експанзионистична

в) Недискреционна

г) Неефективна

д) Смесена

 

 1. При прогресивното данъчно облагане:

а) данъчният размер се определя като абсолютна величина, независимо от измененията на данъчната основа, данъчното задължение е фиксирано

б) данъчният размер се определя в процент и е постоянен независимо от измененията в данъчната основа

в) данъчната ставка се определя предварително в зависимост от данъчната основа

г) верни са а) и в)

д) няма верен отговор

 

 1. Натрупването на държавен дълг се определя от:

а) размера на лихвите върху дълга, които получават заемодателите

б) величината на икономическата задлъжнялост на правителството към тези, които са го финансирали, която образува т.нар. главница

в) относителния дял на държавния дълг в БВП

г) относителния дял на лихвата върху държавния дълг в БВП

д) всички отговори са верни

 

 1. Коя от следните мерки на фискалната политика има най-голям стимулиращ ефект в краткосрочен период:

а) нарастване на държавните разходи, финансирането чрез бюджетен дефицит

б) увеличаване на държавните разходи, финансирано чрез допълнително данъчно облагане

в) еднакво нарастване на данъците и държавните разходи

г) увеличаване на трансферните плащания, финансирано чрез данъчно облагане

д) нито едно от посочените

 

 1. С нарастването на бюджетния излишък или намаляването на бюджетния дефицит съвкупното търсене ………., а реалният БВП ………. .

а) расте, се съкращава

б) расте, намалява

в) намалява, расте

г) намалява, се съкращава

д) расте, не се променя

 

 1. Ако съвкупното производство е под потенциалното си равнище, е необходимо чрез механизмите на фискалната политика да се предизвика нарастване на правителствените разходи. В резултат:

а) това ще предизвика инфлация

б) съвкупното производство ще нарасне

в) ще се ограничи безработицата

г) верни са а) и в)

д) верни са б) и в)

 

 1. ………..бюджет определя възможните приходи и разходи на бюджета, ако икономиката е на потенциалното равнище.

а) Цикличния

б) Балансирания

в) Структурния

г) Действителния

д) Потенциалния

 

 1. Кое от твърденията не е вярно относно същността на фискалната политика:

а) Фискалната политика се изгражда върху принципите на кейнсианската теоритична концепция

б) Фискалната политика се провежда от правителството на държавата

в) Фискалната политика има за основен инструмент промяната в задължителните минимални резерви

г) Фискалната политика може да бъде експанзивна и рестриктивна политика ;

д) Никое от посочените

 

 1. Допълнете твърдението: “Рестриктивна фискална политика не се провежда, когато…………………………………………….”:

а) макроикономическата активност на съвкупното търсене превишава     потенциалните възможности на съвкупното производство

б) в икономиката е налице висока инфлация

в) в икономиката е налице инфлационен разрив

г) макроикономиката функционира под равнището на потенциално производство;

д) Няма верен отговор.

 

 1. Кое от посочените твърдения не е върно за косвените дънъци:

а) Косвените дънъци облагат дохода при неговото изразходване

б) Косвените дънъци обхващат облагане на богатството, имуществото или дохода при неговото получаване

в) Към тази група данъци спадат акцизите и митата

г) Косвените дънъци се включват в цената на стоките и услугите и се заплащат от техните потребители

д) Никое от посочените

 

 1. Допълнете твърдението: “С увеличаване на бъджетния дефицит съвкупното търсене………………………………………….., а БВП…………………………………………..”:

а) расте; се съкръщава

б) расте; се увеличава

в) намалява; се съкръщава

г) намалява; се увеличава

д) намалява; се съкращава

 

 1. Допълнете твърдението: “Данъчния мултипликатор в затворена икономика, в която има зависии данъци е …………………………………. по абсолютна стойност от мултипликатора на независимите съвкупни разходи и се измерва по следната формула: ……………………………………… “:

а) по-силен; – MPC/ MPS + MPT

б) по-силен; MPC/ MPS + MPT

в) по-слаб; – MPC/ 1 – МРС

г) по-слаб; – MPC/ MPS + MPT

д) Няма верен отговор

 

 1. Кое от посочените по-долу не е вграден стабилизатор на фискалната политика:

