Техностарт лого Петко Иванов
Икономика Предприемачество Статии Технологии

ТехноСтарт – Имаш бизнес идея? Спечели 20 000лв.

Искам да представя един проект върху, който работих през последния месец и се надявам, че ще има интерес от читателите. Може да го споделите и с приятели, които биха проявили интерес.

Техностарт лого

Министерство на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи – студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл – момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата  година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

Ако си студент или докторант или си завършил през 2013 или 2014г. имаш възможност да кандидатстваш с иновативна бизнес идея и да получиш финансиране до 20 000лв.

Кандидатите могат да подават бизнес идеи в следните области според Класификацията на икономическите дейности 2008г.(КИД-2008)

  • Целият Сектор С – „Преработваща промишленост“
  • Сектор J – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”, само кодове от раздели J58– “Издателска дейност”,  J61 “Далекосъобщения”,  J62 “Дейности в областта на информационните технологии”, J63 “Информационни услуги”.
  • Сектор М – „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойнадейност“.

Бизнес плановете ще се оценяват по 2 критерия – жизнесбособност на бизнес плана(45т.) и иновативност на бизнес идеята(55т.). Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа:

  1. Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и подадената документация.
  2. Експертна оценка от външни оценители на бизнес плана.
  3. Интервю с Одобрените кандидати от Оценяващ комитет.

За да бъде допуснат до интервю, Кандидатът трябва да е получил минимум 50 точки от експертната оценка на своя бизнес план.

Краен срок за подаване на документите: 15.09.2014 г.

Пълния регламент и формуляри за участие, както и как да кандидатствате може да намерите на : www.mi.government.bg

За най-актуална информация ни следвайте в социалните мрежи:

Facebook

LinkedIn

Google+

За въпроси и допълнителна информация:

tehnostart@mee.government.bg

Техностарт