а) Лихвения процент

б) Данъка върху добавената стойност

в) Акцизите

г) Данъка върху печалбата

д) Нито едно от посочените

 

 1. В своята структура фискалната политика включва:

а) парична политика

б) данъчна политика

в) политика на държавния бюджет

г) верни са б и в

д) верни са а и в

 

 1. Каква може да бъде бюджетната политика:

а) експанзионистична

б) рестриктивна

в) контракционна

г) смесена

д) няма верен отговор

 

 1. Какво е съотношението приходи-разходи при наличието на бюджетен излишък:

а) приходите са равни на разходите

б) разходите надвишават приходите

в) приходите надвишават разходите

г) няма верен отговор

д) бюджетният излишък не влияе на това съотношение

 

 

 1. Как се нарича бюджет, чието салдо е нулево:

а) неутрален

б) небалансиран

в) дебитен

г) функционален

д) няма верен отговор

 

 1. Какъв може да бъде балансираният бюджет:

а) с положително салдо

б) равновесен

в) неравновесен

г) верни са а и б

д) верни са а, б и в

 

 1. Кои от изброените са източници на бюджетни проходи:

а) ДДС

б) данъци и данъкоподобни

в) мита

г) корпоративен данък

д) верни са а, б и в

 

 1. До какво би довело намаляването на данъчните ставки, при равни други условия:

а) до намаляване на данъчните приходи

б) до запазване на данъчните приходи

в) до увеличаване на икономическата активност

г) до увеличаване на данъчните приходи

д) всички отговори са верни

 

 1. Какъв вид политика е увеличаването на данъчното облагане е:

а) рестриктивна едностранна данъчна политика

б) рестриктивна бюджетна политика

в) експанзионистична едностранна данъчна политика

г) експанзионистична бюджетна политика

д) данъчна политика

 

 1. Съотношението MPC/MPS е:

а) данъчен мултипликатор

б) правителствен мултипликатор

в) бюджетен мултипликатор

г) балансиран мултипликатор

д) няма верен отговор

 

 1. Когато държавата провежда фискална политика насочена срещу дефлацията, тя може да:

а) намали данъците

б) увеличи правителствените разходи

в) намали правителствените разходи

г) увеличи данъците

д) верни са А и Б

 

 1. Думата “Фиск” произлиза от латинското „fiskus”, което в буквален превод означава:

а) богатство

б) стопанство

в) пари

г) кошница

д) друг отговор

 

 1. Данъците се изплозват за:

а) осигуряване на публични стоки

б) по- равномерно разпределение на богатството

в) ограничаване на определени дейности / отрасли

г) подпомагане на определени дейности / отрасли

д) Всички отговори са верни

 

 1. Идеята, че бюджетния дефицит не винаги е във вреда на икономиката първа се лансира от:

а) класическата школа

б) кейнсианската школа

в) неокласическата школа

г) историческата школа

д) няма верен отговор

 

 1. Мултипликаторът на промените в правителствените разходи ………………………. мултипликаторът на промените в автономното потребление.

а) има същата стойност, каквато има и

б) има по- силно действие от;

в) има по- слабо действие от

г) зависи от

д) зависи от данъчния мултипликатор, за разлика от

 

 1. При увеличаване на правителствените разходи със 100 единици и нарастване на данъците със 100 единици:

а) БВП ще нарастне със 100 единици

б) БВП ще намалее със 100 единици

в) БВП ще запази стойността си

г) БВП ще нарастне с 200 единици

д) БВП ще намалее с 200 единици

 

 1. Автоматичните стабилизатори:

а) автоматично предизвикват бюджетен дефицит в период на рецесия;

б) автоматично предизвикват бюджетен излишък в период на задаваща се инфлация;

в) са елементи на дискреционната политика

г) верни са А и Б

д) всички отговори са верни

 

 1. Елемент на автоматичните стабилизатори са:

а) прогресивното облагане на корпоративната печалба

б) прогресивното облагане на данъка върху доходите на физическите лица

в) обезщетенията при безработица

г) всички отговори са верни

д) няма верен отговор

 

 1. Кое от изброените твърдения не се отнася до експанзивната фискална политика:

а) нейна цел е овладяване на безработицата

б) провежда се, когато икономиката е в състояние на рецесионен разрив

в) оказва разширяващ ефект върху икономиката

г) чрез нея се създават предпоставки за образуване на бюджетен излишък

д) свързана е с увеличение на правителствените покупки

 

 1. Чрез правителствените разходи се въздейства …………………………... върху ………………………………………………………………………..

а) непосредствено, обема на съвкупното търсене;

б) косвено, обема на съвкупното търсене;

в) косвено, величината на разполагаемия доход;

г) непосредствено, величината на разполагаемия доход;

д) косвено, обема на съвкупното производство.

 

 1. Дискреционната фискална политика предполага използването на _______________, които се изменят _______________ в зависимост от провежданата от правителството макроикономическа политика. Тя се нарича още _______________ фискална политика.

а) правителствените разходи; съзнателно; антициклична

б) данъците; несъзнателно; вградена

в) бюджетните механизми; автоматично; вградена

г) фискалните инструменти; целенасочено; антициклична

д) автоматични стабилизатори; нецеленасочено; антициклична

 

 1. Увеличаването на правителствените разходи, финансирано чрез _______________ може да _______________ лихвения процент и да намали _______________.

а) държавни заеми; увеличи; инвестициите

б) държавни заеми; намали; инвестициите

в) държавни заеми; увеличи; потреблението

г) данъци; намали; потреблението

д) данъци; увеличи; потреблението

 

 1. Бюджетния дефицит се формира, когато:

а) правителствените разходи са по-големи от бюджетните приходи

б) бюджетните приходи са по-големи от бюджетните разходи

в) бюджетните приходи и бюджетните разходи се изравняват

г) приходите са по-големи от разходите

д) приходите минус разходите са по-големи от националния доход

 

 1. Ако правителството увеличи своите покупки със същата сума, с каквато са нарастнали данъчните постъпления, ефектът ще бъде:

а) експанзионистичен

б) рестриктивен

в) неутрален

г) стабилизиращ

д) не може да се определи

 

 1. Фискалната политика е рестриктивна, когато се:

а) намаляват данъците за физическите лица или бизнеса;

б) повишат трансферните плащания

в) намалява обема на държавните покупки на стоки и услуги

г) увеличава обема на държавните покупки на стоки и услуги

д) разширяват данъчните облекчения

 

 1. Таблицата по-долу е пример за:
Доход Дължим данък
100 лв. 35
250 лв. 70
300 лв. 115
400 лв. 120

 

а) прогресивно данъчно облагане

б) регресивно данъчно облагане

в) пропорционално данъчно облагане

г) неутрално данъчно облагане

д) адвалорно данъчно облагане

 

 1. Кои от изброените данъци се отнасят към преките данъци:

а) данък върху сградите

б) данък върху наследствата

в) данък върху добавената стойност

г) акцизите

д) верни са а) и б)

 

 1. Структура на данъчната ставка и правителствените разходи, при които се очаква бюджетен дефицит дори и ако е налице пълна заетост в икономиката се отнася за:

а) рестриктивна фискална политика

б) рецесионен разрив

в) експанзивна фискална политика

г) инфлационен разрив

д) антициклична политика

 

 1. Политика, която насочва икономиката противоположно на посоката, в която я тласкат цикличните колебания, стимулира търсенето по време на депресия и криза се нарича:

а) рестриктивна фискална политика

б) стабилизираща политика

в) експанзивна фискална политика

г) ограничителна политика

д) антициклична политика

 

 1. Този множител на ефекта от промяната в данъците, който увеличава или намалява доходите в стопанството е:

а) нетен данъчен мултикпликатор

б) рецесионен разрив

в) бюджетният дефицит

г) инфлационен разрив

д) вграден стабилизатор

 

 1. Ако икономиката е в рецесия, правителството трябва да приложи политика на :

а) повишаване на пазарните лихви

б) увеличаване на данъците, намаление на правителственит епокупки и планиране на излишък в бюджета

в) изчакване, да се задействат автоматичните изравнителни сили на шазара

г) понижаване на данъците, увеличаване на правителствените покупки и планиране на дефицит в бюджета

д) намаляване на разходите за отбрана и социалните разходи

 

 1. Ако МРС=0,9 и данъците се увеличат с 1млрд.лв, то :

а) функцията на потреблението ще се свие с 1млрд.лв.спрямо доходите

б) кривата на потребителските разходи ще се премести надясно и нагоре

в) кривата на съвкупните разходи ще се свие и доходите ще намалеят

г) няма да има промяна в разходите и доходите в стопанството

д) допълнителни правителствени покупки ще компенсират намалението на потребителските разходи

 

 1. Инструменти на фискалната политика са:

а) лихвения процент

б) държавните разходи и парите в обръщение

в) паричното предлагане

г) изменения на задължителните резерви за банките

д) правителствените разходи и данъците

 

 1. Експанзивната фискална политика има за цел овладяване на …………. , а рестриктивната- овладяване на ……………….

а) бюджетния дефицит, бюджетния излишък

б) безработицата, инфлацията

в) инфлацията, безработицата

г) лихвения процент, инфлацията

д) данъците, равнището на цените

 

 1. Ако при експанзивна фискална политика, се проявява процес, при който ефектът от увеличаването на правителствените разходи се наутрализират от ефекта на ограничаване на частните инвестиции е познат като:

а) ефект на мултикпликатора

б) ефект на заемите

в) еквивалентност на Рикардо

г) ефект на изтласкването

д) косвен ефект.

 

 1. В кой от случаите(в отворена икономика) имаме резултат намаляване на чистия износ:

а) ако поскъпне националната валута

б) ако вносът на чужди стоки намалее

в) намаляване на правителствените разходи

г) намаление на лихвените проценти

д) при нулев търговски баланс

 

 1. Фискалната политика включва:

а) парична политика

б) данъчна политика

в) политика на държавния бюджет

г) верни са б и в

д) верни са а и в

 

 1. Един от инструментите на фискалната политика е:

а) покупка на ДЦК от ЦБ на открития пазар

б) контрол на финансовите посредници

в) продажба на ДЦК от ЦБ

г) емитиране на нови ДЦК от министерството на финансите

д) увеличаване на нормата на задължителните резерви

 

 1. Бюджетната политика може да бъде:

а) експанзионистична

б) рестриктивна

в) контракционна

г) верни са а), б) и в)

д) верни са а) и б)

 

 1. Бюджет, чието салдо е нулево се нарича:

а) неутрален

б) небалансиран

в) дебитен

г) функционален

д) няма верен отговор

 

 1. Кога ще се измести надясно кривата на съвкупното търсене:

а) при намаляване на трансферните плащания

б) ако нарастне бюджетния излишък

в) ако се намалят държавните разходи

г) при увеличаване на данъчната ставка

д) при увеличаване на трансферните плащания

 

 1. Източниците на бюджетни проходи са:

а) мита

б) корпоративен данък

в) ДДС

г) данъци и данъкоподобни

д) верни са а, б и в

 

 1. При въвеждането на пропорционален данък в икономиката:

а)държавата ще получава еднакви приходи от данъци при всички равнища на доходите

б) ще се взима еднакъв процент от всеки допълнителен лев доход с нарастването на доходите

в) стопанските субекти с ниски доходи ще са по-доволни от тези с високи доходи

г) всички отговори са верни

д) няма верен отговор

 

 1. Увеличаването на данъчното облагане е вид:

а) рестриктивна едностранна данъчна политика

б) рестриктивна бюджетна политика

в) експанзионистична едностранна данъчна политика

г) експанзионистична бюджетна политика

д) данъчна политика

 

 1. Фискалната политика се изгражда върху принципите на:

а) монетаризма

б) школата на физиократите

в) класическата школа

г) кейнсианската теоретична концепция

д) нито едно от посочените

 

 1. Провеждането на рестриктивна фискална политика води до:

а) ограничаване на съвкупното търсене

б) свиване на съвкупното производство

в) създаване на предпоставки за възникване на циклична безработица

г) създаване на възможности за образуване на бюджетен излишък

д) всички отговори са верни

 

 1. Пропорционалното данъчно облагане е:

а) фиксиран данък

б) прогресивен данък

в) пряк данък

г) данъчна основна

д) няма верен отговор

 

 1. В системата на данъците се формират:

а) 2 групи – косвени и преки данъци

б) 3 групи – косвени преки и лични данъци

в) има само преки данъци

г) зависи от бюджета на държавата

д) 4 групи – косвени, преки, лични и частни данъци

 

 1. Фискалната макроикономическа политика се основава на принципите на:

а) Монетаризма

б) Класическата икономическа теория

в) Марксистката икономическа теори

г) Кейнсианската икономическа теория

д) Икономическия либерализъм

 

 1. Фискалната макроикономическа политика се основава на принципите на:

а) монетаризма

б) класическата икономическа теория

в) марксистката икономическа теория

г) кейнсианската икономическа теория

д) икономическия либерализъм

 

 1. Държавният бюджет включва:

а) планирани приходи и разходи на правителството

б) планирани и непланирани приходи и разходи в правителството

в) приходите от данъчните постъпления

г) всички приходи за сметка на данъци, такси, мита, акцизи и др.

д) всички са верни

 

 1. Ако корпоративният данък се намали на 9%, това няма да се отрази на:

а) данъчния размер

б) данъчната основа

в) данъчната тежест

г) данъчната ставка

д) всички ще бъдат засегнати

 

 1. Пълният размер на държавният дълг е равен на :

а) бюджетните дефицити

б)сумата от вътрешните заеми, които правителството взема от националните заемодатели

в) сумата от паричните средства, които правителството взема от външните и вътрешните заемодатели

г) сумата от паричните средства, заети на правителството от национални и чуждестранни заемодатели, както и лихвите по дълга

д) верни са “a” и “в”

 

 1. Ако правителството увеличи правителствените разходи и намали данъците с цел достигане до потенциално равнище на производство, пълна заетост и стабилно равнище на цените, то тази политика се определя като:

а) дискреционна

б) антициклична

в) експанзивна

г) верни са “б” и “в”

д) всички са верни

 

 1. Вторичен ефект от стимулиращата данъчна политика има когато в икономиката:

а) за финансиране на бюджета не се прибягва до директно заемане от ЦБ

б) разходите за инвестиции превишават равнището на формираните спестявания

в) държавата емитира и продава държавни ценни книжа на финансовите пазари

г) държавата намали данъчната ставка, а MPC > MPS

д) няма верен отговор

 

 1. Ако икономиката е във фаза на рецесия, тогава държавата трябва да:

а) не провежда фискална политика, а да остави възстановяването на икономиката на автоматичните стабилизатори

б) намали данъчните ставки и увеличи размера на правителствените разходи

в) намали данъците, но да не увеличава правителствените разходи

г) да намали размера на трансферните плащания

д) верни са “в” и “г”

 

 1. Ако държавата увеличи данъците и правителствените разходи с един и същ размер, то:

а) съвкупното производство няма да се промени, поради намаляване със същия размер на потреблението

б) нарастване на производството, поради по-големият ефект на мултипликатора на правителствените разходи

в) намаляване на производството, поради по-големият ефект на данъчния мултипликатор

г) дали ще има промяна в размера на съвкупното производство зависи от размера на MPC

д) съвкупното производство няма да се промени поради еднаквата сила на мултипликаторите на данъците и тези на правителствените разходи

 

 

Отговори:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а в г б в а а а г а
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а а д а г в г а б д
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
г а б а б д а в г д
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
б б а а в а д г а г
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
а а д г б б г а г а
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
д д д г д г б в д в
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
в б г в б д б д в в
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
в г г б д а б в г д
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
д б а а в а г д в б
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
а б а г б в б б д а
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
в в б г б б б б д в
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
б в б а б б а в а а
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
д в а г а а б а а в
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
д д г в д г д г б а
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
в а в а г а а а а а
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
а б а а г а г д д а
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
г д в г в б д а а г
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
д д г а б а д в г б
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
г б а а г г в г г д
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
а б г а а б а д в д
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
г а б в б б а б а г
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
г г а г а д в а д д
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
д д д в б б г д в в
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
д г а б г г а б д а
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
д г г г г г б а в а
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
г б г в в а а б в г
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
б г а г д б а б в г
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
в г д в б г г д в г
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
а б а в в в б б д д
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
г г д б а б а а г а
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
в б д б д б б а в б
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
в г а д д б б а в б
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
д а г г в б г д в в
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
а г в б б д б д а а
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
г б г б а в д а г д
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
в в г б б г а г г в
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
а д д д а д д г д б
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
а а г г г а г а а а
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
в б д в д а г в д б
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
г а г в г а д г б а
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
г д д а г г а б г д
411 412 413
в б б